Domů     Jak probíhal krvavý zrod Spojených států?
Jak probíhal krvavý zrod Spojených států?
5.11.2020

Území dnešní Spojených států amerických bylo nejprve osídlováno domorodými kmeny, které přicházely z Asie. Po Kolumbově objevu jej kolonizovalo několik států včetně Velké Británie. Jak ale došlo k osamostatnění a vzniku tohoto státu?

Původ praobyvatel Severní Ameriky není přesně znám. Podle všeho se na americký kontinent dostaly kočovné kmeny z Asie přes zamrzlý Beringův průliv před 30 000 lety, a to v několika migračních vlnách.

Prvním Evropanem, který se dostal do Severní Ameriky, byl nejspíš vikinský mořeplavec Leif Eriksson, když plul z Norska do Grónska. Objevil se na území dnešního Labradoru.

Kolumbův objev

Vše se změnilo v okamžiku, kdy Kryštof Kolumbus objevil v roce 1492 Ameriku a celý kontinent se začal kolonizovat. Nejprve Španěly, na nové území postupně přicházeli i Francouzi, Nizozemci a Britové.

Na teritorium pozdější Nové Anglie dosáhl v roce 1498 italský mořeplavec v anglických službách, Giovanni Caboto (John Cabot). Až do poloviny 18. století si pak tyto země rozdělily americké území.

Po Kolumbově objevu začaly ostatní státy cestovat do Nového světa.
Po Kolumbově objevu začaly ostatní státy cestovat do Nového světa.

První osadníci

Angličtí osadníci založili v roce 1607 město Jamestown na území dnešní Virginie. Evropané přivezli do nové země koně, dobytek a prasata. Na oplátku zase do Evropy přiváželi kukuřici, brambory, tabák fazole nebo krůty.

O několik let později sem připlula loď Mayflower, na které bylo 120 puritánských vystěhovalců z mysu Code v dnešním Princetownu. Noví obyvatelé uzavřeli s britskou stranou smlouvu, která jim zaručovala spravedlivé zacházení.

Kolonie sice podléhala britské koruně, ale stala se brzy nezávislá na zahraniční politice.

Postupně se začala rozdělovat na rolnicko-řemeslnický sever, na jihu lidé žili z plantážnického hospodářství založeném na vykořisťování otroků, chudých míšenců, ale i bělochů.

Vybíjení indiánů

Kvůli novým obyvatelům ale trpěli původní obyvatelé, kteří kvůli nově přivezeným nemocem umírali. Jednalo se především o spalničky a neštovice. Na ně totiž neměli indiáni imunitu.

K rozsáhlým epidemiím a vymírání domorodců docházelo ještě před začátkem rozsáhlejšího evropského osidlování. Pak přišly první vážnější konflikty mezi domorodci a kolonisty, a to během povstání Powhatanů, při kterém Indiáni zabili stovky anglických osadníků.

Největšími konflikty byla válka krále Filipa a válka s kmenem Yamasee v Jižní Karolíně.

Indiáni byli vybíjeni a trpěli nemocemi.
Indiáni byli vybíjeni a trpěli nemocemi.

Jdeme na západ

Chudí kolonisté po zabrání území původních indiánů místa zkultivovali a prodávali majitelům plantáží. Tak vznikaly další kolonie.

Každá z nich měla poněkud jinou vládní strukturu, přičemž nejvyšším představitelem se stal guvernér, který byl jmenovaný z Anglie a řídil výkonnou správu. Velmi rychle se staly zcela nezávislými na Koruně.

Současně s Brity zde ale zakládala své státy také Francie. Jejich největší kolonií se stala Kanada a od roku 1731 také Louisiana. Během let proto započala velká britsko-francouzská koloniální rivalita, která vyvrcholila Sedmiletou válkou (1756–1763).

Britské kolonie měly v té době více než 1,5 milionu obyvatel, zatímco Nová Francie pouhých 80 000.

Zdánlivý mír

Rozpor v území nakrátko vyřešila Pařížská smlouva z roku 1763, kdy Británie získala francouzská území včetně Kanady. Louisiana pak připadla Španělsku. V té době se ale projevily rozdíly mezi koloniemi a Velkou Británií.

Nová země byla totiž vynikající dodavatel nerostných surovin a Británie se po válce potýkala s vysokými dluhy. Proto začala zavádět různá omezení a opatření, aby samostatnost kolonií omezila.

D9ky Pařížské smlouvě získala Británie francouzská území.
D9ky Pařížské smlouvě získala Británie francouzská území.

Kolkový zákon

Spory se rozběhly hlavně kvůli britskému zákonu o kolkovném z roku 1765. Tehdejší ministerský předseda George Grenville bez souhlasu kolonií prosadil zákon o přímém zdaňování veškerých dokumentů a tisku, které musely být opatřeny zvláštním kolkem.  Kolonisté se proti tomu ohradili a požadovali spoluúčast jejich zvolených zástupců.

