Domů     Bohem seslaných 10 egyptských ran
Bohem seslaných 10 egyptských ran
17.5.2023

Neposlušný faraon pohrdá Božími příkazy a je třeba mu uštědřit lekci. Co vše musí egyptský lid strpět, aby se jeho vládce umoudřil a propustil vyvolené Izraelity ze své země? Říši na břehu Středozemního moře čeká deset krutých zkoušek.

Krvavý Nil, nálety komárů, kobylek a much, epidemie kosící hospodářská zvířata i lidi, a to není zdaleka vše. Opravdu Bůh přistupuje k seslání takto nelítostných pohrom? Nebo za vším stojí „pouhá“ příroda?

„Kdo je Hospodin, abych poslechl jeho hlasu, který říká, abych nechal Izraelity jít? Není žádný takový Hospodin a už vůbec tak není důvod nechat Izraelity jít!“ přemítá sebejistě faraon.

On je přece jediným božím synem egyptského slunečního boha a nebude poslouchat jakéhosi Mojžíše a jeho bratra proroka Árona, kteří údajně tlumočí varování svého Boha.

Bůh už totiž nadále nemohl sledovat, jak jsou Izraelité v Egyptě zotročováni, podle knihy Exodus dokonce mělo docházet k hubení mužských novorozeňat, protože faraon začal narůstající počet Židů vnímat jako nebezpečí.

Bůh proto vyvolil Mojžíše, kterému uložil nelehký úkol – měl Izraelity z Egypta bezpečně vyvést.

ŽÁBY PO CELÉ ZEMI

Faraon byl pochopitelně proti a naléhání Mojžíše ho v postoji jenom utvrdilo. Záhy měl pochopit, že činí osudovou chybu…

Vody tehdy nejdelší známé řeky světa se zabarví do karmínově rudé, barvy krve nabývá i všechna voda ve džbánech a nádobách, egyptský lid neví, co pít. Krvavý Nil přesto nechává faraona chladným a nedbá ani dalších výzev proroků, aby nebohé Izraelity nechal jít.

„Budeš-li se zdráhat propustit izraelský lid, napadnu celé tvé území žábami,“ zní zcela konkrétní Boží pohrůžka, která se krátce nato vyplní. Hejna žab se rozlezou po celé zemi a do všech známých měst, s faraonem ale ani toto nehne.

Následuje série dalších katastrof, vládce Egypta neuposlechne ani napotřetí, napočtvrté… Na Egypt tak nechá dopadnout dalších celkem osm nechvalně známých „egyptských ran“.

Jednou z pohrom bylo zamoření žábami. FOTO: wellcomeimages / Creative Commons / CC BY 4.0
Jednou z pohrom bylo zamoření žábami. FOTO: wellcomeimages / Creative Commons / CC BY 4.0

NENÍ CO JÍST

Po zasažení vody a země neunikne pohromě ani nebe – ovládnou ho otravní komáři a vzápětí se mají přidat i hejna much.

Podle Bible dopadne další rána na veškerá hospodářská zvířata, mimo těch patřících Izraelitům, vlivem moru tak uhyne podstatná složka potravy tehdejších obyvatel Egypta. Pátá rána přichází v podobě vředové nákazy, která napadá „všechny Egypťany“.

Aby toho nebylo málo, z nebe se spustí liják obřích krup, které se mísí s ohnivými koulemi. Země začíná být zcela zpustošená a vyčerpaná, stále to však není vše.

Pokud přece jen nějaká část úrody přežívá řádění živlů, létající mračna kobylek se mají postarat o to, aby Egypťané vyhladověli úplně.

NAPROSTÉ TEMNO

Předposledním Božím znamením je příchod temnoty, která má trvat tři dny. Naprostou tmu pak střídá poslední rána, která je očividnou pomstou za faraonovo vraždění izraelských novorozeňat.

Náhle totiž umírá vše prvorozené, zasažené jsou zejména rodiny privilegovaných vrstev. Až tato událost se pro faraona stává pomyslnou poslední kapkou a Mojžíše spolu s Izraelity propouští. Popisuje Písmo skutečné pohromy tehdejšího starověkého světa?

