Domů     Smrtelná radiace: Jaké nejhorší jaderné katastrofy postihly lidstvo?
Smrtelná radiace: Jaké nejhorší jaderné katastrofy postihly lidstvo?
14.8.2019

Jaderných havárií se zatím stalo jen několik, přesto jejich dopad lidstvo pociťuje dodnes.  Jak radiace zasahuje tělo člověka a přírodu? A které katastrofy byly ty nejničivější?

Zajímavosti o Černobylu:

Výbuch byl silnější než ten, ke kterému došlo po svržení atomových bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945.

Ruská vláda odměnila hasiče jednodenním volnem a půllitrovou láhví Pepsi (v té době nebyla k dostání ani na černém trhu).

Činnost černobylské elektrárny ustala až v roce 2000.

Katastrofu předpověděla Bible. V knize Zjevení svatého Jana se nachází zmínka o pelyňku, jenž otráví vodu. Ukrajinský název Černobyl v překladu znamená právě pelyněk.

Černobyl

Kdy: 26. dubna 1986

Kde: Pripjať, Ukrajina

Nejhorší jaderná katastrofa se udála v roce 1986 na severu Ukrajiny. Černobylská elektrárna tehdy sloužila jako součást strategického vojenského programu sovětské armádě.

Výbuch nastal ve čtvrtém reaktoru, když došlo k přehřátí a protavení radioaktivních látek. Havárie si okamžitě a v následujících měsících vyžádala několik desítek životů. Celkový počet lidí, kteří v souvislosti s havárií zemřeli, ale není přesně znám.

Odstávka reaktoru

Ke katastrofě došlo vlivem mnoha nešťastných náhod a špatných rozhodnutí. V časných hodinách předchozího dne bylo naplánováno odstavení reaktoru pro pravidelnou údržbu. Zároveň se při této příležitosti testovala funkce regulátoru magnetického pole rotoru.

Zkouška měla ověřit, zda v případě současného výpadku zdrojů elektrické energie bude turbogenerátor schopen napájet hlavní oběžná čerpadla nezbytná pro chlazení reaktoru.

Nekompetentní personál

Večer pracovníci zahájili snižování výkonu reaktoru. Kvůli tomu se ale prudce zvýšila koncentrace neutronů a činnost reaktoru po dobu několika minut nedovolovala samovolný rozpad izotopu.

Obsluha se proto snažila zvýšit výkon a udržet reaktor v chodu vysunováním regulačních tyčí. Měla přitom udržovat tzv. operativní zásobu reaktivity. Tento předpis však nedodržela, jelikož neměla potřebné informace.

Špatné vyhodnocení situace

Součástí experimentu bylo také spuštění hlavního cirkulačního čerpadla. Kvůli tomu ale voda překročila meze stanovené bezpečnostní regulací.

A protože voda také pohlcuje neutrony, a zvýšila se její hladina, obsluha musela vysunout z reaktoru regulační tyče později, než se stávalo při normálním, bezpečném řízení. Vytvořily se tak velice nestabilní a nebezpečné podmínky.

Obsluha reaktoru velice špatně vyhodnotila celou situaci.
Obsluha reaktoru velice špatně vyhodnotila celou situaci.

Dva výbuchy během minuty

Během pár vteřin nastal velký výbuch, při kterém došlo k uvolnění víka reaktoru o hmotnosti 1000 tun a k protržení chladicího potrubí. To způsobilo požár a roztavení reaktoru.

Bezpečnostní systémy byly okamžitě zničeny nebo těžce poškozeny a okolí reaktoru se kontaminovalo radioaktivními úlomky grafitu a palivových tyčí. Po několika sekundách pak následovala druhá, ještě silnější exploze, kdy vybuchl vodík s oxidem uhelnatým.

Střecha elektrárny byla navíc pokryta hořlavým asfaltem, takže ten se od žhavých trosek vznítil.

Utajená katastrofa

Ihned po explozi se do atmosféry uvolnil radioaktivní mrak, který pak ze západních částí Sovětského svazu postupoval přes východní Evropu a Skandinávii do dalších oblastí celé severní polokoule.

