Domů     Francouzského krále Ludvíka XVI. pošle na gilotinu prostý lid: Všichni žádají jeho smrt!
Francouzského krále Ludvíka XVI. pošle na gilotinu prostý lid: Všichni žádají jeho smrt!

Na náměstí je zaplněn každičký centimetr. Nikdo si nechce nechat ujít popravu krále. Pravidelný rytmus bubnů zrychluje a dává tušit, že se blíží konec. Konec jedné éry a starého pořádku.

Horké letní dny roku 1789 se promění v krvavá jatka. Francouzská společnost je na nohou, všichni mají co říci. Za horizontem se rýsuje nová Francie – otevřená diskusi, svobodná a lidská. Jen je potřeba skoncovat s tou starou, a to rázně.

Bez milosti a zaváhání. Osobnosti vykřikují, národ a kati berou činy do svých rukou.

Cesta k trůnu

Ludvík XVI. (1754–1793) přijde na svět 23. srpna 1754 ve Versailles jako třetí dítě Ludvíka Ferdinanda Bourbonského (1729–1765) a Marie Josefy Saské (1731–1767). Veškeré vzdělání týkající se budoucího panování je orientováno na Ludvíkova staršího bratra.

Málokdo by si pomyslel, že osud bude mít tentokrát tak vrtkavou ruku. Když je Ludvíkovi pouhých šest let, jeho starší bratr a budoucí král zemře, čímž se před šestiletým chlapcem otevřou zcela nové vyhlídky.

Králem se má stát až po svém otci, je tedy dost času jej na panování řádně připravit. Štěstěna se ale od francouzského dvora odvrací znovu a o pár let později, když je Ludvíkovi jedenáct, otec zemře a chlapec se tak stane přímým nástupcem po svém dědečkovi.

Domluvený sňatek

Mezitím se stihne oženit. Pověstnou obratnou sňatkovou politikou Marie Terezie (1717–1780) vedle budoucího krále Francie v květnu roku 1770 stane krásná, leč trochu marnivá Marie Antoinetta (1755–1793).

Marie Terezie si od tohoto svazku slibuje hodně, ovšem s nenávistí, kterou její dcera u dvora vyvolá, nepočítá. Manželé spolu později zplodí celkem čtyři děti – dva syny a dvě dcery. O idylickém manželství však vůbec nelze hovořit.

Povahy Ludvíka a Marie Antoinetty (1755–1793) jsou zcela odlišné a málokdy najdou společné téma k hovoru.

Lidé se na hlavu bez těla nemohou vynadívat.
Lidé se na hlavu bez těla nemohou vynadívat.

Nepovedené kralování

Zámek ve Versailles se stává trnem oku obyčejným občanům. Prostopášný život Ludvíkových předků se podepsal na státní pokladně. Když Ludvík nastoupí v roce 1774 na trůn, monarchie je finančně a hospodářsky na dně.

Mladý král se nechce se situací smířit a spolu se svými rádci se dá do jejího řešení. Zruší „zbytečné“ úřady, omezí finance putující na armádu, mají být zavedeny daně také pro šlechtu, král chce také zrušit robotu a cechy. Dojde k obnovení parlamentu.

Reformy se ale nesetkají s příliš pozitivním ohlasem a ve společnosti začne klíčit semínko nespokojenosti s Ludvíkovým panováním.

Král bez schopných rádců

Ač se francouzský král snaží situaci vyřešit, vše jde proti němu. Je obklopen zkompromitovanými ministry, kteří se nerozpakují slabého panovníka bez potřebných zkušeností obejít a nechat napospas nespokojenému lidu. Na 5. května 1789 svolá král shromáždění.

Tehdy třetí stav ještě neusiluje o rozvrat monarchie. Přítomní jsou prozatím vzdělanci, právníci a spisovatelé žádající nápravu křivd z minulosti. Pod tlakem událostí však začnou zástupci lidu stupňovat své požadavky.

Zahrady Palais-Royal se promění v arénu neúnavných řečníků, jejichž ostrým názorům naslouchají obyčejní poddaní. Stále častěji se ozývá naříkání hladovějících žen na pařížských trzích. Bída a utrpení chudiny jsou všudypřítomné.

Pompa a okázalost se nenosí

Ludvík XVI. bohužel sklízí to, co jeho předkové zaseli a on dokonal. Lidem žijícím v neúnosné bídě se příčí královský přepych a okázalost dvora.

Možná i to je důvod, proč si stále více získávají oblibu politici, kteří dekadenci Versailles kritizují, i když jsou ještě ve výrazné menšině. Maximilien Robespierre (1758–1794), Jean Paul Marat (1743–1793), Georges Danton (1759–1794).

Právě ti, kteří později reformní hnutí pod rouškou humanismu a sociální spravedlnosti přemění v krvavou lázeň jakobínské diktatury. Po nadějích 5. května přijde všeobecné rozčarování.

