Domů     Kudy vlastně přešel Hannibal přes Alpy?
Kudy vlastně přešel Hannibal přes Alpy?
12.9.2018

V roce 218 př. n. l. provedl kartaginský vojevůdce Hannibal mistrný tah. Římané čekali útok jeho vojsk z jihu, od Sicílie. Hannibal se ale vydal v čele 30 000 pěšáků, 5000 jezdců a 37 bitevních slonů do Říma velikou oklikou.

Vyrazil z dnešního Maroka, přeplul přes Gibraltar, prošel Pyrenejským poloostrovem i jihem dnešní Francie a překročil Alpy. Dodnes se ale neví, kudy přesně jeho cesta vedla.

Na Apeninský poloostrov vstoupil Hannibal ze severu poblíž dnešního Turína. Potyčky a útrapy cesty sice připravily Hannibala o tři čtvrtiny armády, ale do karet mu hrál moment překvapení.

Římané si byli jistí, že kartaginská armáda alpské průsmyky překročit nikdy nemůže. Přesto už v roce 211 př. n. l. obyvatelé Říma zděšeně volali: „Hannibal ante portas!“, tedy „Hannibal je před branami!“ Co všechno tomuto úžasnému dobrodružství předcházelo?

Tři mocní Kartaginci

Po skončení první punské války (264 př. n. l. – 241 př. n. l.) muselo Kartágo odstoupit Římu své pozice na Sicílii a později během žoldnéřské války také na Sardinii.

Aby si Kartaginci tyto územní ztráty vynahradili, začali rozšiřovat svou moc na Pyrenejském poloostrově. Přitom si  obzvlášť energicky počínal kartaginský rod Barkasů: Hamilkar Barkas (270 př. n. l. – 228 př. n. l.), jeho syn Hannibal (247 př. n. l. – 183 př.

n. l.) a především Hamilkarův zeť Hasdrubal Sličný (270 př. n. l. – 221 př. n. l.).

Co způsobil keltský žoldnéř

Právě Hasdrubal si diplomatickou nebo vojenskou cestou podrobil mnohé zdejší iberské kmeny. V roce 227 př. n. l. založil město Carthago Nova (dnešní španělská Cartagena), které bylo mocnou základnou při dalším kartaginském pronikání do Hispánie.

Když Hasdrubala o pět let později zavraždil keltský žoldnéř, stal se jeho nástupcem pětadvacetiletý Hannibal Barkas. Ten se brzy projevil jako velmi schopný vojevůdce.

Jak začala válka?

Hannibal nejprve tvrdě potlačil povstání iberských kmenů, které vypuklo po Hasdrubalově smrti. Pak napadl řeckou kolonii Saguntum pod římskou ochranou. Po osmiměsíčním obléhání ji v roce 219 př. n. l.

dobyl a tím vyprovokoval římský senát k vyslání delegace do Kartága, která požadovala vydání Hannibala. Římané v tomto aktu viděli porušení dohody s Hasdrubalem, a to i přesto, že Saguntum leželo jižně od dohodnuté linie vlivu v kartaginské sféře.

Kartaginci tento požadavek odmítli a tím rozpoutali druhou punskou válku (218 př. n. l. – 201 př. n. l.).

Na moři nás neporazí!

Když římský senát učinil toto klíčové rozhodnutí, byli si senátoři jistí vítězstvím. A to i přesto, že kartaginská armáda byla téměř stejně silná jako římská. Předpokládali ale, že jim rozhodující výhodu přinese drtivá námořní převaha.

Hannibalovi bylo jasné, že Římané mohou napadat a ničit jednotlivé části kartaginské říše odděleně a on sám mezi nimi nebude moci dostatečně efektivně přesouvat vojska.

Proto se hrozícím vpádům do Afriky a Kartága rozhodl předejít vlastním překvapivým a odvážným tažením do Itálie. Jedinou možnou cestou, která skýtala šanci na úspěch, byl pochod vnitrozemím. Přes hrozivě vysoké zasněžené Alpy.

Byl to strašlivý pochod. Lidé, koně i sloni mrzli, klouzali a padali do propastí.
Byl to strašlivý pochod. Lidé, koně i sloni mrzli, klouzali a padali do propastí.

