Domů     Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
Josef II. a Leopold II.: Bratři odlišní ve vládnutí spojení bratrskou láskou
9.7.2024

Leopold II. v roce 1790 jen nerad opouští prosluněné Toskánsko. Zvykl si tady, stará se tu o otcovo dílo, porozuměním a cílenými reformami zlepšuje místním život a ti ho za to milují a obdivují.

V Říši, a hlavně v Uhrách je to jiné a vladař bude muset sáhnout k mnoha kompromisům, aby krizi posledních několika měsíců bratrovy vlády urovnal. Jemu samotnému ale není dopřán dlouhý život.

Slovutný reformátor Josef II. přichází na svět v roce 1741 a je to velice nadaný žák. Rád čte a opatřuje si sám knihy, často i ty zakázané od francouzských osvícenců. „Od malička se projevoval jako výrazná, ale i značně tvrdohlavá osobnost.

Odmítal poslouchat své vychovatele a za svou umíněnost býval často trestán.

Sama císařovna Marie Terezie však dala příslušné pokyny, a tak byl Josef vychováván v tuhém drilu a musel plnit všechny příkazy svých učitelů,“ vysvětluje badatel Vladimír Liška.

Zajímá se hlavně o exaktní vědy, protože pomáhají rozvíjet samostatné a logické myšlení. Na princovu katolickou výchovu dohlížejí dva jezuitští duchovní.

Vzdělání má ale celkově všestranné, ostatně je to rakouský panovník, český král a římsko-německý císař. Nejvíce ho ale zajímá politika a vzdělání je pro něj užitečným prostředkem v politice. A to není pořád všechno.

Jako panovník později pracuje 12 až 18 hodin denně. Jí jenom dvakrát za den a mezitím se věnuje práci. Není se čemu divit, že za svůj život vydává mezi pěti až šesti tisíci patenty, tedy průměrně dva denně.

Marie Terezie a korunní princ Josef. Miniatura od neznámého autora. FOTO: Doroteum / Creative Commons / volné dílo
Marie Terezie a korunní princ Josef. Miniatura od neznámého autora. FOTO: Doroteum / Creative Commons / volné dílo

Dělí se o moc

Od roku 1764 je Josef II. spoluvladařem Marie Terezie, snaží se být novým, lepším, a hlavně revolučním vladařem, ale právě kvůli tomu zůstává na trůnu jeho matka. Nevěří francouzským liberálům a nechce reformy příliš přehánět.

Přesto pod vlivem syna ruší jezuitský řád, zakazuje tělesné tresty nebo zavádí všeobecnou vzdělávací povinnost a zkracuje robotu na tři dny v týdnu. Až od roku 1780 se Josef může věnovat tomu, čemu chce. Ze začátku ale potřebuje pomoc.

Sní o státě, kde vládne pevnou rukou absolutistický monarcha s pomocí schopného byrokratického aparátu. „Tento úřednický aparát se rekrutoval jak z řad liberálně orientované podnikatelské šlechty, tak i z měšťanských vrstev,“ pokračuje Liška.

Pro konzervativní šlechtu je tak symbolem tyranského despoty, jenž druhým pouze vnucuje svou vůli. Aby nebyl oklamán, když se snaží zreformovat stát, cestuje inkognito jako hrabě Falkenstein.

Marie Terezie v kruhu rodiny na obraze odMartina van Meytense.FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Marie Terezie v kruhu rodiny na obraze odMartina van Meytense.FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Proti církvi

Od roku 1780 jsou vydávány důležité patenty. Josef ruší cenzuru, vydává patent proti nevolnictví a toleranční patent, díky němuž je uznána jiná víra než katolická.

Nadřazené postavení má ale římsko-katolická církev a patent zároveň vymezuje sekty a bludná učení, na které se svoboda vyznání nevztahuje. Za Josefa jsou také pronásledováni poslední poustevníci – tehdy už prakticky příživníci.

Ruší také některé poutě a náboženské svátky, čímž ale šlechtě i zemi spíše pomáhá, protože se díky tomu lidé věnují více práci.

Zlepšuje postavení Židů, dělá pořádek ve výběru daní, mění a zlepšuje doplňování vojsk, zřizuje katastr půdy a domů, ruší trest smrti, zavádí nové úřady a úřední hodiny, buduje celou síť nemocnic, blázinců, sirotčinců, porodnic, nalezinců a reformuje školství.

Při reformě katolické církve ruší kláštery, jež jsou nadbytečné – nezabývají se vzděláním, zdravotnictvím nebo vědou.

Portrét Josefa II. od neznámého autora. FOTO: Doroteum / Creative Commons / volné dílo
Portrét Josefa II. od neznámého autora. FOTO: Doroteum / Creative Commons / volné dílo

Nepochopený

Protože chce mít říši centralizovanou, musí mít jeho země jednotný jazyk. Proto volí za úřední jazyk němčinu, takže je pro příští generace považován za poněmčovatele.

Na druhou stranu si přiznejme, že nebýt tohoto rozhodnutí, nevytáhli by do boje za český jazyk a práva ani slovutní obrozenci, které sám podporuje.

