Domů     Odkud přišli stavitelé pyramid?
Odkud přišli stavitelé pyramid?
6.3.2023

Přestože nás říše pyramid fascinuje už celá staletí, nedokázali jsme ani usilovným bádáním nalézt odpovědi na všechny otázky, které Egypt obestírají a vznášejí se nad ním jako neprostupný stín neznáma.

Mezi takové záhady patří již samotný zrod Egyptské říše, který je v rámci badatelských snah spojován se stále novějšími teoriemi, aniž bychom se kdy dočkali jednoznačné pravdy.

Četné historické prameny ze 4. tisíciletí př. n. l. a dob následujících jednoznačně prokazují, že si dávní Egypťané plně uvědomovali všechny benefity, které jim poskytovalo úrodné, leč zrádné nilské údolí.

Tehdejší příchozí mu neřeknou jinak než ta kemet, tedy „černá země“, která je celá celičká pokrytá úrodným nilským bahnem, jenž přímo volá po zabydlení a zakládaní úrodných políček.

Počátky u Nilu

Rozsáhlé práce v oblasti egyptské Západní pouště vědcům odhalují nové poznatky o procesu osídlování, jenž se v etapách odehrával u údolí Nilu jakožto hlavní oblasti budoucí staroegyptské civilizace a hluboce respektované faraonské říše.

Přestože se nad jejím osídlováním, rozvojem a konečným přerodem v jedinečnou egyptskou velmoc dosud vznášejí mnohé otazníky, představme si alespoň pravděpodobný scénář tehdejšího vývoje, který odborníci vytvořili a dosud upravují podle četných historických pramenů a hodnotných dobových artefaktů.

Už se formují

První kapitola tohoto úchvatného scénáře se začíná psát ještě dlouho před vytvořením tamních pravěkých kultur.

Tzv. formační období trvá zhruba 15 000 let a z hlediska holocenního vývoje ho můžeme rozdělit na dvě stěžejní etapy, přičemž ta první, odehrávající se mezi lety 8000–5500 př. n.

l., představuje období rozsáhlejších dešťových srážek, zatímco období od roku 5500 př. n. l.

se nese ve znamení ubývajících srážek a významného historického mezníku v podobě rozsáhlého stěhování populací, původně využívajících oblast egyptské Východní, a především Západní pouště směrem do nilského údolí.

Začalo to rybolovem

Primární kapitoly vývoje tamní oblasti, které jsou přehledně zpracovány vědci, nás mohou snadným způsobem seznámit s historickou cestou, jenž započala zajímavým vývojem klimatu v době holocénu a dospěla až ke vzniku

staroegyptského státu na sklonku 4. tisíciletí př. n. l., který se od prostých zemědělských osad dopracuje až k rozvoji obrovské říše.

Nil je životodárný pro celý Egypt. Na snímku řeka protékající Luxorem. FOTO: Bionet / Creative Commons / volné dílo
Nil je životodárný pro celý Egypt. Na snímku řeka protékající Luxorem. FOTO: Bionet / Creative Commons / volné dílo

Sumci odhalují minulost

První významná etapa vývoje se odehrává mezi lety 19 000 a 11 000 př. n. l. a pro potřeby dnešních vědců je doložena velkým množstvím nálezů z Horního Egypta, zejména z lokality Wádí Kubáníja.

Právě tato oblast je jedním z několika rozsáhlých údolí, klesajících ze Západní pouště k Nilu, kterou pokrývající duny, přímo nabádají k výstavbě pravěkých osídlení.

Tamní lovci a sběrači v tomto období směřují k Nilu s vidinou snadného rybolovu, který jim je maximálně zpřístupněn v období nilské záplavy od července do září, což dosvědčují nálezy sumčích kostí v oblasti.

Období „divokého Nilu“

S obdobím let 11 000 až 10 000 př. n. l. je spojováno množství lokalit Horního Egypta, které se nacházejí poblíž nejvýše doložené záplavové linie tehdejšího Nilu.