Zástupci třetího stavu si uvědomí, že ekonomická situace Francie je zcela neudržitelná. Dluhy jsou enormně vysoké, zemi navíc sužuje kritická neúroda, bují kriminalita, prostituce a bezdomovectví. Je tedy naprosto jasné, že reformy musejí být mnohem zásadnější.

Pod gilotinou skončí po králi i revolucionářská legenda poslanec Pierre Vergniaud. „Revoluce je jako bůh Saturn, také požírá své děti,“ prohlásí a jeho slova se skutečně naplní.
Pod gilotinou skončí po králi i revolucionářská legenda poslanec Pierre Vergniaud. „Revoluce je jako bůh Saturn, také požírá své děti,“ prohlásí a jeho slova se skutečně naplní.

Nepochopení majetných

Zasedání neprobíhají zrovna tak, jak si situace žádá. I přes Ludvíkovu snad upřímnou snahu najít východisko z nastalé situace, narážejí zasedání na panovníkovu ješitnost a hluboce zakořeněný pocit nadřazenosti, jenž mu byl vštěpován odmalička.

Král ani jeho rádcové tedy celou situaci absolutně nepochopí, špatně si ji interpretují a každé zasedání ztroskotá na tom samém bodě – na králově přezíravém chování.

Nenechají se obalamutit

Reakce třetího stavu na sebe nenechá dlouho čekat. Zástupcům začíná být jasné, že Ludvík XVI. a jeho královská rada svolávají generální stavy z donucení, aby lidem takzvaně zavřeli ústa, ale o požadovanou změnu v podstatě nejde.

Zástupci zjistí, že král plánuje pouze zneužít třetí stav k tomu, aby přinutil Francouze k větší daňové poslušnosti. Vytuší, že si panovník nepřeje zavedení svobody a demokracie.

Že se v podstatě pokouší jen o fintu, jak vyřešit žalostný stav státních financí, ale přitom ponechat vše při starém.

Rodinná tragédie

Do komplikovaného sledu událostí třaskavých letních měsíců ještě zasáhne tragédie. Dvůr se 4. června zahalí do černé a Ludvík je jako u vytržení. Běsní jako raněné zvíře.

Před malou chvílí vydechl naposled jeho teprve sedmiletý syn, následník trůnu dauphin Ludvík Josef (1781–1789). Podlehne komplikacím vrozené deformace páteře, žeber a plic, které mu znemožní dýchání.

Lid sice králi ještě provolává slávu, ale kromě Ludvíka všichni tuší, že je to začátek konce.

Postupná proměna

Mezitím se z generálních stavů stává Národní shromáždění a bere pevně do rukou otěže počínající revoluce. Z poradního orgánu se stává parlament podporovaný veřejností. Lid se chápe své historické příležitosti a už se jí nikdy nepustí.

14. července projede společností nový elektrizující akt. Populární ministr a reformátor Jacques Necker (1732–1804) je odvolán. Kolem Paříže se začíná shromažďovat královská armáda, jež má potlačit možnou rebelii.

Naproti tomu král na své vladařské povinnosti naprosto rezignuje. Smrt syna jej zasáhne tak hluboce, že se nervově zhroutí a uzavře se do sebe.

Nechá za sebe činit důležitá rozhodnutí nejkonzervativnější palácovou kliku vedenou bratry a královnou Marií Antoinettou.

Na Bastilu!

Následky arogantní provizorní vlády na sebe nenechají dlouho čekat. Mezi obyčejným lidem začíná doutnat mnohaletý pocit křivdy a v podstatě už chybí jen titěrný impulz k tomu, aby se zažehl ohromný plamen revoluce.

Když pak někdo odhodlaným hlasem na lavičce Palais Royal zvolá „Na Bastilu!“, najednou se tisíce hlav skutečně otočí k feudální pevnosti, symbolu kapetovské dynastie, jež musí padnout.

Nesejde na tom, že v Bastile je uvězněno jen sedm lidí, je potřeba ji dobýt a pokořit, stejně jako starý pořádek a monarchii.

Nepovedený útěk

Marie Antoinetta zběsile cpe všechny své šperky do truhlice a žalostně u toho naříká. „Nemůžu je tam dostat všechny,“ pronese k Ludvíkovi, kterého zrovna tento problém nechává naprosto chladným.

Nakonec se podaří a královna svou největší radost pošle do bezpečí. Připravit na cestu se musí i ona s králem a dětmi. Obavy o život jsou namístě a pokus o útěk je v Ludvíkových očích to jediné, jak se může i s rodinou zachránit.

Cestují hlavně večer, aby nedošlo k prozrazení. Osudová chyba přijde, když se zastaví v hostinci nedaleko města Varennes.

