Domů     Vznik Československa: Jak obtížný byl návrat vojáků z fronty domů?
Vznik Československa: Jak obtížný byl návrat vojáků z fronty domů?
28.10.2018

První světová válka změnila politické uspořádání světa. Padla rakousko-uherská monarchie a vzniklo mnoho nezávislých států včetně první Československé republiky.

Její vojáci přitom ve válce bojovali na obou stranách fronty, ovšem jejich návrat do vlasti byl komplikovaný, zejména proto, že republika musela hned v zárodku čelit bojům o Slovensko. Jak se vojáci vraceli domů?

Na počátku první světové války stál úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este.

Došlo k němu při jeho návštěvě Sarajeva v červnu 1914. Pachatelem byl Gavrilo Princip, člen radikálního hnutí Černá ruka, které bojovalo za nezávislost Srbska na monarchii.

Na Františka Ferdinanda d’Este zaútočil atentátník Gavrilo Princip.
Na Františka Ferdinanda d’Este zaútočil atentátník Gavrilo Princip.

Vypuknutí války

Rakousko-Uhersko poté zaslalo Srbsku ultimátum. Protože ale jeho přijetí by znamenalo ztrátu suverenity, přijali Srbové, na radu svého spojence Ruska, jen devět bodů z deseti. Dne 28. července 1914 proto Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.

Podporované přitom bylo Německem (to v aktu vidělo příležitost zaútočit na Rusko). Brzy se vytvořily dvě koalice: mocnosti Dohody na straně jedné a Ústřední mocnosti na straně druhé. Ty pak do konfliktu postupně vtáhly celý svět.

Kdo s koho

Při vypuknutí války stály na straně Dohody Francie, carské Rusko a Británie, později se přidaly Itálie (1915) a USA (1917). Ústředními mocnostmi byly Rakousko-Uhersko a Německo, později je podpořily Osmanská říše (dnešní Turecko) a Bulharsko (1915).

Mobilizováno bylo přes 60 milionů vojáků. České království, jakožto součást Rakouska-Uherska, vyhlášení války s nadšením nepřijalo. Lidé konflikt vnímali jako vnucený, navíc namířený proti „slovanským bratrům“, tedy Srbům a Rusům.

Do zbroje!

Ačkoliv byla nálada mezi Čechy stran války pochmurná, mobilizace proběhla bez potíží, což rakouské velení překvapilo. Povoláni byli i záložníci a příslušníci domobrany, takže celkově se do války na straně rakouské monarchie vydal asi 1 400 000 českých vojáků.

Protože Češi byli vzdělaní, často v armádě zastávali vysoké posty. Působili i u námořnictva, jako strojníci, dělostřelci či potápěči. Kromě toho se menší počet Čechů (kolem 140 000) později zapojil i do bojů na opačné straně fronty. Šlo o tzv. československé legionáře.

V armádě zastávali čeští vojáci vysoké posty.
V armádě zastávali čeští vojáci vysoké posty.

Bída, hlad a ztráta svobod

Doma zatím došlo ke zrušení základních ústavních práv, tedy práva na osobní svobodu, na ochranu domácnosti, listovní tajemství, na svobodu shromažďování nebo svobodu tisku i projevu. Byl rovněž rozpuštěn nejvyšší zákonodárný orgán monarchie, Říšská rada.

Zemědělská produkce během války poklesla na 40 %, stagnovala i těžba uhlí. V dubnu 1915 byl zaveden přídělový systém. Na venkově byla zabavována mouka, obilí, seno i sláma a hospodářská zvířata. Kvetl černý obchod s potravinami, lidé jedli psy, kočky, veverky i vrány.

První myšlenky na samostatnost

Vyhlídky nevládnoucích národů monarchie na poválečné uspořádání nebyly růžové. Státy Dohody s nimi nepočítaly, takže je s největší pravděpodobností čekala germanizace nebo maďarizace.

Po vypuknutí války ale v čele českého protirakouského odboje stanul Tomáš Garrigue Masaryk, poslanec Říšské rady, který silně toužil po vytvoření samostatného československého státu.

Zpočátku podporu pro svoji myšlenku ale našel jen u Čechů žijících v zahraničí. V srpnu 1914 pak ve Francii vznikla rota Nazdar (dobrovolná vojenská skupina Čechů a Slováků), v srpnu samostatný oddíl ruské armády zvaný Česká družina.