Právě v těchto oblastech působí sezonní lovci ryb a sběrači rostlin a plodů, což přímo navazuje na předchozí období, které se neslo ve znamení hospodářského využívání řeky a přidružených oblastí.

Následující události, které probíhají mezi lety 10 000 až 8500 př. n. l., nejsou příliš dobře zdokumentované, což vytváří prostor pro spekulace.

Podle té nejpravděpodobnější mohou být hlavním důvodem záplavy Nilu, které znesnadňují lov i sběr. Tamní populaci tedy nezbývá než se vydat na jih.

O nelehké situaci tehdejší doby plně vypovídají nálezy zohavených těl na území dnešního Súdánu, které jsou dokladem urputného boje lidí o potravu a životní prostor.

Sídliště v El-Kábu

Zhruba od roku 6500 př. n. l. je oblast okolo Nilu znovu hustě osídlována. Vědci odhalili na okrajích nilského údolí v Horním Egyptě stopy po sezonních osídleních, přičemž jedno z těch vyloženě typických vzniká v lokalitě zvané El-Káb.

Tamní populace představovala lovce a sběrače, migrující ve východozápadním směru a využívající zimní období po nilské záplavě v údolí Nilu pro rybolov.

Skutečnost, že k lovu ryb využívali i řeku samotnou, jednoznačně dokládá, že tehdejší lovci dokázali vyrábět a využívat plavidla.

To je na delší dobu jedno z posledních zjištění, protože roky 5500 až 4900 př. n. l., které egyptolog Miroslav Bárta shrnuje pod tzv. 6 etapu, nepřinášejí příliš nových informací, snad až na zhoršení klimatu.

Zpět do pouště

O poznání vstřícnější jsou k vědcům roky 4900 až 4100 př. n. l., které přinášejí dostatek informací o populaci obývající Západní i Východní poušť.

Nejbohatší studnicí vědění se stávají pláže Kárúnského jezera v oblasti Fajjúmské oázy, které mimo jiné vypovídají o počátcích zemědělství a chovu dobytka.

V Horním Egyptě naproti tomu objevujeme stopy po kultuře tarifien v oblasti lokality El-Tárif a v oblasti Armantu severně od Luxoru.

Odborníci na místě nalézají mimo jiné i pozůstatky keramiky. V podobných stopách se nese i další etapa v letech 4100 až 3300 př. n. l., která dokládá rozvoj zemědělství v Dolním Egyptě, aby na ní později v rámci 9. etapy datované od roku 3500 př. n.

l., navázal rozvoj zemědělství v Horním Egyptě v režii plnohodnotných neolitiků.

Formující Sahara

Na základě výše zmíněných zjištění vědci předpokládají, že je záhadami obestřený zrod egyptské civilizace pevně spjat s proměnami staroegyptské pouště a stejně tak se zhoršující se klimatickou situací na východní Sahaře.

Faktem však zůstává, že se Egypťané stůj co stůj drží místa svého původu a nikdy s ním zcela neztrácejí kontakt.

Dnes můžeme pouze smeknout před jejich neuvěřitelnou vytrvalostí, díky které urazí za krátkou dobu velké vzdálenosti do Gilf Kebíru nebo Gabal Uwejnátu a snad i dále do nitra Afriky.

Hlavním důvodem pro tyto dlouhé výpravy však není touha poznávat cizí kraje, jako spíše ryze vlastenecké snahy prosazovat mocenské a ekonomické zájmy Egypta, který se těší vzrůstající prestiži.

Aby si udržel status důležité a vlivné civilizace, musí staroegyptský stát obchodovat s důležitým i luxusním zbožím, což se bez kontaktu s regiony mimo území Nilu dost dobře neobejde.

Co odhalí keramické nádoby?

Jejich cesty egyptskou Západní pouští provází několik důležitých událostí.

Ta první je odhalena na sklonku první světové války, když vědecký tým J. Balla objevuje v lokalitě Abú Ballás, jenž se nachází na půl cesty mezi Gilf Kebírem a Dáchlou, desítky keramických amfor.

