Domů     Bitva na Bílé Hoře 1620: Předehra k dlouhé válce
Bitva na Bílé Hoře 1620: Předehra k dlouhé válce
15.3.2024

Třicetiletá válka je teprve na svém začátku, ale pro české stavy nadchází okamžik pravdy. Už zítra, v neděli 8. listopadu 1620, vypukne bitva, která ovlivní české země na dlouhá staletí.

Skoro dvacet tisíc výhodně postavených stavovských vojáků se šikuje proti početnějším katolickým armádám. Výsledek nelze předpovídat, jedno je ale jisté – Bílá hora u Prahy bude zbarvena krví.

Dne 23. 5. 1618 obviňují radikální čeští stavové dva místodržící, Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka a Jaroslava Bořitu z Martinic, že špatně zastupují české zájmy, označí je za velezrádce a okamžitě odsuzují k smrti vyhozením z oken.

Vybrané okno v areálu Pražského hradu nad Jelením příkopem je 16–20 metrů nad zemí a buřiči shazují postupně oba místodržící, prosící o milost, i s jejich sekretářem z oken. K překvapení všech zúčastněných všichni tři pád přežijí.

Hned se ozývají hlasy, že je zachránil odpad a napadané listí, ale Vilém Slavata tuto interpretaci okamžitě popírá. „Z toho okna vyhozený ne měkce na papíry, ale tvrdě na kamení pod oknem ležící padl jsem, takže jsem se nemálo ztloukl a sobě hrubě na životě a zdraví ublížil.“ Kdo by tehdy řekl, že tento groteskní den bude v historii zapsán jako počátek třicet let dlouhé, krvavé a devastující války. Den po defenestraci je obnoveno direktorium, tedy třicetičlenný sbor nekatolických správců, kteří nahrazují sbor místodržitelů a zemské úřady.

Portrét z roku 1634 zachycuje Fridricha Falckého s českými královskými insigniemi.
Portrét z roku 1634 zachycuje Fridricha Falckého s českými královskými insigniemi.

Spory českých stavů

Čeští stavové nejsou v odporu proti Habsburkům jednotní. Direktorium vysílá ještě v roce 1618 dvě apologie, tedy písemné obrany svých skutků, do Vídně.

Tyto dokumenty mají v zahraničí vysvětlit cíle nekatolíků v Království českém a objasnit jejich dosavadní postup. Zároveň je ovšem vyslána i žádost o pomoc do ostatních zemí Koruny české a také do nekatolického zahraničí.

Morava odmítá podpořit povstání a pomoc posílá pouze Savojsko a Slezsko. Na podzim propukají první střety a v bitvách u Čáslavi a u Lomnice si zapisují čeští stavové vítězství.

Volba českého krále

Povstání ovšem nemá podporu ani mezi celou českou stavovskou obcí. Situace se vyjasňuje až v březnu 1619, kdy umírá král Matyáš Habsburský (1557–1619).

Stavové okamžitě sesazují nového českého krále Ferdinanda II. (1578–1637), ačkoli ještě v roce 1617 s jeho následnictvím souhlasili, a na podzim 1619 si svého krále sami volí.

Stává se jím kalvinista Fridrich Falcký (1596–1632), jemuž dali přednost před saským kurfiřtem Janem Jiřím (1585–1656). Ve Vídni i v Praze je už všem jasné, že tento konflikt bude muset být vyřešen hrubou silou.

Maxmilián I. Bavorský
Maxmilián I. Bavorský

Proměnlivá situace

Situace na bitevním poli je proměnlivá. Velitel českých vojsk, hrabě Jindřich Thurn (1567–1640), vtrhne v dubnu roku 1619 na Moravu, kde se k moci dostává hrstka radikálů, která podporuje povstání proti císaři.

Thurn poté dokonce dvakrát v roce 1619 obléhá Vídeň, ovšem neúspěšně. V létě je u Záblatí poražen hrabě Petr z Mansfeldu, jehož přemožitelem se stává hrabě Karel Buquoy, velitel císařských vojsk.

Naopak slavné vítězství si připisuje Ladislav Velen ze Žerotína, který u Dolních Věstonic drtí císařskou armádu.