Československá národní rada

Tomáš Garrigue Masaryk v průběhu roku 1914 cestoval po západní Evropě a světové politiky seznamoval se svou myšlenkou na osamostatnění Čechů. V dubnu 1915 pak předal v Londýně memorandum, v červenci měl projev v Ženevě.

Odtud se již ale nemohl vrátit, protože doma byl na něj vydán zatykač. V září téhož roku za ním emigroval i Edvard Beneš.

Následujícího roku připravil Milan Rastislav Štefánik přijetí Masaryka u francouzského premiéra a následně vznikla v Paříži Československá národní rada, tedy reprezentativní orgán našeho zahraničního odboje.

Na budoucího prezidenta byl na začátku války vydán zatykač.
Na budoucího prezidenta byl na začátku války vydán zatykač.

Válečné zvraty

V listopadu 1916 zemřel rakousko-uherský císař František Josef I., a tak ho na trůně vystřídal jeho prasynovec Karel V., té době také v Rakousko-Uhersku probíhaly protesty proti hladu a stávky.

Císař Karel proto pro uklidnění situace obnovil Říšskou radu i některé ústavní svobody. Dokonce se pokusil o podání mírového návrhu a po jeho odmítnutí Německem sám tajně jednal s představiteli Dohody. Jednání ovšem ztroskotala, navíc byla vyzrazena.

V dubnu 1917 vstoupily do války proti Německu USA. V prosinci se postavily i proti monarchii.

Zařídí legie uznání první republiky?

Hlavní představitelé odboje, tedy Masaryk, Beneš a Štefánik, věřili, že uznání samostatné Československé republiky zeměmi Dohody usnadní, když jim budou čeští vojáci pomáhat.

S čelními představiteli Francie, Ruska a Itálie tak začali vyjednávat o vytvoření československých legií. Předchůdcem legií přitom byla Česká družina v Rusku, která se také postupně rozrůstala. Češi působili i ve Francii a v srbské dobrovolnické divizi.

Skutečné legie vznikly v Rusku na začátku roku 1917, v prosinci pak ve Francii a v dubnu 1918 v Itálii.

Československé legie v Rusku

Situace na východní frontě byla výjimečná tím, že Češi chovali k Rusům sympatie.

Nadřazené chování rakouských velitelů jim také nepřidávalo, a tak zde snadněji docházelo k dezercím.  To pak bylo využíváno k negativní agitaci, kdy vina za vojenské neúspěchy Rakouska-Uherska v Rusku se svalovalo na nedisciplinovanost Čechů. Pravdou ale je, že i tam většina Čechů věrně bojovala za císaře.

Češi často bojovali proti sobě.
Češi často bojovali proti sobě.

Legendární bitva u Zborova

V červenci 1917 se odehrála bitva u Zborova (dnešní Ukrajina), ve které českoslovenští legionáři v Rusku zvítězili nad rakousko-uherskými jednotkami. V nich ovšem také bojovali Češi, a tak nezřídka docházelo ke střetům mezi rodinnými příslušníky.

Mnohdy bratr bojoval proti vlastnímu bratrovi, otec proti synovi. Bitva byla nicméně využita k následné propagandě, díky čemuž se do legií začalo hlásit více lidí a do konce roku 1917 byl vytvořen armádní sbor. Celkem v legiích v Rusku bojovalo přes 60 000 Čechů (padlo jich na 4000).

Bolševická revoluce

V listopadu 1917 pak došlo k vojenskému převratu v Rusku. Carismus byl svržen a k moci se dostali levicoví bolševici, jejichž cílem bylo uzavření míru s Ústředními mocnostmi.

Armády těchto států pak využily oslabení ruských vojsk a dostaly se až do Pobaltí, Běloruska a na Ukrajinu. Nakonec, dne 3. března 1918, došlo k podepsání tzv. brestlitevského míru, mezi Německem, Rakousko-Uherskem a Ruskem. Jeho součástí bylo i ujednání o vzájemném předání si zajatců, tedy i legionářů.

Převrat v Rusku zkomplikoval legiím návrat

Na jaře 1918 měl být uskutečněn přesun legií transsibiřskou magistrálou z Ruska do Francie. Češi byli částečně zbaveni zbraní, dalšímu odzbrojování se však bránili, protože bolševikům nevěřili. Požadovali volný průjezd do Vladivostoku.