Nebo byl opravdu Bůh tak krutý a šlo výlučně o jeho nadpřirozenou moc, která způsobila nevýslovná utrpení? Egyptologové, záhadologové a znalci náboženství nabízejí spousty možných vysvětlení, jak to tehdy skutečně bylo.

Další pohroma: voda mění barvu FOTO: James Tissot / Creative Commons / volné dílo
Další pohroma: voda mění barvu FOTO: James Tissot / Creative Commons / volné dílo

KDO JE ONEN FARAON?

Nepanuje však shoda, kdy ke katastrofickým událostem mělo dojít. Podle některých badatelů, včetně amerického archeologa Williama F. Albrighta (1891–1971), šlo o dobu vlády významného Ramesse II. (1279–1213 př. n. l.).

Šlo totiž o období stabilního a teplého klimatu, které zničehonic přerušilo období velkého sucha – které mohlo způsobit první ránu. Druhá skupina badatelů se spíše kloní k období vlády Ahmose I. (1539?–1515 př. n.

l.), jehož nejstarší syn Ahmose-Anch, který měl po otci nastoupit, předčasně zemřel – mohl se stát obětí desáté rány. Lze ale samy jednotlivé rány racionálně vysvětlit? Právě ono sucho za vlády Ramesse II. mohlo způsobit zbarvení Nilu do ruda.

Myslí si to i biolog Stephan Pflugmacher z Leibnizova ústavu v Berlíně. Vlivem sucha prý dochází k přemnožení řas a sinic. V egyptském případě mohlo jít o sinici známou pod názvem Burgundská krev, která dává kapalině narudlou barvu.

Jak by ale biolog mohl vysvětlit krvavou barvu veškeré ostatní vody ve džberech a nádobách?

VŠI, NEBO KOMÁŘI?

Vysychající tůně a řeky se následně staly líhní pro žáby. Jak je to možné? Obojživelníci vytušili nebezpečí, přemístili se ve velkém na souš, kde se následně rozmnožili a hledali příhodnější podmínky ke svému životu. Otazníky pak nastávají u třetí rány.

Podle některých výkladů (a podle Koránu) mělo jít o vši, nikoli o komáry. Pro komáry bychom měli jednoduché vysvětlení – lidem nezbylo nic jiného než přemnožené žáby hubit, tím však došlo k odstranění přirozeného nepřítele komárů.

Ovzduší se tak plní nejen komáry, ale i mouchami. Zda-li došlo ke skutečnému přemnožení much, nebo zda si jich účastníci událostí kvůli mrtvolkám žab obklopených hmyzem jen víc všímali, je otázka.

Pokud bychom přijali alternativní výklad třetí rány, tedy že šlo o vši, vysvětlovalo by to mnohé další skutečnosti.

SMRT SI VYBÍRÁ

Mor dobytka také nemusí představovat temnou Boží vůli. I přes vysokou úroveň dnešní veterinární vědy lidé nedokážou zcela ochránit zdraví hospodářských zvířat.

Například nemoc šílených krav se poprvé objevila zničehonic až v roce 1993 v kanadské Albertě, podobně náhle přišlo onemocnění chronické chřadnutí jelenovitých, které je vysoce nakažlivé a výhradně smrtelné.

Na egyptský dobytek tak mohla dopadnout zcela nová nemoc, přemnožený hmyz z předchozích ran ji mohl efektivně přenášet. Otázkou také zůstává, zda šlo o skutečný mor – slovo mor lze vyložit mnohem obecněji jako „zhoubná věc“.

Zdánlivě nevysvětlitelný zůstává fakt, že nemoc postihla pouze egyptská, nikoli izraelská stáda.

DŮKAZY O MORU

Vředovité onemocnění Egypťanů obestírá stejné tajemství. Jak je možné, že Izraelité se nepříjemnosti vyhnuli? Byli koncentrováni na několika málo dobře chráněných místech? Nebo je ochránil sám Bůh?

V roce 2010 vědci vysledovali příčinu vředové nákazy starověkého Egypta. A tady to začíná být zajímavé. Starověké kultury žily vždy „v sousedství“ s hospodářskými zvířaty a mor byl často přenášen ze zvířat blechami či krysami.

Egyptologové našli 3000 let staré pozůstatky krys poblíž Nilu, zároveň objevili i důkazy o existenci blech v témže období.

Důkazy o vředovitém onemocnění byly navíc dokonale popsány v lékařském textu Ebersův papyrus (jeho vznik se datuje někdy do období kolem roku 1500 př. n. l.). Jde o jeden z nejstarších lékařských spisů vůbec.

Důkazy můžeme hledat v Ebersově papyru. FOTO: Photohound / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Důkazy můžeme hledat v Ebersově papyru. FOTO: Photohound / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

OŠKLIVÉ SKVRNY PO TĚLE

Pokud vezmeme v potaz fakt, že třetí ranou mohly být vši, leccos se nám vysvětlí. Tito cizopasníci lidí a savců jsou přenašeči celé řady infekčních onemocnění.

Veš šatní způsobuje na pokožce červené skvrnky a svědivé pupence, přenáší třeba skvrnitý tyfus nebo plísně. Tím by se vysvětlilo rychlé šíření epidemie vředů.

OBŘÍ VULKANICKÝ VÝBUCH

Seslání bouře krup a ohně nemusí mít jen božské vysvětlení. Krupobití je běžný meteorologický jev, neobvyklé nejsou ani kroupy o velikost golfových míčků, které dokážou poškodit bezpočet automobilů. Jak pak asi musely trpět vozy faraona pod tíhou ledu?

Ale jak vysvětlíme žhavé ohnivé kroupy?  Německá meteoroložka Nadine von Blohm má i pro ně vysvětlení. Má jimi být erupce obřího vulkánu Santorini někdy mezi léty 1650 a 1500 před Kristem.

Výbuch sopky Théra, jak se jinak Santorini říká, byl zničující. Způsobil klimatické změny, obří vlny tsunami a vytvořil masivní sopečný mrak plný žhavých kousků popela, jenž mohl doputovat i nad Egypt.

Časově by navíc tragédie spadala do období začínající vlády Ahmose I. Sopečné ostrůvky dnes najdete v Egejském moři poblíž Řecka.

Tehdejší výbuch měl vytvořit až 35 kilometrů vysoký sloup popela a silné vrstvy usazené tefry ze sopky můžeme nalézt takřka v celém Středomoří!

BÁJNÝ NIBIRU

Změny klimatu přinesly Egyptu nadměrnou vlhkost, což zní jako skvělá zpráva, na druhou stranu právě zvýšená vlhkost dopřála kobylkám výtečné prostředí pro rozmnožení.

Osmá egyptská rána ale mohla být i zásahem Božím, pro Izraelity totiž mohlo jít o požehnání – kobylky jsou technicky vzato košer, dodnes jsou specialitou zejména jemenských Židů. Mohly způsobit předposlední ránu tytéž kobylky?

Spíše ne, tmu trvající tři dny zřejmě opět zapříčinila Théra, respektive její oblak temného sopečného popela. Existují však i mnohem odvážnější teorie. Jednu prosazoval rabín Yitzchak Cohen (*1951).

Ten předpověděl, že dojde ke vstupu bájné planetky Nibiru („Planeta X“) do naší sluneční soustavy a nastane období naprosté tmy, které potrvá dva týdny. Teorie má háček, obávané temno mělo nastat už loni na jaře.

O objevení planety se pokoušeli mnozí, neuspěl nikdo. I přesto se dodnes najdou lidé, kteří biblické předzvěsti věří. A kdoví… Možná, že tmu v Egyptě způsobilo nebeské těleso. O Nibiru věděli už Babyloňané, již ho ztotožňovali s planetou Jupiter.

PROSTÉ VRAŽDĚNÍ?

O poslední egyptské ráně toho moc nevíme. Co nebo kdo stojí za záhadnými úmrtími prvorozených? Jedno je téměř jisté, nešlo o nic neobvyklého. Starodávné literární egyptské dílo Ipuverovy nářky popisují násilná úmrtí někdy z období okolo roku 1800 př. n. l.

„Děti princů“ prý byly „mrštěny proti zdem“ a „vhozeny na ulice“. Inspirovali se snad Izraelité minulostí a zařídili, aby prvorozené někdo zneškodnil i tentokrát? A padl za oběť této ráně prvorozený syn Ahmose I.?

Vysvětlení může být mnohem jednodušší – privilegovaní prvorození totiž tradičně dostávali největší příděly jídla a to mohlo být vlivem předchozích ran zkažené či plesnivé. Vysoký příjem škodlivin pak mohl způsobit i smrt. Je ale reálné, aby právě plíseň byla příčinou hromadných úmrtí?

STÁLÉ OTAZNÍKY

Může za všechny egyptské útrapy sopka? Rozluštit záhadu egyptských ran je vskutku oříšek, dodnes v podstatě nevíme, kdy přesně se katastrofy měly odehrát, nevíme, kdo byl oním pyšným a tvrdohlavým faraonem. Nevíme ani, zda na sebe rány navazovaly kontinuálně.

Některé specifické jevy navíc racionálně nevysvětlíme. Skutečně mohli proroci vědět, co přijde? Nebo jde jen o zveličení a zbožštění událostí, které tehdejší civilizaci zcela běžně trápily?