Zdánlivě nepříliš významný nález má pro vědce nevyčíslitelnou hodnotu, neboť odhaluje schopnost Egypťanů proniknout nečekaně hluboko do dnešní Západní pouště.

Dalším významným mezníkem je práce německého pouštního badatele Carla Bergmanna, kterému se podaří objevit a popsat desítky odpočinkových zastávek lemujících tuto dlouhou cestu.

Keramické nádoby z Abú Ballás FOTO: Roland Unger / Creative Commons / CC BY-SA 3.0
Keramické nádoby z Abú Ballás FOTO: Roland Unger / Creative Commons / CC BY-SA 3.0

Oslí stezka

Na základě těchto zjištění další německý odborník, Rudolf Kuper, vytváří teorii, že tato linie karavanních stanic v minulosti spojovala Dáchlu s Gilf Kebírem a odtud vedla dále na západ do Kufry a na jihozápad do Gabal Uwejnátu.

Pouhou teorii změní v podloženou záležitost expedice Bártova týmu z roku 2008, která zajišťuje na několika místech náhorní plošiny Gilf stopy po oslích karavanních stezkách směrem ke Kufře.

Mimochodem, samotný název „oslí stezka“ má své opodstatnění, protože jsou to právě tato zvířata, která slouží člověku k přepravě nákladů až do 1. tisíciletí př. n. l., než lidé začnou upřednostňovat k transportu o poznání praktičtější velbloudy.

Neprobádaná místa

Ač disponujeme nepočetnými nálezy z dob o poznání starších, lze za plnohodnotné „dobývání“ egyptské Západní pouště označit až časy 6. dynastie Staré říše, která je zároveň poslední dynastií tohoto období, než jej vystřídá tzv.

První přechodná doba. Západní poušť lze zejména kvůli značné rozloze pokládat za neprobádanou oblast ještě dnes, což ale neznamená, že by se jí zejména v posledních dvou staletích nedostávalo značné pozornosti.

Co odhalil velmož Harchuf?

Mezi nejvýznamnější nálezy patří životopisný nápis velmože Harchufa (žije ve 23. století př. n. l.), muže, který během svého života slouží panovníkům Merenreovi a Pepimu II.

Právě jejich rozkazem Harchuf podniká četné výpravy do země Jam, přičemž všechny vedou z nilského údolí do Núbie.

Důvodů k těmto mnohaměsíčním cestám má během svého života bezpočet, nicméně už jeho první výprava má pro současné badatele cenu zlata, když se týká výhradně průzkumu této nepříliš probádané oblasti.

Ačkoli je Harchuf v popisování své první cesty poměrně skoupý na slovo, uvádí ve svém textu alespoň to, že přivezl zboží „výborné a jedinečné“.

Na tuto skutečnost pak pozvolna navazuje popis výpravy druhé, který je odůvodněn ziskem slonoviny, a tak je stylově směřován do Núbie prostřednictvím tzv. Slonovinové cesty.

Není to však cesta tam, nýbrž cesta zpět, která se stává v očích samotného Harchufa jakýmsi průlomem v dosavadních dějinách, když svou cestu směřuje přes země Sacevu a Ircetu.

On sám tuto skutečnost hrdě popisuje jako „otevření“ této cesty, respektive spolehlivé zabezpečení průchodu své karavaně.

Informace nám zanechal i cestovatel Harchuf. FOTO: Karen Green / Creative Commons / CC BY-SA 2.0
Informace nám zanechal i cestovatel Harchuf. FOTO: Karen Green / Creative Commons / CC BY-SA 2.0

Průlom během návratu

Tento úspěch mu přináší ovoce i při cestě třetí. Výprava se tentokrát táhne přes oázu Dáchla a pak na jih do oblasti jižně od 3. kataraktu, pravděpodobně do centra tehdejší kermské kultury.

Ze záznamů lze vyčíst, že tato výprava nedosahuje očekávaných výsledků, neboť se Harchuf nedočká předpokládaného setkání s panovníkem Jamu, který tou dobou zrovna táhne se svým vojskem proti rebelujícím kmenům z Vavatu, Sacevu a Ircetu.