Sovětská vláda si však nebyla jistá, jak nejlépe s legionáři naložit. Němci žádali jejich vydání, Sověti se však nevzdávali naděje, že se jim podaří vojáky přiklonit na svoji stranu. To ale Československá národní rada důrazně odmítla.

Rusové začali v legionářích spatřovat nebezpečí, a tak členové Národní rady v Rusku byli zatčeni.

Další boje na Sibiři

Legionáři záhy pochopili, že další jednání se sovětskou vládou nemají smysl a že je státy Dohody ponechaly vlastnímu osudu. Začali si tedy probíjet vlastní cestu domů.

Mezi květnem a říjnem 1918 obsadili asi 500 kilometrů transsibiřské magistrály a posléze si ji podmanili celou. Stali se tak světovými legendami.

Dobyli všechna velká města Sibiře, i Jekatěrinburg, ale cara Mikuláše II. s rodinou, kteří zde byli vězněni, už zachránit nestihli (na příkaz Kremlu byli zavražděni).

Velmi dlouhá cesta zpátky

Po dlouhých měsících bojů se v listopadu 1918 českoslovenští legionáři konečně dostali do Vladivostoku. O vzniku samostatného Československa se tak dozvěděli se zpožděním několika týdnů. První spojenecká loď s legionáři na palubě se jmenovala Roma.

Z Vladivostoku vyplula 15. ledna 1919 a o dva měsíce později doplula do Neapole. Odvezla 139 vojáků. Mezi loděmi USA, Velké Británie a Itálie byla i jedna, která plula pod československou vlajkou. Jmenovala se Legie.

Legionáři se velmi komplikovaně dostávali zpátky do své rodné země.
Legionáři se velmi komplikovaně dostávali zpátky do své rodné země.

Kudy domů?

Lodě pluly buď okolo čínských, indických a arabsko-egyptských břehů do italského Terstu, nebo okolo Japonska přes Tichý oceán k Americe.

Odtud se, třeba přes Panamský průplav, dostávaly do Atlantského oceánu, přes který pokračovaly do některého z přístavů ve Francii, Itálii nebo Německu.

Poslední transport, který provedla americká loď Heffron (s 875 Čechy na palubě), se uskutečnil 2. září 1920. Československé legie se tak z Ruska domů dostaly až po dvou letech od ukončení války.

Legie ve Francii

Základ pro zformování legií ve Francii hned na začátku války položili čeští krajané, kteří vytvořili rotu Nazdar (šlo převážně o sokoly, takže název vycházel z jejich běžného pozdravu).

Ti se i v květnu 1915 účastnili nakonec vítězné bitvy u Arrasu, kde však utrpěli významné ztráty, a tak jejich rota byla rozpuštěna.

V závěru roku 1917 se pak, díky příjezdu legionářů z Ruska a návratu dalších vojáků ze zajetí, začaly ve Francii formovat skutečné legie.

Jejich vznik také posvětil francouzský prezident, a to vydáním dekretu o vytvoření samostatné československé armády ve Francii. Tvořilo ji asi 10 000 mužů (560 z nich padlo). Jejich návrat domů byl pozvolný.

Pluky byly ihned posílány na Těšínsko (boje od ledna 1919) a Slovensko (od listopadu 1918), kde bránily hranice nově vzniklé republiky.

Návrat legionářů z Francie byl jen velmi pozvolný.
Návrat legionářů z Francie byl jen velmi pozvolný.

Rok 1918

Situace v Rakousko-Uhersku nebyla začátkem roku 1918 vůbec příznivá. Například nejen civilisty, ale i vojáky trápil nedostatek potravy. Vojákům navíc chyběla motivace k dalším bojům, a tak často hromadně dezertovali.

V Čechách zněl stále silněji požadavek na samostatnost.

Dne 29. června uznala francouzská vláda Československou národní radu jako základ příští československé vlády, v srpnu ji následovalo Spojené království a v září USA. Císař Karel ve svém manifestu z října 1918 oznamoval federalizaci monarchie, americký prezident Woodrow Wilson ji ovšem nepřijal.

První republika

V českých zemích vznikl 13. července 1918 Národní výbor socialistický, který měl připravit převzetí státní moci. Jeho předsedou byl Karel Kramář. Socialisté si vytvořili Socialistickou radu a usilovali o vyhlášení samostatné republiky.