Lidé i koně padali do propastí

Už přechod Pyrenejí přinášel jeden problém za druhým. Kromě mimořádně náročného vysokohorského terénu se Hannibal musel vypořádat s útoky horských kmenů. To nejhorší ale armádu čítající 30 000 mužů, 15 000 koní a mul a 37 válečných slonů teprve čekalo.

Při pohledu na zasněžené masivy Alp vojáci ztráceli morálku. Počasí jim nepřálo. Podzim končil a pomalu začínala zima. Chyběly potraviny i krmení pro zvířata. Horské kmeny nepřestávaly útočit. Lidé, muly, koně i sloni mrzli, klouzali a padali do propastí.

Záhada rozluštěna?

O to, kterým alpským průsmykem Hannibal vedl svá vojska, se historici přou dodnes. Za nejsevernější možnou cestu nejčastěji považují průsmyk Col du Mont Cenis. Průsmyk Col Agnel je považován naopak za nejjižnější možnou trasu.

Oba průsmyky dělí asi 60 kilometrů a mezi nimi se nabízejí další místa pro přechod hlavního horského hřebene. Nejnovější analýzy starořímských textů a průzkum několika alpských průsmyků zřejmě tuhle záhadu rozlouskly.

Kde uvízli bojoví sloni

Historici Polybius i Titus Livius píšou, že postup Hannibalovy armády přes Alpy málem znemožnily masivní sesuvy. Ty zahradily průstup průsmykem na závětrné straně hor nejprve zřícením skal, a pak i masivní suťovou lavinou.

Vznikla tak vysoká bariéra z balvanů, na jejímž povrchu se uložila mohutná vrstva štěrku. Bojoví sloni ji nedokázali překonat, uvízly pod ní i zásobovací vozy.

Jako váleční sloni byli využívání jenom samci.
Jako váleční sloni byli využívání jenom samci.

Co objevili vědci v nánosu bahna

Právě zpráva o „dvojvrstvém sesuvu“ přivedla vědce na Hannibalovu stopu. Jediný průsmyk, ve kterém se nachází zhruba dva tisíce let starý „dvouvrstvý zával“, je Col de la Traversette s nadmořskou výškou 2600 metrů.

Právě zde se nachází jedno z mála možných míst, na nichž se obrovská armáda mohla utábořit. A právě tady objevil mezinárodní tým vědců starou vrstvu bahna, jaké vzniká pohybem velkého množství lidí a zvířat. Datování ukázalo, že pochází přibližně z roku 218 př.

n. l., tedy v období, kdy Hannibal Alpy přecházel. Vrstva také obsahovala chemické sloučeniny, jež ukazují na přítomnost koňského trusu a bakterie lidských i zvířecích výkalů.

Šli tudy opravdu sloni?

Chemické a mikrobiologické nálezy v místech, jimiž většinou normálně projde jen pár horských koz, jednoznačně ukazují přítomnost velkého počtu lidí i zvířat, kteří mířili k průsmyku de Traversette.

Místo Hannibalova přechodu Alp je tak nejspíš s vysokou pravděpodobností určeno. Vědci ale nepřestávají pátrat po ještě přesvědčivějším důkazu – třeba po vajíčcích parazitů, kteří žijí ve sloních střevech.

Víno, které trhá kameny

Polybius tvrdí, že se Hannibalovi podařilo zdolat přírodní hradbu závalu důmyslným trikem. Nechal velké balvany obložit dřívím, které jeho muži zapálili.

Kameny se v ohni rozžhavily a Hannibal je nařídil polít vínem, které se stejně nedalo pít, protože během dlouhého pochodu zkyslo. I ty největší balvany náhlým ochlazením popraskaly a vojáci je pak dokázali odklidit. Cesta na Řím byla volná.

Dnes se zdá, že si Polibius tenhle detail vymyslel, protože nejbližší stromy, které by mohl Hannibal použít, rostou až daleko v údolí. Znamenalo by to transportovat dřevo na velkou vzdálenost náročným horským terénem.

Šel Hannibal jinudy?

Detailnější výzkum však odhalil, že v římských dobách ležela horní hranice lesa v této oblasti mnohem výše a průsmyk Col de la Traversette byl zalesněný. Dřeva tedy měli Hannibalovi vojáci k dispozici dost.