Získá ale řadu cenných komodit.

Vzácné suroviny

Nachází se mezi nimi kupříkladu kadidlo, ebenové dřevo, olej, vonné látky, levhartí kožešiny, sloní kly či vrhací dřeva.

Ačkoli je Východní poušť obecně více proslavená, co se týče cenných surovin, zvláště pak těch nerostných, nelze ani tehdejší prostředí Západní pouště zcela podceňovat, už s ohledem na fakt, že tato oblast navzdory jistým změnám klimatu trvale disponuje dostatečnými zásobami vody, které ruku v ruce s teplým počasím poskytují tehdejším lidem poměrně rozsáhlé možnosti pěstování ovoce a zeleniny.

Novinky z Ajn Asil

Tamní oázy si postupně vybudovaly pověst úctyhodnou produkcí datlí a oliv, která se stejně jako košíkářské výrobky, rákos či kůže vepsala mezi notoricky známé výsledky úsilí a poctivé práce tamních obyvatel.

Navzdory svému východnímu protějšku se Západní poušť dokáže solidně proslavit i jako bohatý zdroj některých nerostů, například okru. Vůbec nejbohatším zdrojem historických cenností prozatím zůstává Dachle a její okolí.

Zvláště velké pozornosti egyptologů a historiků obecně se těší pozůstatky staroříšského města Ajn Asil a pohřebiště Qila ed-Daba, které nám po malých střípcích předkládají další a další zajímavosti z dávné minulosti, jenž nás tolik fascinuje a fascinovat nikdy nepřestane…