Její vznik ale nezajistili mocensky. Oproti tomu Československá národní rada se 14. října prohlásila za prozatímní vládu a o čtyři dny později vydala Washingtonskou deklaraci, adresovanou prezidentu Wilsonovi a prohlašující československou nezávislost.

Vyhlášení nezávislosti omylem?

Prezident Wilson vytvořil program o 14 bodech, který měl řešit poválečné uspořádání Evropy včetně práva národů na sebeurčení. V reakci na něj pak rakousko-uherský ministr zahraničí hrabě Andrássy vytvořil tzv.

Andrássyho nótu, která vyjadřovala ochotu Rakousko-Uherska k zahájení okamžitých jednání o příměří. Tato nóta byla dne 28. října 1918 zveřejněna v českém tisku, ale lidé si ji mylně vyložili jako rakouskou kapitulaci.

V Praze to tudíž vyvolalo spontánní demonstrace a oslavy konce války. Lidé strhávali symboly monarchie a spontánně vyhlásili nezávislost Československa.

Konec první světové války

Postupně začaly svou nezávislost vyhlašovat i další národy monarchie, a tak se Rakousko-Uhersko rozpadlo. Ještě 3. listopadu 1918 však jeho vláda podepsala příměří se státy Dohody u italské Padovy. Vyjednávat s nimi začali i Němci.

Dne 9. listopadu abdikoval německý císař Vilém II. a v Berlíně byla vyhlášena republika. Dne 11. listopadu se vměšování do státních záležitostí Rakouska vzdal i císař Karel I. a opustil Schönbrunn. Německo pak ve stejný den podepsalo v Compiègne příměří.

Tím první světová válka skončila, dne 11. listopadu v 11 hodin zavládl na všech frontách klid.

Návrat vojáků

Situace Čechů, kteří bojovali na straně Rakousko-Uherska, byla po vyhlášení míru nelehká. Většinou zůstali bez velení i žoldu (ten si s sebou odvezli velitelé).

Nově vzniklá republika měla dost problémů sama se sebou, na Těšínsku vypukly boje o území s Polskem, na Slovensku s Maďarskem. Vojáci se proto museli dostat domů takzvaně na vlastní pěst.