Vědci nyní pátrají v průsmyku Col de la Traversette také po balvanech a skaliscích, která nesou stopy po rozpálení na vysokou teplotu. Zatím se jim to ale nepodařilo. Pořád ještě nelze definitivně vyloučit možnost, že Hannibal šel přece jen někudy jinudy.

Nepřítel na konci strastiplné cesty

Hannibalův legendární přechod Alp si vyžádal strašlivé ztráty v řadách jeho vojska. V důsledku lavin, hladu, mrazu, pádů do horských roklí, bojů s Kelty či jiných nesnází zemřelo při tomto podniku více než 20 000 mužů.

Tím ale potíže ani zdaleka nekončily – na Hannibala a jeho vyčerpané muže čekali v Předalpské Galii odpočatí a připravení římští legionáři pod velením konzula Scipiona.

Vítězný pochod pokračuje

K Hannibalovu vojsku se ale po tisících přidávali Galové. Jejich kmeny se po urputných a krvavých bojích podrobily Římu teprve před několika lety. Teď věřili, že mohou s pomocí Kartága opět získat svobodu.

Římský konzul Scipio se Hannibalovi postavil u italské řeky Ticino, kartaginskému vojevůdci se ale podařilo zvítězit. Římané ustupovali, sám Scipio byl vážně zraněn a málem zemřel. Otřesení Římané se pak stáhli do tábora v Placentii za řekou Trebií.