„Tati, tati, já toho pána znám,“ tahá malé děvčátko za kabát poštmistra Jeana-Baptista Droueta a porovnává podobiznu na minci s tváří cizího muže. Vrtkavá náhoda. Ludvík je prozrazen, zatčen a převezen i s rodinou zpět do Paříže. Tady jej nekompromisně sesadí z trůnu a prohlásí jej za vlastizrádce.

Rozsudek smrti

Celá královská rodina je pak odsunuta do pařížského Templu. Dny se táhnou a vřava venku značí, že konec rozhodně nebude mírumilovný.

V konventu právě probíhá dramatické vystoupení mladíka s náušnicí v uchu, člena Národní gardy, jenž zfalšoval svůj věk, aby mohl aktivně ovlivňovat běh událostí. Louis de Saint-Just (1767–1794) pronáší jeden ze svých plamenných projevů. Nikdo ani nedutá.

Všichni sledují zapálení mladého muže pro věc. „Král musí buď vládnout, nebo zemřít. Nic mezi tím,“ hřímá z tribuny. „Král je vinen už jen tím, že vládne, protože nelze panovat bez viny. Každý král je uzurpátor, tyran a samozvanec.

Král nemůže stanout před řádným soudem. Král může stanout tváří v tvář jediné spravedlnosti a tou je lid, jehož je toto shromáždění zmocněncem. Verdikt záleží na vás.

Na vás záleží, jak nás budou posuzovat naši potomci,“ odsoudí Ludvíka XVI. de facto k smrti. „Bude sťat gilotinou,“ zní oficiální rozsudek konventu.

Poslední večeře

Král se dozví o svém nevyhnutelném osudu pouhý den před popravou. Všemi silami se snaží získat více času, aby se mohl rozloučit se svými blízkými, ale věznitelé jsou neoblomní. Čeká jej poslední večeře.

Ta je mu naservírována 20. ledna 1793. Nedostane nůž ani vidličku z obavy, aby se nepokusil o sebevraždu. Je mu dovoleno se vyzpovídat ze svých hříchů a naposledy se rozloučit s Marií Antoinettou a svými dětmi.

Následujícího rána Ludvík sepíše poslední vůli a zúčastní se krátké mše. Zanedlouho už jej v kočáru za zvláštních bezpečnostních opatření vezou na popraviště. Jakmile je kočár na dohled, dav zaburácí. Všichni chtějí vidět zrádce národa!

Překvapivě statečný

U ďábelského ostří už čeká pověstný kat Charles-Henri Sanson (1739–1806). Navzdory prvotním zprávám, že král situaci nezvládl a snažil se obměkčit dav pláčem a prosbami o život, Ludvík vystoupí z kočáru naprosto v klidu a vyrovnaný.

Nesnaží se klást žádný odpor. Sanson mu kapesníkem sváže ruce za zády, opatrně rozepne límec u košile a ostříhá vlasy. „Byl tak vyrovnaný a klidný, že nás to všechny šokovalo,“ napíše popravčí později.

Pomalu jde ke gilotině, kde na něj odsouzený čeká. Ludvík se najednou osmělí. „Umírám nevinný,“ vykřikne do davu. Pak pohlédne na Sansona. „Nedopustil jsem se ničeho, z čeho jsem obviněn. Jen doufám, že má krev navrátí Francii štěstí,“ řekne mu.

Víc nestihne. Bubny ohlašují blížící se konec. Všichni ztichnou. Šum rozrazí jen švih ostří gilotiny, které se neúprosně blíží k Ludvíkově šíji. Tupá rána a konec.

Mistr popravčí zdvihne královu hlavu a několikrát s ní obejde pódium, aby lidé ukojili svou trochu zvrácenou zvědavost.

Oslavovaná smrt

Ludvíkův skon je davem bujaře oslavován a jeho tělo potupně pohřbeno v neoznačeném hrobě. Hlava je zřízenci umístěna k nohám panovníka. Teprve až v lednu roku 1818 dojde k přemístění královských ostatků do baziliky Saint-Denis.

O rok později je panovníkova hrobka doplněna na přání jeho bratra mramorovou sochou v klečící podobě.

Marii Antoinettu dovedou na gilotinu 16. října 1793. Královým konzervativním bratrům se podaří uprchnout do zahraničí, později rozhodnutím Vídeňského kongresu usednou na trůn jako Ludvík XVIII. a Karel X. Smrt panovníka z rukou lidu otřese ostatními monarchiemi.

Členové šlechtických rodů se obávají, aby nebyly plameny lidového povstání rozdmýchány i v dalších zemích.