Přestože tak byly kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, Sovětský svaz tento incident držel před celým světem pod pokličkou.

První důkazy o uniklé radiaci přišly až ze Švédska, kde pracovníci jedné místní elektrárny nalezli radioaktivní částice na svém oblečení.

Sovětský svaz celou katastrofu zamlčel.
Sovětský svaz celou katastrofu zamlčel.

Hasiči netušili, co hasí

Brzy po katastrofě dorazila na místo neštěstí hasičská jednotka, aby požár uhasila. Bohužel ale ani její členové nebyli dostatečně informováni a netušili, že sutiny a kouř jsou radioaktivní. Někteří z nich tak během pár následujících týdnů zemřeli.

Oblast byla zasypána karbidem boričitým, dolomitem, olovem a pískem a vznikla zde ocelobetonová konstrukce, nazývaná sarkofág.

Dlouhodobý dopad

Brzy po havárii byla největším zdraví ohrožujícím rizikem přítomnost radioaktivního jódu (s poločasem rozpadu 8 dnů). Jeho největší koncentrace se přitom nalezly v povrchových vrstvách půdy, kde byly absorbovány rostlinami, hmyzem a houbami.

Tím se i nebezpečný jód dostal do místního potravního řetězce. Je zajímavé, že dnes zde žije spousta volně žijících živočichů, kteří jinde v Evropě nejsou běžně vidět. Navíc u zvířat nebyly nalezeny žádné známky mutace, naopak, těší se velmi dobré porodnosti.

Fukušima I

Kdy: 11. března 2011

Kde: Fukušima, Japonsko

Druhá nejhorší jaderná katastrofa se udála v japonské elektrárně Fukušima. Havárie přitom nastala v důsledku zaplavení elektrárny vlnou tsunami, vyvolanou silným zemětřesením. K explozím a požárům došlo u tří reaktorů.

Samotné neštěstí a následná evakuace okolí elektrárny si pak vyžádaly přes 1000 lidských životů.

Mohlo za katastrofu zemětřesení, nebo člověk?

Proč ale k tak velké havárii vlastně došlo? Na vině nejspíše byly nedostatečná připravenost personálu na možný havarijní stav, zanedbání připomínek regulačních úřadů nebo chyby v japonské legislativě.

Celkově také nebyla veřejnost informována o možných dopadech jak před havárií, tak i po ní.

Tsunami poškodila elektrické sítě

Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1971. S možným zemětřesením se přitom počítalo, a tak stavba byla navržena tak, aby provoz nepoškodily vlny o výšce 5,4 až 5,7 metru.

V osudnou dobu, ihned po první známce seizmické aktivity, také došlo k automatickému zastavení štěpných reakcí na všech blocích, které byly v provozu, zemětřesení ale poškodilo rozvodné elektrické sítě spojující elektrárnu s rozvodnami. Elektrárna tak najednou ztratila vnější zdroj elektrické energie.

Zemětřesení poškodilo elektrické rozvodné sítě.
Zemětřesení poškodilo elektrické rozvodné sítě.

Nebyli na takovou katastrofu připraveni

V důsledku toho došlo k automatickému spuštění záložních generátorů, díky kterým bylo možné spolehlivě odvádět zbytkové teplo z reaktoru.

Jenže ztráta elektřiny také znemožnila použití měřicích přístrojů, a tak nebylo možné zjistit hladinu vody a tlaku v reaktoru. Došlo také ke ztrátě záložních systémů chlazení na jednotlivých blocích.

Operátoři složitě odtlakovali reaktor, čímž se dále zvyšovalo množství uniklých radioaktivních látek.

Výbuch zkomplikoval záchranné práce

Nejhorší situace nastala na bloku 1, kde došlo k nárůstu množství palivových proutků vyrobených ze slitiny zirkonia. Jejich teplota překročila 900 °C a začala reagovat s vodní párou.

Z tlakové nádoby unikal vodík a hromadil se ve vrchním patře budovy, kde následně vybuchl. Exploze rozmetala trosky do širokého okolí, což také značně zkomplikovalo snahy o zvládnutí havárie.