Svezli se dobytčákem, šli pěšky nebo někoho umluvili ke svezení… Vracelo se jich přes milion (ve válce padlo asi 140 000 českých vojáků), naštěstí většina jich byla do Vánoc 2018 u svých rodin.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
reklama
Související články
Historie
Děsirée Clary dostala jako náplast na zklamání švédskou korunu
Dává jí úkol, který splnit nemůže. Donutit rodiče, aby jí hned povolili se vdávat. Taková opovážlivost! To si nemůže dovolit. Je jasné, že tohle znamená jediné: definitivní konec. Bernardine Eugénie Désirée Clary (1777–1860) z francouzského Marseille se v roce 1793 náhodně seznámí s Josephem Bonapartem. Setkává se i s jeho rodinou, zamiluje se do Josefova bratra Napoleona (1769–1821) a […]
Historie
Příchod Slovanů k nám: Dorazili do Čech z bělorusko-ukrajinského pomezí?
Langobardi v 5. století proti proudu Labe projdou Čechami a zastaví se na Moravě. Roku 568 odsud odejdou a dorazí až do severní Itálie. A co je pro nás nejvýznamnější? Kolem roku 500 už v Čechách sídlí Slované! Je jich málo a doklady o nich jsou řídké. Za nejstarší nejspíše můžeme považovat zmínku byzantského dějepisce Prokopia (*490), […]
Historie
Smrt: Nečisté věci se musejí spálit a bez výbavy na onen svět nepůjdeš
Lidé se do chalupy přicházejí rozloučit se svým sousedem hospodářem. Chvíli postojí, pokřižují se a tiše odejdou. Smrti se nebojí, považují ji za součást života… V Legendě o Ostojovi, sedlákovi žijícím u nás ve 12. století, líčí současný historik Zdeněk Smetánka jeho smrt. Tělo mrtvého sedláka leží na slaměné podestýlce uprostřed jizby v chalupě. „Důkaz, proč neležel […]
Historie
4 nejstarší sportovní trofeje: Na jachtařské zápolení dohlíží samotná královna!
V kalendáři bychom sice nalistovali konec března, na fotbalovém stadionu poblíž Glasgow však vládne studený vítr. I tak diváci oděni v oblecích zvědavě sledují, jak skupinka fotbalistů křepčí a hrdě mává nablýskaným pohárem – kdyby jen věděli, že zrovna drží v rukou jednu z nejstarších trofejí sportovního světa. Carlisle Bells Rok:1599 Sport: Dostihy Ještě z […]
reklama
záhady a tajemství
Kdo objevil Velikonoční ostrov?
Do všudypřítomného štěbetání ptáků v subtropickém pralese se prvně ozvou lidské hlasy. A tak, zatímco u nás vládne přemyslovský kníže Spytihněv I. (asi 875–915), začíná kolem roku 1200 daleko v Pacifiku pozvolná kolonizace ostrůvku o rozloze 163 km².   Připomíná ráj na zemi. Stabilní klima, teplota slabě nad 20 stupňů Celsia, o chlup méně srážek, […]
Záhadní jezuité v Čechách: Nelegální majetek se v Klementinu nenašel, ale provázela je špatná pověst
Muž v černém hábitu zaklepe na dveře malého zednického domku kousek od Vltavy. Když se z nitra ozve rozpačitá pobídka ke vstupu, vezme za kliku. Cizinec sáhne do kapsy, vytáhne z ní kovově lesklý peníz a přisune ho zedníkovi před oči. „Nechtěl bys další?“ zeptá se. Když zedník kývne, muž ho pobídne, aby si vzal své nástroje a […]
Tajemné megality: Dávné stavby sloužily k obřadům i věštění
Megalitických staveb zhotovených z hrubě opracovaných kamenů se po světě vyskytuje spousta. Jde o první částečně zachovalé budovy pocházející z období paleolitu (do 11 000 př. n. l.), neolitu (do 5200 př. n. l.), a starší doby bronzové (do 1550 př. n. l.). Za úplně nejstarší se považuje maltský, pocházející z období cca 6500 let př. n. l. […]
Mytologický zrod run: O jejich šíření se měl postarat Bůh Ódin
„Tu se mi dobře začalo dařit, magické jsem moudrosti nabyl, slovo za slovem hledalo slovo,“ popisuje Ódinův stav vytržení Starší Edda, sbírka severských mytologických a hrdinských písní, jejíž opis objevili roku 1645 v islandské vesnici Skálholt. Kdy a kde tyto písně vznikly, ale není jasné. Autorem některých veršů, zvaných Výroky Vysokého (Hávamál), je však údajně sám […]
reklama
věda a technika
Islanďané mají společné předky s Indiány
Genetika je jedním velkým dobrodružstvím. Přicházejí stále nové výzkumy. Vědci například luští původ indiánů, zajímavé je třeba to, že se stopy jejich DNA vyskytují i na místech, kde bychom to nejspíše nečekali. Pátrání po genetickém původu Islanďanů v roce 2010 přineslo překvapující zjištění. Podle španělských výzkumů dorazila na Island už v 10. století žena ze Severní Ameriky. […]
Pravěké sošky žen: Kypré tvary měly zajistit plodnost
Sázka na kypré tvary velice dobře živené ženy. Zdůraznění tehdejšího ideálu krásy. Přesně tak vypadají pravěké sošky žen. Vědci se shodují na tom, že sloužily hlavně k praktikování rituálů plodnosti. Kde všude se našly? Mateřství, přežití rodu, symbol plodnosti. Tak se dají stručně charakterizovat významy sošek žen, které se objevovaly v Eurasii v dobách mladého paleolitu. Většinou nemají […]
Bizarní plavba gumové flotily: Nehoda, která poslouží vědě
Rozbouřený Tichý oceán si hraje s kontejnerovou lodí Ever Laurel. Déšť buší do trapézových plechů přepravních boxů. A pak se několik vln vyhoupne až k nákladu a část ho vezme sebou. Jaké zboží padne za oběť vodního živlu? Žáby, želvy, bobři a kachničky…   Naštěstí jde jen o hračky. Je 10. ledna 1992. Podivuhodná cesta, […]
7 nejrychlejších vlaků světa
Naše pojmenování „expres“ se zdá najednou komické. V porovnání s některými vlaky by se spíš hodilo třeba „šnek“. EPOCHAplus.cz vám představí každodenní spoje, kterými se můžete zázračnou rychlostí svézt i vy. Stačí vyrazit do světa.   1. Shanghai Maglev Maximální rychlost: 431 km/h Že je čínský Maglev nejrychlejším vozidlem svého druhu nepopírá nikdo. Sporné ale […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
21stoleti.cz
Vyhynutí dinosaurů má jasného viníka
Vyhynutí obřích druhohorních plazů je spojováno s dopadem asteroidu zvaného Chicxulub, který vyvolal celou škálu potenciálně smrtících důsledků. Který z nich byl skutečným viníkem vyhynutí dinosaurů?
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
enigmaplus.cz
Pátrání po MH370 ukončeno: Dostalo se ztracené letadlo do jiné dimenze?
Vyšetřování kauzy zmizelého letadla malajsijských aerolinií z letu číslo MH370 definitivně skončilo. A to bez jakéhokoli výsledku. Proč se letadlo asi po hodině letu odklonilo od plánované trasy? Kam
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
epochalnisvet.cz
Proč se krtkům v zimě zmenšuje hlava?
„Zmenši tělo, budeš míň hladovět!“ Pod tímto heslem se snaží přečkat zimu krtci. Zimní spánek si totiž nemohou dovolit, brání tomu jejich metabolismus, který patří mezi vůbec nejaktivnější mezi savci.
Svátečně rozzářené okno
panidomu.cz
Svátečně rozzářené okno
Plný parapet drobných vánočních dekorací, bezpečné svícny, umělý sníh, světýlka, samolepky, spreje a šablony… Okno zkrátka o Vánocích nemůže zůstat prázdné! Tu kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru milují především ženy. Však se na to všelijaké zdobení těší celý rok a nedají se odradit, ani když je partner zapřísáhlý nepřítel vánočních svátků a bručoun, který by nejraději
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
tisicereceptu.cz
Ovesné perníčky s arašídovým máslem
Zdravější varianta oblíbených vánočních perníčků. Mouku nahradí jemné ovesné vločky a klasický cukr vyměňte za hnědý kokosový. Budete překvapeni, jak skvěle chutná kombinace arašídového másla a perník
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
epochanacestach.cz
Zřícenina Andělská Hora: Nejkrásnější ruina Českého království
Hrad opředený mnoha pověstmi, sídlo mocných mužů i samotného panovníka i přírodní jeviště jednoho z nejslavnějších českých filmů. To všechno je Andělská Hora, romantická zřícenina na Karlovarsku. Podle pověsti založil hrad Andělská Hora krutý muž jménem Ursinus, který do českých zemí unesl krásnou Alvínu, dceru anglického krále Tristana. Alvína byla laskavá jako anděl, ale trpěla pod
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
iluxus.cz
Třetí ročník Czech National Spirits Competition vyhodnocen
Slavnostní galavečer vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže o nejlepší destilát a likér Czech National Spirits Competition 2023 proběhl v reprezentativních prostorech Strahovského kláštera v sobotu 2.
Umí být jeden druhému oporou
nasehvezdy.cz
Umí být jeden druhému oporou
V letošním roce oslavil oblíbený moderátor a herec Jan Kraus (70) jubilejní sedmdesáté narozeniny. Žádné velké oslavy se ovšem nekonaly, jelikož je moderátor jednoduše nemá v oblibě. Pokud tak na n
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
enigmaplus.cz
Akce Poklad: Skrývá vrch Myslivna archivy gestapa a zlato?
U výběžku české hranice s Rakouskem se nachází lokalita, kam mají být na přelomu let 1944 a 1945 nacisty sváženy záhadné bedny. Co odhalilo poválečné pátrání?   [gallery ids="134665,134666,
Kamarádka se mi moc protiví!
skutecnepribehy.cz
Kamarádka se mi moc protiví!
Moje kamarádka ze školy to uměla vždy roztočit, což jsem jí vždy trochu záviděla. Ve společnosti na sebe strhne veškerou pozornost. Už od školy jsem s ní vždy ráda chodila na pařby a později už jen na fajn večery, kolikrát jen ve dvou. Sice na sebe strhávala vždy pozornost všech mužů okolo, ale příliš mi to nevadilo.
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
21stoleti.cz
Podivný mikro-spánek tučňáků uzdičkových
Péče o mládě vyžaduje po rodičích tučňácích velké oběti. Jeden, sedící na vejcích, musí být stále ve střehu, aby ho ochránil před predátory, zatímco druhý rodič loví kořist. Jak to ustát bez dostatečn