Foto: Shutterstock
Související články
Historie
Volant patří první dámě Haně Benešové
„Řídit budu já,“ prohlásí sebevědomě emancipovaná první dáma Hana Benešová a její manžel Edvard Beneš poslušně usedne na místo spolujezdce. Nezávislá žena Hana Benešová (1885–1974), která je ale zároveň pro svého muže prezidenta Edvarda Beneše (1884–1948) obrovskou oporou, si řidičský průkaz sice udělala až ve svých 50 letech, ale autům zcela propadá. V roce 1937 […]
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
Historie
Benešovy dekrety: Ostře sledované zákony
Ač se to tak ze zpráv v tisku může zdát, Benešovy dekrety nejsou o vyhánění Němců, nejsou legalizací pomsty a už vůbec nejsou dílem jednoho muže. Prezidentské dekrety, označované jako Benešovy, jsou právní normy vydávané exilovou vládou během druhé světové války a krátce po jejím skončení. Přestože většina jich už dávno ztratila platnost, stále budí […]
Historie
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
reklama
věda a technika
Od šarlatánství k vědě: Těžké začátky meteorologie
Meteorologie v polovině 19. století prošla významnou proměnou. Stala se organizovanou veřejnou službou, ovlivňující chod celého státu, od zemědělství po veřejnou bezpečnost. Jedinou její chybičkou bylo, že se na předpovědi nedalo vůbec spoléhat. To se mělo změnit až s příchodem první světové války. Po Velké Británii zahájily činnost národní meteorologické služby také v dalších státech světa a […]
Není akné jako akné: Zpozorněte zejména v létě
Kromě běžného akné, které se vyskytuje především v době puberty v důsledku prudkých hormonálních změn, existuje však též takzvané kosmetické akné, které vzniká v důsledku používání některých mastných krémů. Často se tak děje ve snaze zamaskovat již vzniklé vřídky. Stejně tak, jako některé kosmetické prostředky mohou situaci s akné zhoršit, existují pak samozřejmě i takové, […]
6 nejbizarnějších vozidel
Kabina, sedačky, volant a nejčastěji 4 kola. Auta či vozidla však nemusejí vypadat vždy takto! Jaké nejbláznivější nápady vznikly v hlavách designérů a techniků, ale nakonec se neujaly? 1/ Přidat kola! OctoAuto (1911) Na počátku 20. století jsou silnice samá díra. Auto se špatně ovládá a kola dostávají zabrat! „Čtyři jsou málo,“ domnívá se americký […]
Zázračné helium: Proč nám mění hlas?
Zatmění Slunce roku 1868. Událost, kterou si nemůže žádný hvězdář nechat ujít. Francouzský astronom Pierre Janssen (1824–1907) není výjimkou. Jako první si všimne žluté spektrální linie. Neznámý prvek dostane jméno po bohu Slunce, Héliovi. Potrvá ještě 27 let, než skotský chemik William Ramsay (1852–1916) izoluje plynné helium na Zemi. Dost by se podivil, jak se […]
lifestyle
Tragédie Petra Lébla: Život ukončí v divadelním provazišti
Jak se vypořádat s koncem představení? Příběh režiséra, který zvolil ticho před koncem.   Divadlem zní bouřlivý potlesk. Diváci nadšeně tleskají, herci se uklánějí. Další úspěšná repríza. Když naposledy zajede opona, herci shazují masky a odcházejí domů, diváci se trousí do divadelního baru a domů. Na místě zůstává jen jeden muž. Objeví ho až následující […]
Skladatel Karel Svoboda: Poslední výstřel autora slavného muzikálu Dracula
Stal se největším českým hitmakerem 20. století. Byl dvorním skladatelem Karla Gotta, autorem hudby k filmovému muzikálu Noc na Karlštejně i jedním z duchovních otců slavného muzikálu Dracula. Co vedlo legendu k tomu, že proti sobě namířil zbraň a zmáčkl spoušť?   V životě je vždycky něco za něco. Jeho písně si notuje minimálně půlka světa, na konto mu […]
Dvě tváře boxerské legendy
Každý sport má své hvězdy a má také pár legend. Vedle nesmrtelného Muhammada Aliho k nim bezesporu patří i Železný Mike, šampion těžké váhy Michael Tyson. Do nejvybranější společnosti boxerských superstar vstoupil tím, že se jako jediný dokázal stát mistrem světa současně v soutěži tří nejvýznamnějších boxerských asociací WBA, WBC i IBF. O pár let […]
Historie nejslavnější panenky: Barbie vznikla s feministickým podtextem
Panenka Barbie se původně zrodila proto, aby byla pro malé holčičky vzorem úspěšné ženy. Měla jim umožnit si při hře představovat různé možnosti budoucí kariéry. Píšou se 50.  léta 20. století a Američanka Ruth Handlerová (1916–2002) není spokojená s výběrem hraček pro svoji dceru. Vadí jí, že zatímco její syn si při hře může představovat, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Když vás straší fóbie
panidomu.cz
Když vás straší fóbie
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při