Foto: Ricardo Liberato / Creative Commons / CC BY-SA 2.0, Bionet / Creative Commons / volné dílo, Roland Unger / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Karen Green / Creative Commons / CC BY-SA 2.0
reklama
Související články
Záhady a tajemství
Záhada mostu Overtoun: Jaká tajemná síla způsobuje nevysvětlitelné sebevraždy psů?
Stejný děsivý obrázek se naskytl už mnoha nešťastným majitelům psů. Jejich miláček se náhle zběsile rozeběhne a na konci kamenného mostu se jako smyslů zbavený vrhne přes zábradlí. Prokletý most Overtoun si právě vyžádal další oběť. Do začátku dvacátého století napadlo zámožného pána jménem John White vybudovat ve skotské vesničce Milton nedaleko Glaswowa most přes […]
Záhady a tajemství
Skotská záhada: Na prastarých kamenech je znázorněno neznámé zvíře
V předkřesťanských dobách obývali dnešní Skotsko, tehdy jedno z nejodlehlejších a nejizolovanějších míst Evropy, Piktové. Ti po sobě zanechali kamenné stély, na které zachycovali vše, co pro ně mělo nějaký význam, a to včetně zvířete, jehož identita je pro vědce dodnes záhadou… O Piktech se soudí, že byli z části keltským etnikem, které obývalo sever Británie už na […]
Záhady a tajemství
Posmrtný život se odehrává před smrtí
Téměř 80 procent lidí věří v nějakou formu posmrtného života. Většinou na základě zážitků těch, kteří přežili klinickou smrt. Přiživuje je řada esoterických a duchařských knih i pochybných webových stránek. Ty však často neříkají celou pravdu nebo zamlčují to, co se do obrazu úžasného posmrtného života nehodí. Věda už má navíc pro tzv. prožitky blízké […]
Záhady a tajemství
Zázrak v Zeitounu: Pannu Marii vyhlížely statisíce lidí
Něco takového svět v uplynulých dvou tisíci letech křesťanské historie nezažil. V káhirské čtvrti Zeitoun v Egyptě se po tři roky zjevovala Panna Marie. Zázrak se odehrával přímo na rušné ulici opakovaně několik let, a to před zraky tisíců a tisíců lidí. Údajně jej zachytili fotografové i kamery, komentovali ho politici. Církev byla zdrženlivá, vědecká […]
reklama
věda a technika
Zachraňte svá záda! Proč nejčastěji bolí?
Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, které trápí hlavně obyvatele vyspělých zemí. Během života potrápí bolavá záda zhruba 80 % lidí, asi u 10 % z nich přejdou bolesti do chronického stadia. Postihují zejména oblast krční, hrudní nebo bederní páteře. Jak se bránit? Páteř tvoří důležitou oporu lidského těla, drží hlavu i celý trup a […]
Chorobné odéry: Dokážeme vyčenichat nemoci?
Čich je považován za „popelku“ mezi lidskými smysly. Americký průzkum provedený v roce 2011 zjistil, že přibližně polovina respondentů ve věku 16–30 let by se raději vzdala čichu než svého chytrého telefonu. Čich je úzce spojen s našimi emocemi a vzpomínkami, pomáhá ale také odhalovat potenciální hrozby, jako jsou zkažené potraviny, toxické látky – nebo nemoci. […]
Pátrání po původu cystické fibrózy
Cystická fibróza je závažné a nevyléčitelné dědičné onemocnění, které postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Tato choroba, o které se hovoří jako o nemoci slaných dětí kvůli až pětkrát slanějšímu potu, je nejběžnějším genetickým onemocněním mezi bělochy. A vědci se snaží přijít na to, proč.   Cystická fibróza (CF) je geneticky podmíněné, tedy vrozené onemocnění, […]
Na lesní požáry s moderními technologiemi
Způsob boje s ohněm se dlouhou dobu příliš neměnil. 21. století je však dobou nástupu nových technologií, což do určité míry mění i práci hasičů.   Klimatická změna probíhá, planeta se otepluje a lze očekávat, že lesní požáry budou v dalších desetiletích stále palčivějším problémem, se kterým se budeme muset vypořádávat. Ostatně jen ve Spojených státech způsobí […]
reklama
historie
Leopold I.: Ze dne na den se mladík stává nejvyšší postavou v celé říši
Je jedním z nejdéle panujících králů a císařů u nás. Vládne takřka padesát let. Jeho armády zahánějí Turky dál od Vídně a zahajuji expanzi proti Osmanské říši. Korunu římské říše má ale nejistou. Pochovává příbuzné, jež díky vysokému věku přežívá, a během vlády se potýká i s morem a selskou vzpourou. Leopold (1640-1705) nemůže zpočátku […]
Václav II.: Z poručníkova vězení rovnou na vrchol
Hluboká, konec srpna 1290. Všechny tvrze a pevnosti na jihu Čech otevírají své brány. Patří nebezpečným Vítkovcům, a proto na ně táhne králův bratr se zvláštní zbraní. Jeho rukojmím je nejmocnější z Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Všude jim proto raději otevřou. Zajatcův bratr ale odmítá odevzdat hrad, takže jeho věznitel připravuje kruté divadlo. Urozený pán […]
Na papežský stolec údajně usedla žena