Právník James Otis jejich postoj zformuloval jasně: „Žádné zdanění bez parlamentu.“

Neustálé protesty

Ve stejný rok Britové také uzákonili Quartering Act, který stanovil, že na určitých územích se mají občané na své náklady postarat o ubytování a stravu pro britské vojáky, což se samozřejmě americké straně nelíbilo.

Na tento protest anglický parlament zareagoval zrušením zákona, trval ale na své zákonodárné moci v koloniích. Britský parlament pak zahájil debatu, zda kolkový zákon zrušit nebo vyslat armádu k jeho prosazení. Parlament tedy daně stáhl.

Kvůli clům začali kolonisté bojkotovat britské zboží.
Kvůli clům začali kolonisté bojkotovat britské zboží.

Zaplacení cel

O rok později byly schválené tzv. Towneshendovy zákony, které koloniím ukládaly dovozní cla na zboží každodenní spotřeby, jako bylo sklo, čaj, olovo nebo papír. To ale kolonisty rozčílilo a začaly bojkotovat britské zboží.

V roce 1770 se nová cla sice zrušila, výjimku tvořil ale čaj, který si Britové ponechali jako výraz svého práva. V témže roce se odehrál tzv. bostonský masakr, kdy kolonisté házeli sněhové koule a smetí na britské vojáky.

Ve zmatku začali vojáci do davu střílet. Zemřelo pět lidí. Z toho důvodu zorganizoval Samuel Adams, vůdce kolonistů v Bostonu a Massachusetts, propagandistická centra. Z jeho iniciativy se také v roce 1773 konalo tzv. bostonské pití čaje.

Převlečení za indiány

Občané Bostonu při tomto aktu v převlečení za indiány přepadli lodě Východoindické společnosti a hodili do moře 342 beden čaje v celkové hodnotě zhruba 10 000 liber.

Na to Britové nejprve reagovali uzavřením bostonského přístavu, potom požadovali po městu odškodné, rozpustili massachusetskou Horní sněmovnu a posílili jednotky v severoamerické kolonii.

Kolonisté se mezitím v roce 1774 shledali na prvním kontinentálním kongresu ve Filadelfii. Znovu odmítli celní zákony a zdůrazňovali loajalitu k mateřské zemi.

Kolonisté požadovali po králi samostatnost.
Kolonisté požadovali po králi samostatnost.

Dlouhá cesta k nezávislosti

Parlament na to reagoval vydáním tzv. Donucovacích zákonů, které zbavily Massachusetts jeho historického práva na samosprávu a nastolily v něm vojenskou správu, což vyvolalo pobouření a odpor ve všech třinácti koloniích.

Kongres vyzval k bojkotu britského obchodu, vydal soupis práv a stížnosti a žádal krále o nápravu těchto křivd. Odvolání nemělo žádný účinek a následně byl svolán druhý kongres, s cílem zorganizovat obranu kolonií proti britské armádě.

Britové se vracejí

Britové se pokusili dostat Boston pod kontrolu, což vedlo v roce 1775 k bitvě u Lexingtonu a Concordu, když se Britové snažili zabavit zásoby munice a zatknout vůdce Patriotů.

To se jim ale nepovedlo, a navíc korespondenční výbory rozhlásily zprávu o vítězství kolonií, čímž započal skutečný boj za nezávislost. Američané poté oblehli britskou armádu, během toho došlo k bitvě u Bunker Hillu.

V ní sice britská armáda dosáhla taktického úspěchu, neměl ale strategický význam. V té době se do čela armády postavil George Washington. Ten provedl skvělý manévr, když překročil řeku Delaware a uštědřil Britům porážku u Trentonu a Princetonu.

Americká a britská vojska se střetla v několika bitvách.
Americká a britská vojska se střetla v několika bitvách.

Vyhlášení nezávislosti

V květnu 1775 se sešli ve Filadelfii delegáti z dvanácti kolonií na druhém kontinentálním kongresu. V tu chvíli zakázal britský parlament jakýkoli obchod s koloniemi. O rok později uveřejnil ve Filadelfii publicista Thomas Paine leták Zdravý rozum:

Vzkaz obyvatelům Ameriky, v němž vyzval Američany, aby založil nezávislou společnost rozumu a práva. Na tomto kongresu byla 4. července 1776 přijata Deklarace nezávislosti severoamerických kolonií na Velké Británii.

Nový stát byl založen na osvícenských ideálech liberalismu, které Thomas Jefferson popsal jako nezcizitelná práva na „život, svobodu a hledání štěstí“.

V roce 1776 došlo ve Filadelfii k vyhlášení nezávislosti.
V roce 1776 došlo ve Filadelfii k vyhlášení nezávislosti.

Válka pokračuje

Tím ale nic neskončilo, Britové se stále nechtěli vzdát a boje pokračovaly. I když George Washington neměl dostatečně vyzbrojené a vycvičené vojsko, místní znali na rozdíl od britské armády velmi dobře terén. Američany navíc podporovali dobrovolníci z Evropy.

Vítězství Američanů v bitvě u Saratogy v roce 1777 vedlo Francii k uzavření spojenecké smlouvy s USA. O dva roky později se na americkou stranu přidali i Španělé a Nizozemci, čímž se vyrovnaly vojenské a námořní síly na obou stranách.