Foto: Shutterstock.com, wikimedia.org
Související články
Historie
Hagia Sofia: Byzantský klenot i důvod ke sporům
Rozměry symbolu Istanbulu s nepřehlédnutelnou kopulí by byly impozantní i pro jakoukoliv moderní stavbu. Ty však obsahují ocelové prvky, které ikonická Hagia Sophia rozhodně nemá. Co však má, jsou pohnuté osudy: byl to křesťanský chrám, mešita, muzeum a nově je opět mešitou. A to budí vášně! Hagia Sofia, tedy Chrám Boží moudrosti, okrašluje turecký Istanbul […]
Historie
Benešovy dekrety: Ostře sledované zákony
Ač se to tak ze zpráv v tisku může zdát, Benešovy dekrety nejsou o vyhánění Němců, nejsou legalizací pomsty a už vůbec nejsou dílem jednoho muže. Prezidentské dekrety, označované jako Benešovy, jsou právní normy vydávané exilovou vládou během druhé světové války a krátce po jejím skončení. Přestože většina jich už dávno ztratila platnost, stále budí […]
Historie
Tajemná mystika koruny českých králů: Navždy patří svatému Václavovi
České korunovační klenoty jsou bezesporu naším národním symbolem. Největší pozornost však právem vzbuzuje koruna svatého Václava. Tu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci českým králem, jež proběhla roku 1347. Karel IV. (1316-1378), jenž se také zabýval mystikou, zasvětil korunu svatému Václavovi, patronu české země. Koruna tak byla v podstatě určena přímo […]
Historie
Proč se Britové dozvěděli o kapitulaci Němců s dvanácti hodinovým zpožděním?
Kde podepsali Němci na konci druhé světové války kapitulaci?  Bylo to v Berlíně, nebo ve Francii?  Prameny uvádějí obě možnosti… A obě jsou pravdivé. Za bernou minci můžeme označit obě informace, protože k podepsání německé kapitulace došlo dvakrát. Poprvé ve francouzské Remeši 7. května 1945 ve 2 hodiny a 41 minut. Listinu tehdy parafuje německý generál […]
reklama
historie
Vůz Klementa Gottwalda se musel prodlužoval kvůli tlusté první dámě
Luxus na kolech miluje i Klement Gottwald. Po nástupu do úřadu usedá do vozů značky Daimler, které na Pražském hradě zůstaly po Edvardu Benešovi. Jenže jako správný komunista je Klement Gottwald (1896‒1953) považuje za buržoazní vymoženost. Nepřipadá v úvahu, aby v nich reprezentoval socialistické zítřky. Chová se jako stín Josifa Vissarionoviče Stalina (1878‒1953). Je tedy […]
Sežrali slavného francouzského objevitele domorodci?
Na širé moře Verrazzano vyplouvá na podzim roku 1523 se čtyřmi loděmi. 17. ledna 1524 však u mysu Fear v dnešní Severní Karolíně přistane jenom Dauphine, další dvě plavidla zničila bouře, třetí potopili Španělé. Mořeplavec Giovanni da Verrazzano (1485–1528) pluje do Nového Světa z pověření francouzského krále Františka I. (1494–1547), který by si z nově objevených zemích […]
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
Když je 13. prosince 1937 dobyto japonské město Nanking, japonští vojáci začnou řádit. S čínskými ženami zacházejí jako s hadrovými panenkami, vybíjí si na nich sexuální pudy. Zajatce krutým způsobem zabíjejí. Proč Japonci vraždí s takovou krutostí? Podle jejich vojenského kodexu cti je život zajatce naprosto bezcenný. Navíc Číňané jsou v početní převaze a Japonci je nechtějí […]
Tábor: Revoluční hradby a sen, který nevyšel
„To je on! Tábor!“ šeptají poutníci, když se před nimi vynoří věže a hradby na vysokém ostrohu. Míří sem z blízka i z daleka za vidinou lepšího života. Vysoký ostroh nad řekou Lužnicí a Tismenickým potokem je jako stvořený pro bezpečné sídlo. Nabízí výhled daleko do kraje a současně je ze tří stran chráněn strmými svahy a […]
historie
Škraloupy amerických prezidentů pod lupou
Nejmocnější muži světa balancují na hraně zákona. Američtí prezidenti jsou nejviditelnějšími figurami na světové scéně, a není proto divu, že jsou pod neustálým dohledem médií, oponentů, ale i obyčejných lidí. Jejich kroky a činy jsou podrobeny mnohem přísnějším měřítkům. Vyprávět by o tom mohl třeba Bill Clinton s aférou „Cigars“. Kdyby americká veřejnost znala obsah dopisů, […]
Těhotenství z moči dokázaly odhalit už starověké Egypťanky
Kdy se začaly používat těhotenské testy? Překvapivě nejde o žádnou novodobou záležitost. Už starověké ženy si s tím dokázaly docela obstojně poradit a zjistit, zda se skutečně nacházejí ve stavu očekávání.   Překvapivě už starověké Egypťanky si v době kolem r. 1350 př. n. l. dokázaly ověřit, zda jsou v jiném stavu. Několik dnů po sobě močily na […]
100 let od smrti Franze Kafky: Co napsal, to spálil!
Prsty na nohou se zbarvují do temně fialova. Už se neuzdraví. Skousne ret, aby překoval bolest. Teploty se blíží téměř k nule a jeho rodiče nemají na boty. Vykročí k další vsi. Prodává sponky i mašličky, aby přilepšil rodinnému rozpočtu…   Chlapec se jmenuje Hermann Kafka (1852–1931) a časem se vypracuje na movitého podnikatele. Psát […]