V 11. století dojde k jednomu z největších skandálů v historii papežů. Nebo to alespoň tvrdí legendy. O ženě, která měla zastat funkci hlavy církve, se hovoří jako o „papežce Johance“. Papežkou měla být krásná dívka anglického původu, nazývaná Giovanna – Jana nebo Johanka.  Ta se zamilovala do benediktinského mnicha, a aby mu byla stále […]
Bill Clinton: Orální sex podle Bible prý nepovažuje za nevěru
V létě roku 1995 přichází do Bílého domu neplacená stážistka, čerstvá absolventka psychologie na Lewis & Clark College. Holka krev a mlíko, baculatá bruneta Monika Lewinská (*1973). Někdy v listopadu se jí podaří upoutat pozornost prezidenta Billa Clintona. Začne s ním flirtovat. Nenápadně mu ukáže spodní prádlo a připojí poznámku, že se jí moc líbí. […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
21stoleti.cz
Kde všude firmy využijí ICT – od komunikace po automatizaci
Informační a komunikační technologie se staly základním stavebním kamenem, který formuje naše každodenní životy i způsob, jakým pracujeme a podnikáme. Od prvních počítačů až po současné cloudové služb
Za návratem prý stojí kolegyně
nasehvezdy.cz
Za návratem prý stojí kolegyně
Velkolepý návrat herce Davida Gránského (31) do seriálu ZOO má zřejmě skrytý důvod! Dočkat se ho údajně nemohla kolegyně Sára Milfajtová (32), se kterou hraje pár. Jiskra mezi nimi měla přeskočit i
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
21stoleti.cz
Ústup ledovců způsobuje podle českých vědců hlubokou změnu ekosystémů
Mizení pevninských ledovců je jedním z průvodních jevů globální klimatické změny. Důsledkem jsou změny v hydrologickém cyklu nebo ztráta biodiverzity. Na druhé straně se tím otevírají nové možnosti pr
Plánujete altán?
panidomu.cz
Plánujete altán?
Počasí brzy začne lákat k posezení na zahradě. Chcete být pěkně pod střechou a přitom na čerstvém vzduchu, i když prší? Nebo si udělat posezení i s místem na vaření? To všechno vám může altán poskytnout. Jen si musíte promyslet několik věcí, bez kterých se při stavbě určitě neobejdete. Kde bude? Místo pro budoucí altán
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
skutecnepribehy.cz
V márnici na nás čekalo děsivé překvapení
Tajně jsme se chodili dívat do márnice. Tolik jsme toužili po dobrodružství, že jsme vymysleli sázku. Když padla noc, sešli jsme se na hřbitově… Když jsem byla malá, hřbitov v naší vesnici měl úžasné kouzlo. Patřil mezi staré sudetské hřbitovy, a tak byly jeho součástí i opuštěné polorozpadlé hrobky. Nás děti to místo děsilo a fascinovalo zároveň. Dveře do
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
enigmaplus.cz
Kauza Licoricie z Winchesteru: Záhada smrti ženy, které dlužil i král
V Anglii třináctého století byla tato žena známou a respektovanou osobou i navzdory tomu, že byla židovského původu. Licoricia z Winchesteru se zabývala vysokými financemi, půjčovala peníze královské
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
iluxus.cz
Junghans kombinuje klasický design hodinek s moderním ležérním stylem
Tyto hodinky nedělají kompromisy: nové Meister S Automatic jsou sportovní hodinky, které nezapřou svůj vztah k elegantní řadě Meister. Společnost Junghans představuje dva nové tříručkové modely z nere
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
enigmaplus.cz
Největší tajemství Grand Canyonu: Havarovalo v něm UFO?
Platí za jedno z nejúchvatnějších míst naší planety, míst, které si při návštěvě Spojených států nechá ujít jen málokdo. Jde ale také o lokalitu spojenou s řadou pozoruhodných fenoménů a záhad, kt
Masové koule s pikantní omáčkou
tisicereceptu.cz
Masové koule s pikantní omáčkou
Koule jednoduše napíchněte na párátko a servírujte s pálivou červenou omáčkou. Ingredience 500 g hovězího mletého masa 2 větší cibule 200 ml ostrého kečupu 4 stroužky česneku 2 nakládané kap
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
epochalnisvet.cz
Tajemství templářské kaple: Ukrývá zdroj pozitivní energie i záhadnou symboliku?
Středověký templářský řád je považován za jeden z nejznámějších i nejzáhadnějších v dějinách. Účast templářů na křížových výpravách tvoří legendy o jejich bohatství a znalostech. Pozdější úpadek řá
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
epochanacestach.cz
Hrad Švihov: Prohlídku můžeme absolvovat i na lodičce
Hrad Švihov v okrese Klatovy se na své vodní opevnění mohl vždy spolehnout s výjimkou husitských válek, kdy husité dokázali vodní příkop vypustit. Hrad pak v pozdější době ale úspěšně odolal i švédským vojskům. Císař Ferdinand III. se jeho nedobytnosti dokonce tak obával, že po třicetileté válce nařídil Švihov zbořit, aby se nemohl stát baštou protihabsburského odporu. Tento