Pomohlo až tekuté sklo

Další komplikace nastala u jedné z jímek, protože se v ní objevila trhlina. Pracovníci se nejprve snažili prasklinu ucpat betonem a polymery, avšak bez úspěchu. Zabralo až tzv.

tekuté sklo, díky němuž se podařilo zastavit vysoce radioaktivní vodu vytékající přímo do Tichého oceánu. Ve stejné době se do oceánu řízeně vypouštělo asi 11 500 tun vody unikajících z reaktorů do okolních budov.

Tekuté sklo zabránilo uvolnění radiace do oceánu.
Tekuté sklo zabránilo uvolnění radiace do oceánu.

Lidé umírali při evakuaci

Kvůli tragédii došlo ke znehodnocení zemědělské půdy v okolí elektrárny, a to především cesiem s poločasem rozpadu 30 let. Zhoršující se stav havárie také přinutil japonského premiéra nařídit evakuaci obyvatel.

Nejprve v okruhu 3 kilometrů, pak 10 a nakonec 20. To vedlo k velkému vyčerpání a smrti více než 1000 obyvatel, především starých lidí. Elektrárna byla uzavřena 15. září 2013.

Three Mile Island

Kdy: 28. března 1979

Kde: Three Mile Island, USA

Elektrárna Three Mile Island stojí na stejnojmenném ostrově na řece Susquehanna u města Harrisburg v Pensylvánii. Ke katastrofě došlo kvůli roztavení druhého jaderného reaktoru. A závadě na pojistném ventilu.

Podle několika studií přitom únik radioaktivních plynů a páry zas až takové riziko nepředstavoval.

Pojistný ventil byl otevřený

Hlavní napájecí čerpadla chladicího systému se v osudný den porouchala kolem čtvrté hodiny ranní. Tato porucha pak způsobila, že generátor páry přestal chladit hlavní okruh. A ačkoliv již nevyráběl elektřinu, dál pracoval na plný výkon.

To vedlo ke zvýšení teploty a tlaku v hlavním chladicím potrubí a ke spuštění automatických kontrolních mechanismů. Aby došlo ke snížení narůstajícího tlaku, otevřel se přetlakový pojistný ventil – bohužel se ale zablokoval v otevřené poloze.

A tak tlak v potrubí sice klesal, ale nádrž, do které ústil, začala přetékat a radioaktivní voda zaplavila prostor kolem reaktoru.

Obsluha nechápala varování

V té chvíli již zněly na řídicím pultě poplašné signály. Bohužel obsluha reaktoru neznala jejich příčinu, kontrolka totiž ukazovala, že pojistný ventil je zavřený.

Navíc současně selhala náhradní čerpadla, která měla začít chladit reaktor (byla totiž mimo provoz kvůli probíhající údržbě). Indikátory toho, že čerpadla nefungují, byly náhodou zakryty pohozenými papíry, takže ani tohoto varovného signálu si obsluha nevšimla.

A i když byl reaktor zastaven, stále produkoval asi 6 % tepelného výkonu, který bylo potřeba odvádět.

Záchrana v čerpadlech

Naštěstí se spustila havarijní čerpadla, která začala do reaktoru pumpovat hektolitry chladicí vody. Opět však zasáhla lidská chyba: pracovníci obsluhy špatně pochopili situaci a jedno z havarijních čerpadel ručně zastavili.

Během několik minut tak voda v reaktoru začala vřít. Teplota stoupala prudce a palivové tyče začaly praskat. V důsledku toho se začal reaktor tavit.

Kvůli panice přijel prezident

Nehoda pak donutila guvernéra státu Pensylvánie evakuovat asi 3500 lidí (dětí a těhotných žen) z okolí elektrárny. Kvůli obavám z následků havárie se ale oblast rozhodly opustit i tisíce dalších lidí.

Vláda se proto usnesla zastavit paniku a hromadný útěk výjimečným krokem, návštěvou tehdejšího prezidenta Jamese Cartera a pensylvánského guvernéra Richarda Thronburgha. Vyšetřovací komise pak za příčinu havárie označila závadu na bezpečnostním ventilu.