Kdo jiný než Washington

Washington se ukázala jako vynikající vojevůdce.
Washington se ukázala jako vynikající vojevůdce.

George Washington se osvědčil na více stranách. Byl výborným vojevůdcem, dokázal obratně jednat s Kongresem a guvernéry států, vybíral a mentoroval své vyšší důstojníky a zajišťoval podporu a výcvik svých vojsk.

Jeho největší výzvou byla hlavně logistika, jelikož Kongres ani státy neměly finanční prostředky na zajištění výstroje, munice, oblečení nebo potravin pro vojáky.

Budiž Spojené státy!

Dne 19. října 1781 kapituloval britský generál Charles Cornwallis, což de facto znamenalo konec války za nezávislost. O šest let později pak přijal ústavodárný konvent ve Filadelfii Ústavu, čímž se svazek států změnil na spolkový stát.

Po skončení války odplula v roce 1783 britská armáda z New Yorku a s ní odešli i vedoucí představitelé loajalistů. K překvapení všech si ale George Washington neuzurpoval moc, místo toho se vrátil na svou farmu ve Virginii.

První prezident

V roce 1787 se svolal konvent ve Filadelfii. Delegáti ze všech států sepsali novou Ústavu, která stvořila mnohem silnější a efektivnější ústřední vládu, se silným prezidentem a právem udělovat daně.

Nová vláda odrážela převažující republikánské ideály záruky osobní svobody a omezování moci vlády prostřednictvím systému dělby moci.

V roce 1791 došlo k přijetí Listiny práv, která obsahovala prvních deset dodatků k Ústavě, které zaručovaly individuální svobody jako je svoboda projevu a náboženského vyznání, právo na soud a konstatovala, že občané a státy mají vyhrazena práva.

V roce 1789 stanul v čele státu prezident George Washington. Klidných časů se ale ani v budoucnosti Spojené státy nedočkaly.

Foto: Shutterstock.com Wikimedia Commons
Související články
Historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Historie
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Historie
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
reklama
lifestyle
James Brown: Všechny lapálie pěvecké legendy
Byl slavným zpěvákem, hudebním skladatelem i vydavatelem, jednou z nejzásadnějších postav soulové a funkové hudby a dodnes je obdivovanou veličinou. Blyštivou kariéru Jamese Browna ale nenasvítila pouze světla ramp, ale také majáčky policejních aut. Je první svátek vánoční roku 2006 a v nemocnici v Atlantě leží na smrt nemocný James Brown (1933–2006). Otočí se na svého manažera […]
Kobe Bryant: Tragický konec legendy na palubě helikoptéry
Dne 26. ledna 2020 svět ztratil nejen basketbalovou ikonu, ale i milovaného otce. Smrt Kobeho Bryanta a jeho dcery Gianny při pádu privátního vrtulníku Sikorsky S-76 otřásla fanoušky po celém světě. Jak tragédie postihla nejen sportovní svět, ale i miliony lidí, kteří obdivovali Kobeovu kariéru a lásku k jeho dceři.           […]
Bezpečně na jízdním kole!
Češi jsou národem rekreačních cyklistů. Pravidelně se ve volném čase věnuje jízdě na kole až 36 % obyvatel, zatímco jako dopravní prostředek k jízdě do práce, školy či obchodu ho využívá jen 4–8 % lidí. Častěji se u nás cyklistice věnují muži než ženy, i tak jde o nejoblíbenější sport, který Češi aktivně provozují. Jaká rizika […]
Jak snížit riziko při cestách do exotických destinací? Očkujte se!
Češi si k trávení své dovolené vybírají čím dál exotičtější země. Kromě obohacujícího zážitku si s sebou domů však mohou přivézt i nechtěný suvenýr – některou ze život ohrožujících nemocí, které se u nás nevyskytují, nebo zde již byly vymýceny. Jak tomu zabránit? Vedle úrazů, které jsou nejčastější zdravotní komplikací, postihující turisty na cestách, se jich velká […]
záhady a tajemství
Kdo rozluští tajemné znaky z Kréty?
Král Mínós uznale pokyvuje hlavou. Stavitel Daidalos mu právě předložil návrh labyrintu, ve kterém se ztratí každý smrtelník. Ten se má časem stát domovem Mínótaura, bestie s býčí hlavou a lidským tělem…   Ostatně, jde o králova levobočka – královna Pásifaé se coby pomstu bohů za to, že jej král neobětoval, poblázní do posvátného bílého […]
Záhadná Sfinga: Opravdu ji vytvořili lidé?
Je přes dvacet metrů vysoká, ale výška není to hlavní, co na ní lidi dodnes fascinuje. Mnohem více je přitahuje záhadný vzhled Sfingy a její původ, opředený tajemstvím. Možná je však zcela jiný, než jak ho líčí většina teorií a lidé se na vzniku egyptské ikony podepsali jen nepatrně! I když jsou pyramidy v Gíze […]
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.