Vyhrává ten bohatší

Českému vojsku ovšem začínají ještě v tomtéž roce docházet finanční prostředky. Stavové očekávají pomoc jak od nového krále, tak od protestantské Evropy. Bohužel, tato strategie naprosto selhává.

Zatímco habsburským katolíkům zasílají značnou podporu španělští Habsburkové i katolické německé státy, stavovská strana získává symbolickou podporu evropských protestantských států.

Shánět vojáky pro císařskou armádu pomáhá dokonce i později slavný Albrecht z Valdštejna (1583–1634).

Jindřich Matyáš hrabě Thurn (1567–1640)
Jindřich Matyáš hrabě Thurn (1567–1640)

České útrapy

Složitá finanční situace a odmítnutí pomoci ze strany spojených nizozemských provincií napínají vnitřní situaci. Městský stav postupně přestává povstání podporovat.

Naopak Ferdinandovi II. se daří, když uzavírá spojenectví s mocným vůdcem katolické Ligy, Maxmiliánem Bavorským (1573–1651). V létě 1620 se císařská strana chystá jednou a provždy ukončit české povstání. Císařské a bavorské vojsko se spojují a táhnou na Prahu.

Oslabená stavovská armáda postup brzdí, ale katolické vojsko, postupně plenící jihočeská města, pokračuje k centru stavovského povstání.

Stavové jsou si vědomi špatné situace, urychleně se stahují k Praze a budují zákopy na Bílé hoře, odkud chtějí hlavní město bránit.

Předehra bitvy

První potyčka nastává už v noci před bitvou. Jízdnímu předvoji katolíků se podaří překvapit spící uherské spojence českých vojsk a zmasakruje je.

Bílá hora je strategicky velmi dobře vybrané místo, odkud je dobrý výhled, bude to všem stačit na početnější katolická vojska? Ráno se k Bílé hoře blíží bavorská a s menším opožděním císařská vojska.

Cestou ovšem musí překročit rozvodněný Litovický potok, což je možné pouze po mostě. V tuto chvíli, těsně před bitvou, zuří v českém táboře spory.

Moravští velitelé tlačí na knížete Kristána z Anhaltu, který nahradil Thurna ve vedení českých vojsk, aby využil situace a zaútočil na nezformované nepřátele. Kníže ovšem otálí a nechává katolíky v klidu přejít přes rozvodněný potok.

Defenestrace císařských místodržících z oken dvorské kanceláře.
Defenestrace císařských místodržících z oken dvorské kanceláře.

Zahájení střetu

Vedením české armády otřásají spory, kníže z Anhaltu nemá dostatečný respekt a ani ho neprovází pověst skvělého vojevůdce. Na katolické straně chce Maxmilián Bavorský okamžitě zaútočit, zatímco vrchní velitel, hrabě Buquoy, radí vyčkávat.

Myslí si, že česká armáda je bez morálky, vyčerpaná a sama se brzy rozpadne. Řada vojáků totiž nedostala měsíce zaplaceno. Hrabě si je také vědom mnohem horšího postavení svých vojsk.

Nakonec prý na popud karmelitánského řeholníka Dominika, který katolíkům přislíbí vítězství, Buquoy otáčí a velí k útoku. Katolíci křičí „Santa Maria“ a v sevřeném šiku stoupají po svahu. Protestanti vyčkávají a katolíky ostřelují.

Katoličtí jezdci se pokoušejí dobýt dělostřelecké postavení stavovské armády, ale jsou odraženi. Důstojníci velící vojsku stavů velí k útoku.

Císař Ferdinand II. (1608–1652)
Císař Ferdinand II. (1608–1652)

Velké obraty

První stěžejní moment bitvy se odehrává na levém stavovském křídle. Jezdecké útoky katolíků jsou nejdříve odraženy, ale po chvíli se ukazuje špatná morálka stavovské armády. Část vojáků se vůbec nezapojí do bitvy, jiní vystřelí do vzduchu a dávají se na útěk.

Příčinou je jak strach, tak to, že řada z nich je dlouhé měsíce bez výplaty. Levé křídlo se rozpadá, česká armáda je v chaosu. Odvážný kníže Anhalt mladší, syn vrchního velitele, se se svou jízdou a tisícovkou pěšáků pouští do brutálního útoku a slaví úspěch.