Faraon Achnaton, původce změn v egyptském umění
Dokud sir William Flinders Petrie nezačal na konci 19. století provádět archeologické vykopávky v Achetatonu, nynější Amarně, faraon Achnaton pro archeology i historiky představoval zejména zdroj spekulací… Pod rouškou tajemství… Většinu faraonova života totiž zahalují nejasnosti. Je až zarážející, jak málo toho o něm víme. Důvodem je rovněž i skutečnost, že se jeho nástupci usilovně […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Řecký salát „trošku jinak“
tisicereceptu.cz
Řecký salát „trošku jinak“
Tohle jsou všechny chutě léta. Olivy můžete nakombinovat i zelené. Místo sýra můžete udělat i variantu s tuňákem. Ingredience na 4 porce 200 g listového salátu 100 g černých oliv 150 g balkáns
Teď jsem šťastnou babičkou
skutecnepribehy.cz
Teď jsem šťastnou babičkou
Doktoři mi říkali, že nikdy nebudu máma. O to větší radost jsem měla, když mi gynekolog pověděl, že jsem ve třetím měsíci těhotenství. Bylo červencové ráno a já po dlouhé těžké noci svírala vytoužené novorozeňátko. Zdravá holčička s dolíčky na tvářích. Slzy mi radostí stékaly z očí. Pět krásných let jsme si s dcerkou užívali. Měli jsme to, o
Potrestal král významného měšťana neprávem?
historyplus.cz
Potrestal král významného měšťana neprávem?
Protestuje, že se ničím neprovinil, odmítá obvinění ze zrady. Zbytečně, Ferdinand I. se rozhodl, že udělá ze svého věrného služebníka obětního beránka! Krále neobměkčí ani Jakubův věk – 70letého starce vydá katovi…   Vzpoura českých stavů proti králi Ferdinandovi I. (1503–1564) skončila v roce 1547 debaklem. Habsburk si svůj triumf náležitě vychutná. Tvrdě potrestá hlavně
Když vás straší fóbie
panidomu.cz
Když vás straší fóbie
Může se to stát každému a není to žádná ostuda. Vždyť některou z mnoha fóbií prý trpí až deset procent z nás. Poprvé se často objeví v dětství a je následkem nějakého traumatického zážitku, třeba zranění. Často na nás své strachy přenesou rodiče, typicky strach ze zvířat nebo z odběru krve. Tyhle fóbie časem většinou
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
nasehvezdy.cz
Místo veselky smutný rozchod mezi Sedláčkovou a Töpferem?
Hvězda seriálu Zlatá labuť Jitka Sedláčková (63) už několik let tvoří pár se starším restauratérem Pavlem Töpferem (76). Bratra herce Tomáše Töpfera (73) dlouho vykreslovala jako svého pana Božského
Konec světa, který nepřišel
enigmaplus.cz
Konec světa, který nepřišel
Astronomické znalosti starých Mayů ohromují i dnešní vědce, stejně jako mayský kalendář, který přesně předvídá pohyby Slunce, planet, zatmění a další jevy. Tento kalendář ale končí. Znají Mayové konec
Lososová pomazánka
nejsemsama.cz
Lososová pomazánka
Ryby by se v jídelníčku měly objevovat alespoň dvakrát týdně, ať už v podobě pomazánky, zavináčů, nebo pečeného kusu masa. Ingredience: 100 g uzeného lososa 400 g Lučiny nebo jiného krémového sýra 2 šalotky (1 červená cibule) hrst klíčků (ředkvička, řeřicha) hrst nasekané čerstvé petrželky sůl pepř Postup: Zeleninu jemně nastrouháme nebo použijeme robota. Vymačkáme přebytečnou šťávu a smícháme
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
epochalnisvet.cz
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657).
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
iluxus.cz
SIN Studio Gallery, nová galerie na Jungmannově náměstí v Praze, přivítala první návštěvníky
SIN Studio Gallery, známá svou jedinečnou sklářskou technologií Vitrum Vivum, přivítala návštěvníky ve své nově otevřené galerii na Jungmannově náměstí. Tato nová pobočka, která spojuje tradiční sklář
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
21stoleti.cz
Jedovatí ohniví červi, kteří jedovatí nejsou
Ta zpráva mohla vyděsit tisíce lidí, kteří zamíří v létě na Jadran. Kvůli oteplování moře se u pobřeží Černé Hory, zejména v moři u pláží v okolí Budvy, objevili mnohoštětinatci známí jako ohniví červ
Cesta za pivem Karlovarským krajem
epochanacestach.cz
Cesta za pivem Karlovarským krajem
Každý správný výlet by měl být spojený s ochutnávkou místních specialit. Pokud už vás lázeňské oplatky ničím nepřekvapí, je na čase začít objevovat chutě piv z Karlovarského kraje. Existuje zde lokálních pivovarů hned několik a je na nich krásné to, že je každý jiný. Kamkoli zavítáte, vždy vás překvapí něco nového. V Karlovarském kraji se vaří
Kvalita a design pro zdravý spánek
rezidenceonline.cz
Kvalita a design pro zdravý spánek
Noční odpočinek regeneruje tělo i mysl, zlepšuje paměť, podporuje imunitu a přispívá k lepší náladě. Kvalita spánku tedy ovlivňuje nejen zdraví, ale i produktivitu, kreativitu a sociální vztahy každého člověka. Základem každé ložnice je kvalitní a dobře umístěná postel. Její pozice by měla umožňovat pohodlný přístup z obou stran lůžka, což zamezí rušení partnera při