Domů     Jak se v historii trestala nevěra?
Jak se v historii trestala nevěra?
18.11.2020

Dnes už v mnoha zemích moderního světa nebereme cizoložství jako smrtelný hřích. Vždyť není problém nechat se s nevěrným partnerem rozvést. V minulosti ale byla nevěra těžký zločin a také tak byla trestána. Co čekalo nevěrníky v různých dobách a kulturách?

STAROVĚK

Řecko

Postoj k nevěře se lišil v jednotlivých městských státech. Například v Athénách měla žena nižší postavení než muž, hlavně ve vyšších vrstvách společnosti.

Takže zatímco muž před i po sňatku mohl navštěvovat nevěstince, vydržovat si konkubíny a spát s otrokyněmi, athénská dívka byla prakticky vězněm v domě otce a následně manžela. Manželství sloužilo výhradně ke zplození potomků.

Pokud byla vdaná žena svedena či znásilněna, podle zákona se s ní Athéňan musel nechat rozvést, jinak mu hrozila ztráta občanství.

Svůdník byl trestán jako zloděj.
Svůdník byl trestán jako zloděj.

Trest smrti, nebo uříznutí varlat

Svůdník na tom byl ovšem hůř. Byl považován za zloděje a platil pro něj trest smrti, nebo odříznutí pohlavního údu i s varlaty. Ovšem za tučnou pokutu se z trestu mohl vykoupit. Ve Spartě byla překvapivě situace úplně jiná, ženy si byly s muži rovnější.

Domovu vládla žena a žádné konkubíny v něm nestrpěla. Za cizoložství neexistovaly žádné tresty. Pokud muž nemohl mít se svojí ženou děti, mohl dokonce požádat jiného spartského muže o tu jeho. Pokud všichni souhlasili, mohl s ní pak mít děti pro dobro obce. Bezdětní byli trestáni.

Řím

Za cizoložství byly trestány pouze vdané ženy, protože jejich činem byla porušena moc muže jakožto pána rodiny a takto počaté děti ohrožovaly rodinný majetek. Muž proto mohl svůdníka svojí manželky vlastnoručně zabít.

Její otec dokonce mohl zabít oba, tedy svoji dceru i jejího milence. Později, po roce 18 př. n. l., probíhaly soudy za cizoložství veřejně a tresty znamenaly buď majetkový postih nebo vyhnanství.

Za vlády Konstantina Velikého (272–337) byl svůdník manželky sťat mečem, za Justiniána (482–565) uvrhli nevěrnou ženu do kláštera.

Někdy nevěrníka postihl finanční postih.
Někdy nevěrníka postihl finanční postih.

Egypt

Ve starověkém Egyptě byl vztah k sexu velmi uvolněný. Manželství bylo uzavřeno tak, že si žena jednoduše přenesla své věci do domu svého muže. I rozvod byl snadný. Ovšem nevěru Egypťané netolerovali, a to ženám ani mužům.

Pokud se ženatý muž spustil se svobodnou dívkou, trestem mu bylo veřejné ponížení, což bylo v zemi faraona vnímáno jako závažné potrestání. Začal-li si ovšem nevěrník s vdanou ženou, přišel o svoje genitálie, což se často rovnalo rozsudku smrti.

Mezopotámie

U Sumerů byla nevěra největším proviněním, kterého se mohla manželka na manželovi dopustit. Pokud byla při činu přistižena, čekala ji smrt. Manžel jí ale mohl odpustit, to pak trestu unikl i její milenec.

Když z nevěry podezíral manželku její manžel, stačilo, že svoji nevinu odpřisáhla před bohem. Pokud ji však podezíral někdo další, musela podstoupit vodní ordál – byla v pytli vhozena do řeky, přežila-li, byla nevinná.

Manžel mohl beztrestně udržovat intimní vztah i s jinými ženami. Když se muž vyspal s cizí manželkou a nevěděl o tom, že byla vdaná, nebyl obviněn, potrestána manželem byla ona žena.

V Mezopotámii házeli ženy v pytlích do vody. Pokud přežila, byla nevinná.
V Mezopotámii házeli ženy v pytlích do vody. Pokud přežila, byla nevinná.