Zároveň upozornila na pochybení personálu a jeho nedostatečný výcvik ve zvládání mimořádných situací.

Paniku z katastrofy zachraňoval tehdejší prezident James Carter.
Paniku z katastrofy zachraňoval tehdejší prezident James Carter.

Zamlčování informací a následky

Společnost MetEd, která elektrárnu provozovala, ovšem havárii tajila několik dní, a tak vládní úřady nařídily evakuaci teprve po dvou dnech od incidentu. V té době se už ale uniklá radioaktivita rozptýlila daleko za oblast evakuované oblasti.

Společnost také tajila a zkreslovala důležité informace o havárii a úniku radioaktivity. Veškeré důkazy se podle tvrzení firmy záhadně ztratily.

Radiace silná jako rentgen

Lidé každopádně pociťovali dopad havárie na vlastní kůži. Nejčastěji cítili silnou kovovou příchuť v ústech nebo trpěli záněty pokožky, pálením a slzením očí či nevolností. U některých se prokázal zvýšený počet bílých krvinek.

Podle Americké jaderné společnosti byli občané žijící do 15 kilometrů od elektrárny vystaveni ozáření silnému jako rentgen. Že by radiace způsobila u zasažených lidí rakovinu či leukémii, se ale prokázat nepodařilo. Některé ekologické skupiny ale s tímto tvrzením nesouhlasí.