Když katolíci vidí zápal útočícího knížete a stále více mrtvých spolubojovníků, část z nich se stahuje. Anhaltovi muži křičí „Victoria“ a vrhají se vstříc německé katolické pěchotě, kterou drtí.

Karta se obrací a už i ti, kteří utíkali, cítí kořist a vracejí se zpátky. Do válečné vřavy se ovšem vrhají italští jezdci a polští kozáci.

Třicetiletá válka, která je teprve na svém počátku, nakonec skončí bez vítěze. Počet obyvatel v Evropě se během ní ovšem sníží až o třetinu.
Třicetiletá válka, která je teprve na svém počátku, nakonec skončí bez vítěze. Počet obyvatel v Evropě se během ní ovšem sníží až o třetinu.

Pohroma na Bílé hoře

Situace se opět mění, kozáci bojující za císaře zatlačují některé stavovské jednotky až do Vltavy, kde se mnoho vojáků utopí. Mladý Anhalt mezitím ztrácí dech a padá do zajetí. Do boje k tomu přicházejí posily katolické Ligy.

S českými šancemi to nevypadá dobře. Kdo může, utíká. Císařským se daří přitlačit zbytky žoldnéřů moravského pěšího pluku ke zdi obory Hvězda a masakrují ho. Rozvášnění katolíci vtrhávají do obory a pobíjejí zbylé nepřátele. Bitva je po dvou hodinách u konce.

Při samotné bitvě zahynulo kolem 1200 vojáků a další tisíce jsou pobity na útěku. Český král Fridrich tentýž večer prchá z Prahy a české země čeká dalších 300 let pod nadvládou Habsburků.

Třicetiletá válka, která je teprve na svém počátku, nakonec skončí bez vítěze. Počet obyvatel v Evropě se během ní ovšem sníží až o třetinu.

Foto: Shutterstock, Creative Commons
Související články
Historie
Starověké Mohendžodaro: Nejluxusnější město světa
Davy skandují, peří létá. Kohoutí zápasy mají rituální charakter. Právě odtud, ze starověké Kukkutarmy, v překladu Kohoutího města, se rozšíří domestifikovaná drůbež do světa. Ale pozor: Zde je posvátná a nejí se!   Ve 2. tisíciletí před Kristem tu může žít až 100 000 obyvatel, což z „Kohoutova“ dělá metropoli světového významu. A živo tu […]
Historie
Neštovice: Postrach, který věda zahnala
Amerika je pro kolonizaci zemí zaslíbenou. Stačí přesvědčit původní obyvatelstvo, aby vycouvalo. Přesvědčovacích prostředků mají Evropané celou řadu. Pušky, děla, a také neštovice. Neštovice jsou nemocí, která významným způsobem mění dějiny Kolem roku 400 př.nl zasáhne Athény epidemie, s největší pravděpodobností neštovic. Vyhubí čtvrtinu populace a mezi obětmi je i nejvýznamnější z vůdců – Periklés (500–429 […]
Historie
Versailles v číslech: Od sídla moci po muzeum dějin
Zámek jako z nejkrásnější pohádky je svědkem pohnutých dějin od doby, kdy se Francie stává významnou velmocí až po dramatický úpadek monarchie. Ve Versailles se však rozhoduje i o osudu jiných států. Impozantní sídlo ve Versailles je jednou z nejcennějších památek Francie, která je od roku 1979 zapsána na seznamu památek UNESCO. A také patří […]
Historie
Cholera: Detektivní pátrání s klikou
Lékař, který odhalí tajemství cholery si dá světu návod jak se s nemocí vypořádat, objevení skutečné příčiny nemoci se však nedožije. I tak ovšem dokázal změnit svět a vymýtit v civilizovaném světě jednu z nejděsivějších nemocí. Stejně jako s tuberkulózou, je to v první polovině 19. století i s cholerou. Většina lékařů zastává teorii miasma, a považuje ji […]
reklama
svět zločinu
Místo špekáčků opékal orgány obětí
Právě zavraždil dva malé chlapce. To je pro něj ale teprve začátek. Nad jejich zkrvavenými mrtvolami onanuje. Následně z těl vyjme vnitřnosti, které si upeče na ohni a sní.  Hrdly. Tak se jmenuje vesnice v okrese Litoměřice, kde přijde na svět Josef Kulík (*1930).  Hochova životní cesta rozhodně není snadná. Je ještě malý, když mu umírá […]
Dívka, která nesměla vyslovit své jméno
Kalifornští manželé Phillip a Nancy Garridovi unášejí v roce 1991 jedenáctiletou blondýnku Jaycee Dugardovou. Vězní ji osmnáct let a Garrido s ní za tu dobu zplodí dvě děti, Angel a Starlet. Dívka si ke svým únoscům přesto vypěstuje podivný, ale láskyplný vztah. Je ráno desátého června roku 1991. Jedenáctiletá Jaycee Dugardová, oblečená do své oblíbené […]
Jiří Dvořák: Pomstychtivý stařík útočil kyselinou, nastražil bombu a zastřelil úřednici
Na jedné straně je to inteligentní člověk. Na straně druhé jeho veškeré znalosti a zkušenosti přebíjejí emoce. Zloba, nenávist, touha po pomstě. A tak se jednoho dne vydá na vražednou výpravu. Má seznam smrti, který začne naplňovat.   Když se tento kluk narodí, dostává jméno a příjmení, které u nás má svého času kdekdo. Jmenuje […]
Utrpení v drápech Černého pantera
Ztichlým výstavným domem se uprostřed noci tiše plíží maskovaný muž. Přišel unést bohatou dědičku. Náhoda mu přihraje do cesty její dceru, a tak opouští vilu se zcela jinou kořistí, než pro kterou si přišel. Výkupné ale bude požadovat stejně. Do prvních deseti let věku je Donald Nappey jen jeden z tisíců obyčejných anglických kluků. Jenže […]
reklama
svět zločinu
Vrah Martin Vlasák: Popravil dva lidi kvůli pár tisícovkám
Řidiči taxi je nezvykle horko. Zákazník, kterého veze, mu nahání husí kůži. Než se podívá do zpětného zrcátka, proletí mu hlavou projektil. Na místě umírá, vrah bere jeho vůz a jede za další obětí.  Za dvojnásobnou chladnokrevnou vraždu si Martin Vlasák od soudu odnese doživotní trest. Dodnes sedí ve věznici na Mírově. Patří mezi skoro […]
Gerald Murphy: Sexuální predátor uteče policii a vraždí!
Policisté vtrhnou do domu, kde je omámí štiplavý zápach. Mají pocit, že s případem budou rychle hotoví. Jenže je překvapí pachatel, který v ložnici stojí nad mrtvým dítětem s puškou v ruce a vyhrožuje, že dvě další vedle něj čeká stejný osud. Trvá to dlouhých 37 hodin, pak se ozve osudová rána… Je to přesně […]
Kalifornský podnikatel Christopher Maffei: Snažil se pohnout nebem i zemí
Luxusní jachta vyplouvá z přístaviště, zanechá za sebou slavný most Golden Gate a vydává se na širé moře. Na první pohled to vypadá, že otec se dvěma malými dětmi na palubě si užívají krásný rodinný výlet. Zanedlouho se ale nebe začne hemžit pátracími letouny a moře kolem zaplní hlídkové čluny policie. Čtyřicetiletý kalifornský podnikatel Christopher […]
Před pedofilními bestiemi se dítě neschová
Nejsme před nimi v bezpečí v třešňovém sadu, na ulici za bílého dne ani na nemocničním lůžku. Pedofilové jsou nevyzpytatelní, třebaže mají nízké IQ jako Zdeněk Moré nebo pět tříd základní školy jako Vojtěch Běloch. Spravedlnost si s nimi naštěstí ví většinou rady. Kdo není popraven, dostává dlouholetý trest a ještě nařízenou léčbu v ústavu. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Vášnivý drink
tisicereceptu.cz
Vášnivý drink
Vyjádřit lásku lze mnoha způsoby. A k těm nejstylovějším patří koktejl plný neodolatelné chuti. Připravte si drink Red Valentine s rumovou lahůdkou Diplomático a prožijte se svým milovaným protějškem
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
enigmaplus.cz
Mrtví s olověnou maskou: Co zabilo dva podivínské elektrikáře?
Na kopci Morro do Vintém v Brazílii byli nalezeni dva mrtví muži. Co je zabilo, nebylo jasné. Jejich obličeje byly zakryty olověnými maskami a u sebe měli jen papír popsaný čísly a lísteček s instrukc
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
historyplus.cz
Udělali Taxisové z císaře dlužníka?
Císař Matyáš je rudý zlostí. Bohatství státní kasy povážlivě klesá a jemu je jasné, kdo v tom má prsty. „Ti proklatí Taxisové,“ praští rukou do stolu. Právě oni se totiž starají o provoz poštovních linek, výdaje na jejich údržbu ale neplatí. Do kapsy jim plynou jen tučné zisky! Počátky výměny informací sahají hluboko do historie. Stálé
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
skutecnepribehy.cz
Straka zlodějka mi přinesla vzácný náramek
Seděla jsem na terase a byla bezradná. V tom přiletěla až ke mně straka, která upustila svůj lup a zmizela… Nad mou hlavou proletěl velký pták, zakroužil nad terasou a pak přistál na stromě. Seděla jsem tam smutně a kouřila cigaretu za cigaretou. Přišla jsem o místo, byla už tři měsíce na podpoře a manžel byl v částečném
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
epochanacestach.cz
Zámek Bečov nad Teplou a Relikviář svatého Maura: Dlouhá cesta k původní kráse
Hned po korunovačních klenotech je relikviář svatého Maura považován za nejcennější movitou památku v České republice. A to se přitom zdálo, že tenhle románský skvost už je pro další generace nenávratně ztracen. Všechno začalo na počátku 13. století ve Francii. Biskup Gérard de Rumigny, působící v severofrancouzském městě Cambrai, byl neúnavný v hledání svatých relikvií. Nashromáždil jich hned
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
21stoleti.cz
V Indii byly objeveny pozůstatky hada, který mohl být nejdelším na světě
Za hadího rekordmana byl dosud považován Titanoboa cerrejonensis, jehož pozůstatky byly objeveny v roce 2002 v severovýchodní Kolumbii. Žil zhruba před 60 miliony let a dle odhadů mohl měřit kolem 13
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
nasehvezdy.cz
Krize mezi Benešovou a Matonohou snad nekončí?
Už dlouho se povídá, že manželství herečky Lucie Benešové (49) a herce Tomáše Matonohy (53) balancuje na hraně rozchodu. Herečka si nedávno vyrazila na dovolenou do luxusních lázní, kdo si ale mysle
Křehký koláč s mřížkou
panidomu.cz
Křehký koláč s mřížkou
Tento koláč vypadá dokonale, ale i tak chutná. Do tvarohu můžete zamíchat dvě lžíce máku nebo do něj vmíchat ovoce. Zdobit můžete také čerstvým ovocem, třeba jahodami. Ingredience na 1 formu Na těsto 300 g hladké mouky 150 g másla 1 vejce 1 žloutek 1 lžička nastrouhané citronové kůry 100 g moučkového cukru 1 lžička prášku do pečiva
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
epochalnisvet.cz
Superleggera 80: Jachta inspirovaná klasickými sporťáky
Nizozemská loděnice Oceanco stojí za celou řadou oslňujících lodí. Nyní odhalila novou superjachtu ze série Simply Custom, která vznikla ve spolupráci s italským návrhářským studiem HotLab. Novinka pokřtěná Superleggera 80 se vyznačuje exteriérem inspirovaným sportovními vozy z 60. let a opulentním interiérem připomínajícím luxusní penthouse.   Může se zdát trochu nepatřičné pojmenovat ohromující trup osmdesátimetrové
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
iluxus.cz
Kincugi: japonské umění slepovaných talířů v restauraci The Artisan
Moderní česká restaurace The Artisan spojuje gastronomický zážitek s uměleckým dotekem prostřednictvím japonské techniky Kincugi. Výborné pokrmy si teď hosté mohou vychutnat i přímo z originálních tal
Jak se žilo kdysi – Česká republika
nejsemsama.cz
Jak se žilo kdysi – Česká republika
Toužíte se projít po živém muzeu, kde na vás dýchne duch dávné doby? Vyrazte do skanzenu! V Čechách i na Moravě jich najdete několik a mnohé z nich jsou unikátní. Obvykle bývá v místě připraven doprovodný program, který dokreslí atmosféru místa a přinese vám neobyčejné zážitky. Muzeum lidových staveb Kouřim Stavitelské památky z území středních, východních a severních Čech najdete v Kouřimi