STŘEDOVĚK

Evropa

Náhled na nevěru se ve značně lišil mezi světskou mocí a církví. Zatímco světské společenství znalo jen nevěru ženskou, církev odsuzovala i tu mužskou, zvláště v manželství.

Ovšem už ve 12. století nebyla nevěra, ač považovaná za těžký hřích, důvodem k rozvodu. Nevěrnice mohla být dle světského práva sťata či vymrskána metlami, případně jí byl vypálen cejch. Populární byla i ulička hanby.

Mužům bylo povětšinou ukládáno pokání, ovšem pokud zhřešili s vdanou ženou, nebo znásilnil pannu či vdovu, mohl je stihnout i trest smrti či vyhnanství.

Ve středověku se lišil světský a církevní pohled na nevěru.
Ve středověku se lišil světský a církevní pohled na nevěru.

Trnová koruna, kůl v břiše i stětí mečem

Tresty se v jednotlivých zemích lišily. Například v Německu mohl být přistižený pár uložen do trnového lože, přikryt trnovou peřinou a poté jim byl zabodnut kůl do břicha.

Ostatně bavorský vévoda Ludvík II. Hornobavorský (1229–1294) nechal pro podezření z nevěry setnout hlavu své první manželce Marii Brabantské. Nejinak nakládal se svými nepohodlnými ženami i Jindřich VIII. Tudor (1491–1547), král Anglie. Z cizoložství obvinil jak Annu Boleynovou, tak i Kateřinu Howardovou.

Smrt milencům i násilníkům

U mužů z vyšších vrstev nebyla nevěra nijak postihována, pokud nešlo o prokázané znásilnění – pak jim hrozilo stětí nebo vpletení do kola. Ovšem nejtvrdší byly tresty u vdaných žen vysokého postavení.

Šlechtici si totiž potřebovali pojistit, aby v manželství narozené děti byly skutečně jejich. Přistihl-li tedy manžel ženu při nevěře, měl právo oba milence zabít a nebýt za to souzen.

Aztécká říše

Na cizoložství se nahlíželo jako na narušení kosmického řádu, proto bylo tvrdě trestáno. Muži byli ukamenování k smrti, ženy veřejně haněny a následně škrceny. Za pomocí darů či se souhlasem manžela provinilé mohlo dojít ke zmírnění trestů.

Muže tyto tresty většinou tolik netrápily, neboť měli povolené mnohoženství, i když se nedoporučovalo a bylo omezeno. Pokud muž zemřel, jeho majetek přešel na nejstaršího bratra, který si vzal za manželku jeho ženu.

Muži byli za nevěru ukamenováni.
Muži byli za nevěru ukamenováni.

NOVOVĚK

Osmanská říše

Dokázání nevěry ženě zde bylo velmi snadné. Stačilo, když proti ní vypovídalo několik svědků, jejichž pravdomluvnost však nikdo nezkoumal. Pro cizoložnice pak měli Osmané přichystáno nadmíru kruté potrestání.

Dali ženu do velkého pytle spolu s kočkou a zavázali ho. Pak do něj tloukli kovovými řetězy. Snažili se zasáhnout hlavně zvíře, které pak ve své vyděšenosti útočilo na ženu. S bitím soudci nepřestávali, dokud žena i kočka nezemřely.

V Thajsku se nevěrnice trestaly znásilněním a zabitím slonem.
V Thajsku se nevěrnice trestaly znásilněním a zabitím slonem.

Siam (Thajsko)

V Siamu měli obzvláště brutální trest, kterým trestaly nevěrnice. Jednalo se o znásilnění a zároveň zabití slonem. Při něm připoutali cizoložnici do klece, která vypadala jako sloní samice.

Následně k ní připustili dospělého slona, který se s ní chtěl spářit v domnění, že je to jeho družka. Při snaze s ní splynout způsobil spoutané ženě uvnitř poranění neslučitelná se životem.

Korea

Také v Koreji nevěrné ženy neunikly drsnému trestu. Pokud byly obviněny z cizoložství, byly násilím přinuceny pít ocet, dokud se jim nenafouklo břicho. Účinkem octa jim opuchlo a nateklo celé tělo. To nejhorší však mělo teprve přijít.

Následně si vykonavatelé rozsudku vzali do rukou obušky, hole a klacky a začali nevěrnici surově mlátit. Nepřestali, dokud žena nezemřela. Kočovní Mongolové zase nevěrné ženy rozsekli mečem vedví.

DNES

Turecko

V minulosti zde panoval pro ženy smrtící trest za nevěru, kterého se zúčastnila celá rodina. Každý její člen si vzal do ruky dýku a do nevěrnice jednou bodl.

Pokud byl počet rodinných příslušníků nízký, kolečko se opakovalo, dokud cizoložnice nevydechla naposledy.

Následně byla přijata zákonná opatření, přičemž zákon o cizoložnictví platil až do roku 1996, pak byl zrušen, protože postihoval více ženy, které byly trestány za sebemenší provinění, než muže, u nichž muselo jít o dlouhodobý milostný poměr mimo manželství. Nyní Turecko opět uvažuje o znovuzavedení tohoto zákona.

Papua-Nová Guinea

Ani zde se s milenci příliš nemazlili, zvláště šlo-li o vdanou ženu. Když manžel přistihl svoji ženu v objetí s milencem, mohl je oba zabít. Pokud měl svoji ženu rád a nechtěl ji usmrtit, pak jí alespoň nechal useknout prsty, které donutil jejího amanta sníst. S ním ale žádné slitování neměl a nechal mu setnout hlavu.

V Papua Nové-Guineji nechali nevěrnici useknout prsty a milence donutili je sníst.
V Papua Nové-Guineji nechali nevěrnici useknout prsty a milence donutili je sníst.

Barma

Na hranicích Barmy a Thajska žije kmen Padaung, jehož příslušnice jsou světoznámé jako tzv. „žirafí ženy“. Kolem krku si připínají až dvě desítky kruhových obručí, vážících i několik kilogramů.

Ty jim stlačují hrudní koš a klíční kosti, díky čemuž jejich krk vypadá dlouhý jako krk žirafy. Pokud se tyto ženy dopustily nevěry, za trest jim byly obruče zabaveny. Jejich krční obratle však nebyly schopné unést váhu hlavy a krk se jim zbortil.

Skončily invalidní, nebo zemřely. Počet žirafích žen se ale zmenšuje, mladé ženy už nechtějí v této tradici pokračovat.

Irán, Saúdská Arábie, Súdán a Nigérie

V těchto zemích je ženská nevěra stále trestána středověkými praktikami. Nevěrnice (ale i jejich milenci) jsou do půli těla zahrabány do země tak, aby jim byl znemožněn pohyb.  Následuje veřejné kamenování.

Po ženě metají kameny, které nesmějí být příliš velké, aby ji rovnou zabily, ani příliš malé, aby působily dostatečnou bolest. Kamenování trvá, dokud obviněná nezemře. Jde o událost, které se účastní i malí chlapci a stačí k ní drobná záminka.

V Afghánistánu se cizoložství trestá bitím hole.
V Afghánistánu se cizoložství trestá bitím hole.

Afghánistán

Cizoložství trestala v zemi morální policie. Za nevěru obdržela žena 100 ran holí a byla vsazena do vězení, kde ji neustále šikanovali dozorci, případně ji znásilňovali.

V době, kdy v zemi vládlo teroristické hnutí Taliban (1996–2001), byl pro ženy i jejich milence zaveden trest smrti, většinou šlo o kamenování.

Taliban totiž uplatňoval striktní podobu islámského práva šaría, takže například nechal useknout ruce či nohy osobám, které se dopustily krádeže.

BOX

Češi a nevěra

V minulosti

Zatímco Slované se v 9. a 10. století bez ostychu oddávali milostným hrátkám a ani skupinové radovánky jim nebyly cizí, se sílícím vlivem křesťanství byly jejich zvyky na našem území postupně vytlačeny a nahrazeny sexuální zdrženlivostí.

Úloha ženy pak byla po dlouhá staletí definována jako: „Roď děti, starej se o muže a o dům a buď věrná.“ Cizoložství bylo trestáno na pranýři, vyhnáním z města, vypalováním cejchů či smrtí.

Ke zlomu došlo až roku 1783 patentem Josefa II., který definoval manželství jako občanskou smlouvu a uznal rozvod od stolu i lože.

Jak jsme na tom dnes?

Aktuální postoj Čechů k nevěře je značně benevolentní, ačkoliv dochází k zajímavému paradoxu. Až 40 % Čechů přiznává, že bylo své partnerce nebo partnerovi nevěrných, ovšem zároveň by svému protějšku neodpustili, kdyby se ten dopustil nevěry vůči nim.

Bylo by to pro ně důvodem k rozchodu. Trochu pokrytecké, že? Výzkumy nadále ukázaly, že se nevěry nejčastěji dopouští lidé v produktivním věku mezi 30 a 50 lety. Zatímco mužům jde především o sex, ženy hledají v mimomanželských vztazích lásku a pochopení.

Placený sex není nevěra!

Obě pohlaví se pak shodla, že dnes je mnohem snazší podvádět než minulosti, a to díky internetu. Téměř pětina Čechů si dále myslí, že využití placených sexuálních služeb není nevěra. Využívá jich pak podstatně více mužů než žen.

Je přitom lépe přijímáno než neplánovaná „jednorázovka“ či milenecký poměr. Ne všichni nevěrníci pak myslí na bezpečný sex. Zatímco 74 % žen uvedlo, že v takovém případě používají kondom vždy, až 52 % mužů se přiznalo, že ochranu s milenkami nepoužívají.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
reklama
Související články
Svět zločinu
Postaršímu miliardáři zmizí žena před nosem
V zasněžených ulicích východního Osla se zvedá vítr. Vhání chodcům do očí bílý poprašek. Zavane až k okraji bytových domů, kde stojí vila jednoho z nejbohatších Norů. Tom Hagen (69) si nepotrpí na přehnanou okázalost. Odmala je mu vtloukáno do hlavy, aby se svými úspěchy příliš nechlubil. Jeho dům je sice velký, ale jednoduchý. Ve svém věku už […]
Svět zločinu
Vůdkyně kultu ubije oběti paličkami
V 90. letech minulého století má japonská žena jménem Sačiko Etoová (65) mnoho následovníků. Stojí v čele kultu, jenž uctívá její mystické síly. Podle jejích stoupenců dokáže z lidí vymítat ďábla. Nepoužívá při tom modlitby a symboly, ale speciální bubenické paličky. Sačiko paličkami sví zákazníky bije, dokud z nich všechno zlo nevyžene. V lednu 1995 však její praktiky definitivně […]
Svět zločinu
Albert Fish: 120 dní Sodomy je proti němu čajíček…
Britská spisovatelka a muzikanta Charlotte Greigová (1954–2014) považuje za hlavní zdroj inspirace pro Hannibala Lectera amerického natěrače a neuvěřitelně perverzního sadistického vraha Hamiltona Howarda „Alberta“ Fishe (1870–1936). U Fishe není kanibalismus žádná výjimka. „Měl jsem předek těla s kousky, které mám nejradši. Jeho ptáčka, varlata a roztomilý, pěkně baculatý zadeček, abych si ho mohl upéct […]
Svět zločinu
Čtyřnásobný vrah Robert Maudsley: Na svobodě vraždí jen jednou
Britskému sériovému zabijákovi Robertu Johnu Maudsleymu (*1953) se přezdívá skutečný Hannibal Lecter. Je nadprůměrně inteligentní, miluje klasickou hudbu, a když se zeptáte jeho známých, vylíčí vám ho všichni jako vtipného a zdvořilého společníka, který byl vždy každému nápomocen.   Přesto svůj život zřejmě již dožije ve speciální cele o rozměrech 5,5 × 4,5 metru. V […]
reklama
lifestyle
Jak zmírnit bolest? Jednou z cest je cvičení
Že cvičení a vůbec pohyb jsou pro lidský organismus prospěšné, není žádným objevem. Nejde přitom jen o fyzickou a psychickou kondici. Cvičení posiluje srdce a cévy, zvyšuje srdeční výkon a zlepšuje krevní oběh, má pozitivní vliv na metabolismus i na imunitní systém. Poslední výzkumy ukazují, že lidé, kteří cvičí, jsou i odolnější vůči bolesti.   […]
Sezóna rýmiček je tu: Jaká jsou dvě nejlepší přírodní antibiotika?
Vynález antibiotik je jedním z nejzásadnějších objevů medicíny, který denně zachraňuje mnoho životů. V současnosti ale skloňujeme dva problémy: antibiotickou rezistenci a pravidelný nedostatek předepsaných léků v lékárně. Při méně závažných problémech mohou ale antibiotika částečně zastoupit i volně dostupné potraviny s prokazatelnými antibakteriálními účinky. Které to jsou?   Na léčbu ran a kožních problémů […]
Krvavá tečka za Opus 40: Tvůrce skončí na dně vlastního lomu
Uznávaný znalec architektury Brendan Gill (1914–1997) bloumá po kamenných stupních a chodníčcích. U vztyčeného monolitu se zastaví a rozhlíží. „Tohle je jedno z největších a nejkouzelnějších děl celého kontinentu,“ utrousí fascinovaně.   Vydejte se s EPOCHOUplus.cz na území newyorského města Saugerties, kde navštívíme unikátní stavbu sochaře a herce Harveyho Fitea (1903—1976). Na úctyhodné ploše 26 […]
3 typicky francouzské věcí, které nejsou francouzské
Co může být víc Francouzského než chlapík, který sedí pod obrazem Mony Lisy a hraje na akordeon. Snad jen chlapík, který končí pod gilotinou, protože má nejen pruhované triko, ale také modrou krev. Mona Lisa Původ: Itálie Každý, kdo zamíří do Paříže, chce vidět alespoň dva hlavní symboly města a možná celé Francie. Eiffelovku a […]
reklama
zajímavosti
Počátky americké měny: Jak se z tolaru stává dolar
Píše se 2. dubna 1792. Od vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických uplynulo téměř šestnáct let. Nový stát se samozřejmě neobejde bez vlastní měny. Ministr financí Alexander Hamilton (1755-1804) ji právě uvádí na trh. A nejsou to ledajaké peníze. Jejich přesné složení určuje zákon schválený Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Paragraf s nešťastným číslem 13 říká, že dolarovou […]
Papírová brčka? Ne zas tolik eko
Biologicky nerozložitelná, znečišťující přírodu, s obsahem chemikálií potenciálně ohrožujících lidské zdraví. Řeč není o plastových brčkách, jak by se mohlo zdát. Takové závěry si dle poslední studie vysloužily jejich „ekologičtější“ alternativy.   Studie oborníků z Antverpské univerzity, publikovaná v létě 2023 na stránkách časopisu Food Additives and Contaminants, se zaměřila na brčka vyrobená z papíru, bambusu, skla, nerezové oceli a […]
Lesk a bída energy drinků
Energetické nápoje stimulují nervovou soustavu i kardiovaskulární systém k vyšším výkonům, proto jsou tak populární mezi dospělými. Málokdo si však uvědomuje i stinné stránky jejich konzumace. Obliba „energeťáků“ však roste i mezi dětmi a dospívajícími, kde už přestavuje skutečně riziko. Proč?   Občasná konzumace energy drinků dospělým osobám neškodí, ta častá však již s sebou […]
Den díkůvzdání není jediný: 5 svátků bohaté úrody
Když je úroda pod střechou, je čas slavit a vzdávat díky. Někde se oslavy podobají našim dožínkám, jinde jsou zvyky naprosto odlišné. Víte, kde nechávají překypět hrnec s rýží, proč krocan dostává milost a kdo bydlí v přístřešcích z listí? Milost pro krůtu Název: Den díkůvzdání Země: USA Jedním z nejznámějších svátků je Den díkůvzdání, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
enigmaplus.cz
Tajemná zeď Ahu Vinapu: Inspiruje se inckým stavitelstvím?
Muži hromadí kameny a zeminu, se zadní částí si dají záležet a promění ji ve stabilní zeď. Ta je ve většině případů orientovaná k moři. Pak prostranství u zdi zarovnají a vydláždí plochými kameny nebo
VÁNOČNÍ JARMARK.
epochanacestach.cz
VÁNOČNÍ JARMARK.
Tradiční vánoční jarmark v Mnichově Hradišti s bohatou nabídkou vánočních dárků a pochutin ve stáncích se uskuteční 9. prosince na Masarykově náměstí. Můžete očekávat pestrý kulturní program místních škol, spolků a kapel na pódiu před budovou radnice. http://mnhradiste.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
epochalnisvet.cz
Obíhá Zemi mimozemský satelit?
Na oběžné dráze Země je v posledních letech dost rušno. Pohybuje se po ní totiž již několik tisíc satelitů. Podle záhadologů má být jedním z nich také Black Knight, tedy Černý rytíř. Na nebi byl údajn
Synův otec se náhle objevil
skutecnepribehy.cz
Synův otec se náhle objevil
Lhala jsem a nikdy nepřiznala, kdo je synův otec. Netušili to ani moji rodiče! Minulost mě doběhla a já stála před rozhodnutím, zda přiznat pravdu. Těhotenství jsem tajila až do sedmého měsíce. Bála jsem se tehdy, že mě můj přísný otec donutí jít na potrat. Možná že právě ta jeho přísnost mě přivedla do náručí o rok staršího
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
iluxus.cz
GOLDBERGH GO BIG OR GO HOME: nová kolekce snow couture
Lyžařský ráj David Sport představuje snow couture kolekci luxusní značky GOLDBERGH, kterou si díky jedinečnému stylu, špičkové kvalitě a dokonale funkčnímu zpracování oblíbila i řada módních osobností
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
21stoleti.cz
Dočkají se psi medikamentů pro svou dlouhověkost?
Sedm, deset, v lepších případě dvanáct nebo šestnáct let. Tak dlouho se zpravidla dožívají naši psí společníci. A nejen chovatelé, ale i vědci se ptají: Šla by tato doba prodloužit? Při vší úct
Skvělý jahodový tvarožník
tisicereceptu.cz
Skvělý jahodový tvarožník
Tvarožník je tuzemskou obdobou italského tiramisu. Ingredience 400 g jahod 120 g piškotů 350 g zakysané smetany 400 g plnotučného tvarohu 2 vanilkové cukry 3 lžíce moučkového cukru 2 lžíce
Žádost o ruku na spadnutí?
nasehvezdy.cz
Žádost o ruku na spadnutí?
Zamilovali se do sebe na první pohled, a čím déle spolu jsou, tím je jejich láska silnější. Herec ze seriálu Zlatá labuť Adam Vacula  (36) se netají tím, že je půvabná kuchařka Veronika Beskydiarová (
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
enigmaplus.cz
9 nejděsivějších jezer USA – Tady si zaplavete s přízraky a démony nejen na Halloween!
Kdo umí plavat, ten se zpravidla s radostí rozběhne do každé lákavě působící vodní plochy. Jenže někdy bývají zatraceně zrádné! O život vás může připraven nejen neznalost hloubky, ale možná i jevy či
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
panidomu.cz
Lukáš Langmajer: Někdy přemýšlím až moc…
Přemýšlivý čtyřicátník. Introvert. Mluví potichu, váží každé slovo. Miluje svou rodinu. Má rád rychlá auta. A má rád divadlo. „Měl jsem sen dělat kumšt a ten sen se mi plní…“ Lukáš Langmajer je Plzeňák. Vyrůstal jako nejmladší v rodině plzeňského muzikanta, sbormistra a operního a operetního zpěváka Jiřího Langmajera a jeho paní. Má o čtrnáct
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
21stoleti.cz
Gejzírové pole na Islandu: Voda horká až 97 stupňů
V krátkém létě zelené planiny, jinak zaledněná krajina, kde strom bývá vzácnější než vegan ve lví smečce, plná ostrých zlomů, připomínajících, že zdejší terén vznikl teprve nedávno. Takový je Island.