Foto: Shutterstock.com
Související články
Historie
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Historie
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Historie
Když voda léčí
Že voda může být lék je tisíce let prověřený fakt. Staré znalosti modernímu světu ale připomněl až zakladatel hydroterapie neboli vodoléčby Vinzenz Priessnitz, rodák z dnešního města Lázně Jeseník.   Ačkoliv Priessnitz (1799–1851) neměl žádné lékařské vzdělání, prosazoval léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou horskou vodou. Jeho lidový recept, zvaný Priessnitzův obklad, se dodnes používá k léčbě […]
Historie
Elvis Presley: Legenda na pódiu i na plátně
Elvis Presley nebyl jen hudebníkem, ale také filmovou hvězdou. Jeho písně a filmy ovlivnily generace a jeho jméno se stalo synonymem pro rock’n’roll. Podívejme se na jeho hudební a filmovou kariéru.   Roky 1968 až 1977 1977 jsou považovány za hvězdné období jeho pěvecké dráhy. Tehdy nahrává největší hity své hudební kariéry. Elvis Presley jen […]
reklama
záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
lifestyle
Paul Newman a Joanne Woodwardová: Stvořeni jeden pro druhého
„Miluji tě,“ zašeptají jeden druhému, pak se políbí a odjedou vstříc zapadajícímu slunci. A pokud nezemřeli, žijí spolu dodnes. Každá správná pohádka končí svatbou. Bohužel ne každá svatba končí pohádkou. A pro Hollywood, kde se rodí ty nejslavnější pohádky, to platí dvojnásob. Pokaždé když člověk otevře nějaký společenský magazín, musí mít pocit, že se tu […]
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku […]
Coober Pedy: Město, kde se žije pod zemí
Uvnitř australského vnitrozemí leží městečko, které na první pohled nevypadá nijak zvláštně, jen denní teploty tu dosahují až 50 °C a k vodě je to daleko. Tak proč žít zrovna tady? Byly zde objeveny velké zásoby opálu, které sem přilákaly tisíce nadšených hledačů. Aby ale vydrželi v tak nehostinných podmínkách, které zde během roku panují, přesunuli svá […]
Rychlá a zběsilá jízda Paula Walkera: Od hvězdy k tragickému konci
Paul Walker, milovník rychlých aut a hvězda série Rychle a zběsile, tragicky zahynul při autonehodě v roce 2013. Jeho život byl plný adrenalinu, filmových úspěchů i charitativní činnosti.   Hvězda série filmů Rychle a zběsile umírá dne 30. listopadu 2013. Se svým známým, automobilovým závodníkem Rogerem Rodasem, opouští akci pořádanou Walkerovou charitou na pomoc obětem […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
nejsemsama.cz
Když se vám zdá o fazolích, je to jasné zlé znamení!
Nikdy jsem nevěřila na různé pověry a na sny taky ne! Dokonce i černá kočka přes cestu mě nechává dodnes klidnou. Ovšem předpověď o fazolích se naplnila. Jako malá holčička jsem prý mívala sny, podle kterých moje babička vykládala, co se do dvou dnů stane. Můj otec ale byl zapřísáhlý nepřítel jakékoli pověry a všeho, co zavánělo tajemnem. Byl
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
enigmaplus.cz
Otázka „za milion“: Kdo zavraždil mumii?
Existují záhadné vraždy, u kterých můžeme diskutovat, zda už byly, či nebyly promlčeny. Pak ale existují takové mordy, od kterých nás dělí již celé epochy. Jsou de facto z jiného světa. Takový je příp
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
historyplus.cz
Přemysl Otakar II. se přesvědčil o intrikách kurfiřtů
Jeho smrt se musí udržet v tajnosti za každou cenu. Král Václav I. skonal trochu nenadále 22. září 1253 v Počáplích u Berouna. Jeho syn a jediný dědic Přemysl Otakar II. se v té chvíli nachází stovky kilometrů od domova. Zrovna hájí své zájmy v Rakousku a Štýrsku. Domů se vrací skoro až o měsíc
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
21stoleti.cz
Mladí dospělí v Česku se potýkají s úzkostmi, depresemi i syndromem vyhoření
Dle výsledků deset let trvajícího výzkumu, který prováděl vědci z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, jsou mladí dospělí ve věku od 18
Rezidence pro jedenáct veteránů
rezidenceonline.cz
Rezidence pro jedenáct veteránů
Dům postavený v šedesátých letech minulého století prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dočkal se i velkorysého rozšíření. Nyní tahle moderní a elegantní rezidence, nacházející se v regionu Eastern Townships v kanadském Quebecu, nabízí komfort svým obyvatelům i reprezentativní prostor unikátní sbírce. Prvním záměrem majitelů, vášnivých sběratelů, bylo upravit stárnoucí nemovitost tak, aby v ní mohli parkovat
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
epochanacestach.cz
Karlovarský kraj: Bujná příroda, tajuplné podzemí a dech beroucí kulturní památky
Karlovarský kraj, to nejsou jen světoznámé lázně na seznamu UNESCO. Jeho ráz utváří i bujná příroda, tajuplné podzemí a dechberoucí kulturní památky. Vydejte se s námi do historických měst, odkud můžete podnikat výlety za poznáním dalších magických míst. Cheb – po stopách středověkých kupců Ve městě Cheb najdete nevídanou koncentraci památek. Prohlédnete si unikátní komplex hrázděných
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
skutecnepribehy.cz
Snacha nás nehorázně využívá, mám toho dost!
Říkala jsem si, že budu laskavá a chápající tchyně. Jenže to jde těžko s takovou snachou. Andrea je líná a neschopná, a z nás si dělá otroky. Se svou tchyní Vilmou jsem si užila peklo. Měla tři syny, a stíhala kontrolovat všechny snachy, jestli dělají jejím synáčkům dostatečné zázemí. Byla to strašná ženská a já si slíbila, že jednou taková nebudu. Že
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
nasehvezdy.cz
Jiřina Bohdalová potřebuje být stále mezi lidmi
Má pořád síly na rozdávání. Jiřina Bohdalová (92) opět ukázala, že i po devádesátce člověk může žít naplno. Nedávno se například zúčastnila křtu knihy významného českého novináře, na kterém se objevil
Pečený losos s chřestem
tisicereceptu.cz
Pečený losos s chřestem
Tohle je jednoduchá a časově úsporná varianta na šmrncovní lahůdku, která zasytí i velké jedlíky a do níž můžete zapracovat všelijaké kousky zbylé zeleniny. Výsledek je pokaždé naprosto dokonalý. I
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského