Domů     Vědci: Biblický příběh o rozestoupení Rudého moře je asi pravdivý!
Vědci: Biblický příběh o rozestoupení Rudého moře je asi pravdivý!
8.12.2018

Ze Starého zákona dobře známe příběh o Mojžíšovi a jeho odchodu do Země zaslíbené. Během ní se událo několik podivuhodných zázraků – deset ran egyptských nebo rozestoupení Rudého moře. Jde opravdu jen o legendy, vymyšlené příběhy? Anebo se dají tyto zázraky vysvětlit vědecky?

Vše začalo v průběhu 16. stol. před Kristem. Izraelité byli pokojný národ, který přebýval v údolí Nilu a uctíval jediného boha Jehovu. Náhle se však klidná situace Hebrejců prudce změnila.

Nový faraon, znepokojený přílišným vzrůstem hebrejské populace, donutil tento mírumilovný národ opustit svá pole a zapojil je do stavby Pi-Ramses, nového hlavního města království.

Dále faraon nařídil porodním bábám, aby bylo každé hebrejské dítě mužského pohlaví usmrceno.

Kdo seděl na egyptském trůnu?

Historikové se mimochodem nemohou shodnout, o kterého faraona šlo. Nejznámější a pravděpodobně nejrozšířenější přesvědčení je, že to byl Ramesse II. (19. dynastie, vládl v letech 1279–1213 př. n. l.). Je ale obtížné vysledovat Mojžíšův příběh v souvislostech známých dějin.

Odhaduje se, že odchod Izraelitů z Egypta (tzv. Exodus) mohl proběhnout v rozmezí let 1648 př. n. l. až 1208 př. n. l.

Když přišel Mojžíš na svět, čekala jej tedy, jako každého hebrejského chlapce, smrt.  Aby jí unikl, vložila matka Mojžíše do koše a ten ukryla v rákosí na břehu Nilu. Tam ho objevila faraonova dcera a ujala se ho.

Jako kojná pro něj byla shodou náhod vybrána jeho skutečná matka, aniž by o tom věděla. Když Mojžíš dospěl, hájil v jednom sporu hebrejského otroka a přitom zabil faraonova služebníka. Musel tedy z Egypta utéct.

Historikové jsou přesvědčení, že v té době vládl Egyptu Ramesse II.
Historikové jsou přesvědčení, že v té době vládl Egyptu Ramesse II.

Bůh má své požadavky

Usadil se v Midjanu na severozápadě Saúdské Arábie na východním pobřeží Akabského zálivu. Oženil se Siporou, dcerou midjánského kněze Jetra.

Právě tehdy se mu v hořícím keři zjevil Bůh Jehova, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Mojžíš se vrátil a přednesl faraonovi své požadavky. Dostalo se mu ale jen chladného odmítnutí.

Faraon samozřejmě nechtěl přijít o takové množství otroků. Jehova se rozhněval a seslal na Egypt deset egyptských ran. I tyto egyptské rány se mimochodem dají vědecky vysvětlit. Během poslední z nich zemřel faraonův prvorozený syn.

V důsledku této ztráty přistoupil zničený vládce na odchod Izraelitů z Egypta. Nicméně se brzy vzpamatoval, zalitoval své slabosti a vydal se v čele armády pronásledovat lid vedený Mojžíšem.

Jak proběhl zázrak

Faraonovo vojsko dostihlo Hebrejce u břehů Rudého moře. „I vztáhl Mojžíš ruku svou na moře, a Hospodin rozdělil moře větrem východním, který prudce vál přes celou noc.

Tedy šli synové izraelští prostředkem moře po souši, a vody jim byly jako zeď, po pravé i po levé straně. A honíce je Egyptští, vešli za nimi doprostřed moře, všecka jízda faraonova, vozové i jízdní jeho,“ píše se ve Starém zákoně.

V tu chvíli se ale moře zavřelo a egyptské vojsko navždy pohltilo. Dlouhou dobu se tento příběh jevil jako nereálná smyšlenka, jako pouhá legenda. Pozdější nálezy v Akabském zálivu ale dokázaly jeho autenticitu.

Jak se tedy tento zázrak, kdy se moře rozestoupilo, aby vyvolený národ přešel suchou nohou, mohl odehrát?

Dlouhou dobu se příběh o rozestoupení moře zdálo jako legenda, pozdější nálezy v Akabském zálivu ale dokázaly jeho autenticitu.
Dlouhou dobu se příběh o rozestoupení moře zdálo jako legenda, pozdější nálezy v Akabském zálivu ale dokázaly jeho autenticitu.

Nálezy na mořském dně

Amatérští badatelé i odborníci pátrali desítky let po důkazech Mojžíšovy dramatické cesty, aby prokázali pravdivost biblických příběhů.

Pečlivé studium vodítek v Exodu dovedlo v roce 1978 amerického archeologa a dobrodruha Ronalda Eldona Wyatta (1933–1999) do Nuweiby na západním břehu Akabského zálivu. Wyatt prozkoumal úsek o rozloze asi 2,5 km2 v hloubkách od 18 do 60 metrů.

Na mořském dně nalezl vzácné artefakty, které dokazují, že se tudy egyptská armáda skutečně pokoušela projít. Na obou stranách Rudého moře nacházel lidské a koňské kostry, vozové korby či kola dvoukolových vozů, vše roztroušené a obrostlé korálem.

Jak dokázali přejít suchou nohou?

Kostry už byly zkamenělé, a proto nebylo možné provést datování pomocí uhlíkové metody. Kola vozů ale dokonale odpovídala konstrukcím staroegyptských dopravních prostředků, jak je známe z dobových kreseb i dalších archeologických nálezů.

Podle Ronalda Eldona Wyatta není nejmenší pochyb o tom, že právě zde, mezi Nuweibskou pláží a břehy dnešní Saudské Arábie, se před stovkami let skutečně odehrál zázrak Mojžíšova lidu a zároveň tragédie faraonské armády.

Jak ale k tak těžko představitelné události, jako je rozestoupení moře, mohlo dojít?

Působením prudkého větru mohl podle vědců ve vodě vzniknout jakýsi podzemní most.
Působením prudkého větru mohl podle vědců ve vodě vzniknout jakýsi podzemní most.

Sopka, nebo odliv?

Hloubka moře je zde nejnižší právě v místech, kde se našly egyptské vozy a kostry. Možná tedy za touto biblickou záhadou stojí pouze mimořádně silný odliv. Americká geoložka Barbara Sivertsenová z Chicagské univerzity má ale jiný názor.

Tvrdí, že suchý most způsobil výbuch sopky v Egejském moři, k němuž mělo dojít někdy kolem roku 1450 př. n. l. Výbuch podle geoložky vyvolal řadu velkých vln tsunami, díky nimž se vody rozestoupily a později zase zavřely.

„Moje hypotéza tyto události rozhodně vysvětluje lépe než jiné,“ obhajuje své myšlenky Barbara Sivertsenová. S tím ale mnozí vědci nesouhlasí. K tsunami totiž dochází náhle, a hladina moře by se vrátila do původního stavu dříve, než by Izraelité stihli přejít.

Má ruská teorie trhliny?

Ruští oceánografové Alexej Androsov a Naum Voltsinger provedli v roce 2002 podrobné výpočty a učinili předpoklad, že pokud by místo přechodu bylo v Akabském zálivu, který odděluje poloostrov Sinaj od Arábie, pak by v oblasti podmořského útesu nedaleko Nuweiby při rychlosti větru 33 m/s (119 km/h) při nízkém odlivu mohla hladina vody klesnout na 20–25 cm za 9 hodin.

V tom okamžiku by podle jejich názoru vznikla 2–3 kilometry široká útesová písečná pláž na dobu čtyř hodin. Američtí výzkumníci z Národního střediska pro atmosférický výzkum v americkém státě Colorado přišli v roce 2010 s poněkud odlišnou hypotézou.

Také oni provedli počítačovou simulaci neobvyklého jevu. Došli ke stejnému zjištění, že působením prudkého větru mohl ve vodě vzniknout jakýsi pozemní most, který by uprchlíkům umožnil přejít do bezpečí. Lišili se ovšem v umístění onoho přechodu.

Co odhalil nález „Rákosového moře“?

K „zázračné“ události podle nich nedošlo na březích Rudého moře, ale v severovýchodní oblasti Nilské delty, která disponuje odpovídajícími povětrnostními podmínkami.

„Naše simulace poměrně přesně odpovídají biblickému příběhu,“ vysvětluje Carl Drews, který se na výzkumu Národního střediska pro atmosférický výzkum podílel.

Nejspíš však nešlo o Rudé moře, ale o mělkou lagunu poblíž delty Nilu, vysvětluje americký tým, který studoval staré mapy a hledal „Rákosové moře“, o kterém se Bible několikrát zmiňuje.

Vítr rozdělil lagunu

Archeologické nálezy, informace ze satelitních snímků i prastaré mapy pak vědcům pomohly odhadnout směr proudění vody a hloubku jezera v době před třemi tisíci let. Šlo o pobřežní lagunu zvanou Tanis, do níž se vlévalo jedno z vedlejších ramen Nilu.

To bylo ono bájné Rákosové moře. Počítačový model ukázal, že dvanáct hodin trvající východní vítr o síle 101 km/h mohl 1,8 metru hlubokou lagunu „rozdělit“. Vznikl by tak přes 3 kilometry dlouhý a bezmála 5 kilometrů široký most. Tento koridor by byl dost velký na to, aby jím mohli Mojžíš a jeho lid projít.

Díky větru mohl vzniknout přes 3 kilometry dlouhý a bezmála 5 kilometrů široký most.
Díky větru mohl vzniknout přes 3 kilometry dlouhý a bezmála 5 kilometrů široký most.

Vodní zeď na obou stranách

Po obou stranách tohoto koridoru se pak vytvořily jakési vodní zdi. Jakmile vítr opadl, tato vodní masa vytvořila mohutnou vlnu, která mohla zaplavit a zničit egyptské vojsko. „Rozdělení vod můžeme pochopit pomocí dynamiky kapalin.

Vítr pohybuje vodní masou zcela ve shodě s fyzikálními zákony. Mohlo tak dojít k vytvoření bezpečného průchodu, který měl na obou stranách vodní zeď. Při ustání větru se pak tato vodní masa náhle zřítila do suché prohlubně,“ popisuje Carl Drews.

Americké počítačové simulace potvrdily to, co bylo známo už dávno. Například v lednu 1882 britský generálmajor sir Alexander Bruce Tulloch, který pozoroval práci na Suezském kanálu, napsal následující zprávu:

„Východní vítr rychle rostl a nakonec se stal tak silným, že jsem musel zastavit práce. Druhé ráno vítr z velké části ustoupil.

Šel jsem k břehu kanálu a s úžasem jsem viděl, že jezero zmizelo na obzoru a Arabové se potulovali v blátě, kde se včera plavily velké lodě.“ Alexander Bruce Tulloch tak byl svědkem události podobné té, která se stala v biblických dobách.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org. Článek vznikl ve spolupráci s časopisem Svět na dlani.
Související články
Záhady a tajemství
Nejznámější brněnská legenda: Skutečně město sužoval děsivý drak?
Legendy a pověsti si lidé vyprávějí odpradávna. Díky nim tak můžeme objevovat mimo jiné i historii měst a seznamovat se se zajímavými příběhy. Podobně na tom jsou také oblíbené brněnské pověsti. Brno jich má skutečně celou řádku a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé… V ulicích města najdeme například rovněž poměrně velké množství domovních znamení, […]
Záhady a tajemství
Kdo zavraždil krásnou letušku? Neznámý ruský vrah „řezník“
Televizní seriály se točí v každé zemi a diváci dobře znají jejich hvězdy. V Rusku mezi takové patří Konstantin Kordo-Sysojev (*1971), který podobně jako v populárním krimiseriálu Litějnyj často ztvárňuje policisty a detektivy. Znají ho i filmoví diváci třeba ze snímku Rasputin s Gérardem Depardieuem nebo z vesmírného trikového trháku Saljut-7. Na jaře roku 2016 […]
Záhady a tajemství
Petr Muk: Rozervaná duše, kterou nešlo zachránit
Zpívá v několika úspěšných kapelách, rádia celá desetiletí hrají jeho populární písničky a dvakrát se umisťuje na druhém místě ankety Zlatý slavík. Přesto není šťastný, nebo alespoň ne úplně. Deprese, velikášství i nadměrná sebekritika umělce ničí a stahují na dno. Když má pocit, že mu už prášky nepomáhají, sahá k alkoholu. Chodí na terapie a […]
Záhady a tajemství
Od zločinu k slávě: Příběh tanečníka a herce Jana Révaie
Jan Révai začínal jako talentovaný tanečník, ale život ho zavál do vězení za loupežné přepadení benzínové stanice. Během pobytu za mřížemi se zdokonalil ve svém umění a po propuštění se vydal cestou úspěšného muzikálového herce a tanečníka. Jeho příběh je o druhých šancích, odvaze překonávat chyby a proměně z rebela ve vzor. I přes svou […]
reklama
lifestyle
Cesta hudební legendy: Příběh Jiřího Brabce
Jak se může úspěch změnit v tragédii? Příběh hudebního skladatele Jiřího Brabce a jeho dramatický konec.   Jiří Brabec (1940–2003) má sklony k hudbě odjakživa. „Mami, chtěl bych na konzervatoř,“ prohlásí jako kluk a skutečně se mu tenhle sen splní. Studuje hru na fagot, ale až ke zkouškám nedojde. Zjistí totiž, že vážná hudba pro něj […]
5 důvodů, proč navštívit Trogir: Objevte jedinečné kouzlo této destinace
Chorvatsko je oblíbenou dovolenkovou destinací, přičemž na výběr máte z různých letovisek. Kromě klasik jako je Dubrovnik a Split ale stojí za zmínku i Trogir. Ačkoli se o něm tak často nemluví, rozhodně stojí za návštěvu. Nabízí se hned několik důvodů, proč si tohle pobřežní městečko dalmatského pobřeží zamilujete. Okouzlující pláže Jedním z hlavních lákadel, které Chorvatsko […]
Paul Newman a Joanne Woodwardová: Stvořeni jeden pro druhého
„Miluji tě,“ zašeptají jeden druhému, pak se políbí a odjedou vstříc zapadajícímu slunci. A pokud nezemřeli, žijí spolu dodnes. Každá správná pohádka končí svatbou. Bohužel ne každá svatba končí pohádkou. A pro Hollywood, kde se rodí ty nejslavnější pohádky, to platí dvojnásob. Pokaždé když člověk otevře nějaký společenský magazín, musí mít pocit, že se tu […]
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku […]
reklama
historie
Slavný soudce Ti měl reálnou předlohu
Kdo má rád detektivky autora Roberta van Gulika o čínském soudci Ti, určitě ho bude zajímat, zda opravdu žila osoba takového jména. Postava čínského státníka a soudce nenií žádným výmyslem a má opravdu svoji reálnou předlohu. Nizozemský orientalista Robert van Gulik (1910–1967) prožije dětství v Asii a mistrně ovládne čínštinu i japonštinu. Později v tamních […]
Srbský král tušil nebezpečí smrti
Když Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) usedá 17. října 1921 na trůn Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nemá jednoduchou pozici. „Jednota Srbů, Chorvatů a Slovinců, která vznikla v ovzduší poválečné euforie, se ukázala v praxi jako těžko realizovatelná. Jak zajistit soužití národů, jež jsou sice stejného původu, ale jejich osudy se od pozdního středověku rozcházely? Ještě […]
Máhátmá Gándhí nehodlal přihlížet vraždění mezi muslimy a hinduisty
Vrcholem politiky Mahátmy Gándhího se v roce 1930 stává tzv. solný pochod. Tisíce Indů šlapou 320 kilometrů pěšky pro mořskou sůl a daří se jim splnit cíl akce – prolomit britský monopol a zrušit spornou daň ze soli. Veřejné působení Móhandás Karamčand Gándhí (1869–1948) je spjato s duchovnem. Právě proto dostává přezdívku „Mahátmá“ čili „Velký […]
Skrývala Kateřina Medicejská na zámku v Blois skříňky s jedy?
Kateřina Medicejská trpí, když vidí, jak Jindřich dává přednost své o 20 let starší milence Dianě z Poitiers Mladé děvče sotva může soutěžit s Dianinou plně rozvinutou krásou a inteligencí. Kateřina Medicejská (1519–1589) žárlí, ale přesto si uchovává svoji hrdost. „Měl byste ji zapudit. Rod je třeba zachovat,“ slýchá Jindřich II. (1519–1559), když se u […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
nasehvezdy.cz
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
Herečce ze seriálu Ulice Anetě Krejčíková (33) už prý s partnerem, tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39), dochází trpělivost. Ze všech stran se k ní dostávají různé povídačky, jak si kde dopisoval a d
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
skutecnepribehy.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Pohřbili kancléře zaživa?
epochalnisvet.cz
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
21stoleti.cz
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
Že vesmír je poněkud děsivé místo, ukazuje několik posledních astronomických objevů. V květnu astronomové oznámili pozorování hvězdy, která právě polyká jednu ze svých vlastních planet. Krátce předtím
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
historyplus.cz
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
V břidlicovém pohoří Las Médulas v severozápadním Španělsku je k vidění mnoho červenohnědých skal nejroztodivnějších tvarů. Bizarní krajina však není hříčkou přírody, jak by se mohlo zdát, ale dílem člověka. Kdysi tu býval rozlehlý horský masiv, který Římané kvůli zlatu rozvrtali do současné podoby…   Římská říše je závislá na zlatě…Potřebuje ho k financování válečných výbojů i k
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
epochanacestach.cz
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na
Vaječné muffiny se sýrem
tisicereceptu.cz
Vaječné muffiny se sýrem
Hledáte inspiraci pro netradiční snídani? Připravte své rodině vejce, samozřejmě s pořádnou dávkou slaniny. Suroviny 10 plátků anglické slaniny 1 červená paprika 2 hrsti jarní cibulky 10 vaje
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
enigmaplus.cz
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
Křesťanský obřad, který připomíná události poslední večeře Ježíše Krista, se označuje pojmem eucharistie. Ve své podstatě jde o rituální konzumaci chleba a vína, aby byly připomenuty tělo a krev Ježíš
Pravdu jsme zjistily až po letech
nejsemsama.cz
Pravdu jsme zjistily až po letech
Někdy stačí domněnka k tomu, aby se rozbilo krásné přátelství. Je snadné někoho obvinit a pak se urazit a přestat s ním mluvit. Vím to až moc dobře, prožila jsem si to na vlastní kůži a dodnes toho lituji. Nikdo jiný to nevěděl Romana byla moje velká kamarádka už od mateřské školky. Od první do deváté třídy