Foto: John Martin / Creative Commons / volné dílo, wellcomeimages / Creative Commons / CC BY 4.0, James Tissot / Creative Commons / volné dílo, Photohound / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhada mostu Overtoun: Jaká tajemná síla způsobuje nevysvětlitelné sebevraždy psů?
Stejný děsivý obrázek se naskytl už mnoha nešťastným majitelům psů. Jejich miláček se náhle zběsile rozeběhne a na konci kamenného mostu se jako smyslů zbavený vrhne přes zábradlí. Prokletý most Overtoun si právě vyžádal další oběť. Do začátku dvacátého století napadlo zámožného pána jménem John White vybudovat ve skotské vesničce Milton nedaleko Glaswowa most přes […]
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
reklama
historie
Leopold I.: Ze dne na den se mladík stává nejvyšší postavou v celé říši
Je jedním z nejdéle panujících králů a císařů u nás. Vládne takřka padesát let. Jeho armády zahánějí Turky dál od Vídně a zahajuji expanzi proti Osmanské říši. Korunu římské říše má ale nejistou. Pochovává příbuzné, jež díky vysokému věku přežívá, a během vlády se potýká i s morem a selskou vzpourou. Leopold (1640-1705) nemůže zpočátku […]
Václav II.: Z poručníkova vězení rovnou na vrchol
Hluboká, konec srpna 1290. Všechny tvrze a pevnosti na jihu Čech otevírají své brány. Patří nebezpečným Vítkovcům, a proto na ně táhne králův bratr se zvláštní zbraní. Jeho rukojmím je nejmocnější z Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Všude jim proto raději otevřou. Zajatcův bratr ale odmítá odevzdat hrad, takže jeho věznitel připravuje kruté divadlo. Urozený pán […]
Na papežský stolec údajně usedla žena
V 11. století dojde k jednomu z největších skandálů v historii papežů. Nebo to alespoň tvrdí legendy. O ženě, která měla zastat funkci hlavy církve, se hovoří jako o „papežce Johance“. Papežkou měla být krásná dívka anglického původu, nazývaná Giovanna – Jana nebo Johanka.  Ta se zamilovala do benediktinského mnicha, a aby mu byla stále […]
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
reklama
svět zločinu
Rodney Alcala: Génius, který nemá rád ženy
Je 23. srpna roku 1943 a světlo světa spatří muž, který je extrémní dvěma věcmi – vysokým IQ a předpokládaným počtem svých obětí. Obojí se vyšplhalo nad 120. Jeho jméno je Rodrigo Jacques Alcala-Buquor, později známý jako Rodney Alcala. Známý americký sériový vrah je známý pod přezdívkou „The Dating Game Killer“ kvůli své účasti ve […]
Podvod století: Stavební inženýr napálil důvěřivé investory!
Objev ropy v okrese Wichita v Texasu učiní z místních prakticky přes noc boháče. K dojednávání ropných obchodů ale chybějí kancelářské prostory. Stavební inženýr z Filadelfie slíbí, že ve městě Wichita Falls vybuduje mrakodrap. Ve skutečnosti důvěřivé investory ošklivě napálí … Roku 1912 je západně od města Burkburnett, malého města v okrese Wichita v Texasu, objeveno ropné pole. Díky tomu zažívají okolní […]
Podvodník ve velkém: Muž, který prodal Tádž Mahál
„Pojď sem, prcku, tady máš taky stovku, ať si jednou osladíš život.“ směje se hledaný podvodník Mitileš v rodné vesnici na malého chlapce. Nemusí mít strach, že ho tu někdo udá. Pro sousedy je hrdina, i když jednoho z nich kdysi okradl. Dneska se jí a pije na něj. Skutečným jménem je vlastně Mitileš Kumar […]
Šli si pro lup v desítkách milionů. Odnesli si ale zlato v hodnotě přes 2,5 miliardy korun…
I zločinci potřebují mít ke své práci štěstí. V nenápadném transportním sejfu, v němž zlato čeká pár hodin, než ho přeloží na jiné letadlo, tak místo milionů najdou zlatý kov za miliardy. Jako pachatelé slavné loupeže z Brinks-Mat. Je sobota, 26. listopadu 1983. Do opevněného skladiště Brinks-Mat, které leží v blízkosti slavného londýnského letiště Heathrow, se snaží dostat skupina […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
21stoleti.cz
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
Informační a komunikační technologie se staly základním stavebním kamenem, který formuje naše každodenní životy i způsob, jakým pracujeme a podnikáme. Od prvních počítačů až po současné cloudové služb
Za návratem prý stojí kolegyně
nasehvezdy.cz
Za návratem prý stojí kolegyně
Velkolepý návrat herce Davida Gránského (31) do seriálu ZOO má zřejmě skrytý důvod! Dočkat se ho údajně nemohla kolegyně Sára Milfajtová (32), se kterou hraje pár. Jiskra mezi nimi měla přeskočit i
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
21stoleti.cz
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
Mizení pevninských ledovců je jedním z průvodních jevů globální klimatické změny. Důsledkem jsou změny v hydrologickém cyklu nebo ztráta biodiverzity. Na druhé straně se tím otevírají nové možnosti pr
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
skutecnepribehy.cz
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
Tajně jsme se chodili dívat do márnice. Tolik jsme toužili po dobrodružství, že jsme vymysleli sázku. Když padla noc, sešli jsme se na hřbitově… Když jsem byla malá, hřbitov v naší vesnici měl úžasné kouzlo. Patřil mezi staré sudetské hřbitovy, a tak byly jeho součástí i opuštěné polorozpadlé hrobky. Nás děti to místo děsilo a fascinovalo zároveň. Dveře do
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
enigmaplus.cz
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
V Anglii třináctého století byla tato žena známou a respektovanou osobou i navzdory tomu, že byla židovského původu. Licoricia z Winchesteru se zabývala vysokými financemi, půjčovala peníze královské
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
enigmaplus.cz
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
Platí za jedno z nejúchvatnějších míst naší planety, míst, které si při návštěvě Spojených států nechá ujít jen málokdo. Jde ale také o lokalitu spojenou s řadou pozoruhodných fenoménů a záhad, kt
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
epochanacestach.cz
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
Hrad Švihov v okrese Klatovy se na své vodní opevnění mohl vždy spolehnout s výjimkou husitských válek, kdy husité dokázali vodní příkop vypustit. Hrad pak v pozdější době ale úspěšně odolal i švédským vojskům. Císař Ferdinand III. se jeho nedobytnosti dokonce tak obával, že po třicetileté válce nařídil Švihov zbořit, aby se nemohl stát baštou protihabsburského odporu. Tento