Stejně tak již dva roky před zavedením němčiny jako úředního jazyka nařizuje nutnost fungování češtiny a pravidla jejího přezkoušení v zemích Koruny české. „Mnoho reforem se v praxi ovšem ukázalo jako nepřínosných, nebo dokonce nepřijatelných.

Některé byly zrušeny ještě za Josefova života, například zákaz pohřbívání v rakvích, které mělo být nahrazeno pohřbíváním v plátěných pytlích do hrobů vysypaných vápnem, aby se ušetřilo dřevo a stromy,“ vysvětlují odborníci.

Dodejme, že mnohé reformy jsou pro svoji radikálnost zrušeny brzy po Josefově smrti.

Sebastian Mansfeld: Smrt Josefa II. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Sebastian Mansfeld: Smrt Josefa II. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Veselí po smrti

Legenda praví, že když Josef umírá, dávají mu úředníci na smrtelném loži k podpisu poslední listiny, aby si radostí mnuli ruce, protože mocnář už ani neví, co podepisuje. Mohou tak zrušit některé jeho reformy, většinu ale naštěstí už zrušit nejde.

Selský císař, jak mu říkají prostí lidé, umírá předčasně, ale z habsburské monarchie udělá moderní a silný stát, jenž nemůže smést nějaká revoluce jako ta právě probíhající ve Francii.

Zatímco v Pešti po úmrtí vladaře vyhlašují doslova národní veselí, ve Vídni je zrovna masopustní maškarní ruch a nikomu se nechce jej ukončovat. To v Čechách nad milovaným reformátorem lidé skutečně pláčou.

Sám se na sklonku svého života cítí jako ne příliš schopný panovník. „Zde leží Josef, který mnoho chtěl a jemuž se nic nepodařilo,“ stojí na Josefově náhrobku na jeho vlastní přání.

Wenceslaus Werlin: Leopold II. se svou rodinou. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo
Wenceslaus Werlin: Leopold II. se svou rodinou. FOTO: Kunsthistorisches Museum Wien / Creative Commons / volné dílo

Bratr bonviván

Josefa nahrazuje jeho bratr Leopold II. Krátce před smrtí, již těžce nemocný, Josef bratrovi píše, aby za ním přijel do Vídně a stal se jeho spoluvládcem. Mladší bratr ale zdrženlivě odmítá.

Přichází na svět až jako deváté dítě Marie Terezie a na rozdíl od bratra se mu podaří zplodit 16 dětí stejně jako jeho matce. Leopold sám je pravým opakem svého bratra.

Zatímco Josef je autoritativní, hodně vypočítavý až bezcitný a sílu rozumu povyšuje nad emoční nestálost, jeho bratr si v životě nic neodříká. Po otci dědí toskánské velkovévodství a provádí zde řadu reforem.

Je to bohém, o jeho milostných pletkách si vypráví celá Florencie a možná i Itálie. I když si o tom Josef myslí svoje, jeho bratr je k němu více než loajální jako bratr i velkovévoda.

I on ruší v Toskánsku trest smrti a mučení a zakazuje trestat poddané za kritiku své osoby.

Leopold II. v době, kdy byl velkovévodou toskánským na portrétu od Josepha Hickela. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Leopold II. v době, kdy byl velkovévodou toskánským na portrétu od Josepha Hickela. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo

Umírněný

„Pro uklidnění šlechty potvrdil zrušení berního a urbariálního patentu a církev si na druhé straně přiblížil, když vrátil výchovu kněží z generálních seminářů do jejích rukou. Uvolnil také pořádání pro lid dříve obvyklých procesí či poutí.

Byl otevřený k návrhům z nejrůznějších stran, protože věděl, že čím více jich bude, tím si bude moci vybrat více času na jejich prostudování a sloučení, které často ani nebude možné,“ vyprávějí odborníci.

 Rychle ukončuje válku proti Turkům na Balkáně, protože hrozí válka s Francií, i když se jí snaží vyhnout podobně jako jeho bratr a brání se vtažení do války svým pruským protějškem. Nakonec ale s Pruskem uzavírá tzv.

Pilnickou deklaraci, na jejímž základě byla v únoru příštího roku uzavřena spojenecká smlouva, namířená proti Francii. Daří se mu i zklidnit hrozící bouři v Uhrách a potlačit vzpouru ve vzbouřeném rakouském Nizozemí.

Caspar Pluth: Korunovační vjezd císaře Leopolda do Prahy. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / CC BY-SA 4.0
Caspar Pluth: Korunovační vjezd císaře Leopolda do Prahy. FOTO: neznámý autor / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

La clemenza di Tito

Nový panovník plánuje výrazně zasáhnout do reforem zesnulého bratra, ale nehodlá navigovat loď nazpátek. Spíše ho dráždí změny, jež vyvolávají v zemi rozkol a odpor.

Nové zákony mají podle něj uzdravit a udržet rakouskou monarchii na nohou, a to vždy neradikálním, ale smířlivým tónem. České obyvatele strhne jednoznačně na svou stranu, když se chce nechat korunovat v Praze českým králem.

Jeho bratr to vnímal jako podřadnou záležitost, on v tom ale spatřuje důležitý moment svého úřadu. V září 1791 se Leopold opravdu nechá korunovat českým králem a celá Praha v ten den připomíná bzučící úl.

Kromě davů nadšených obyvatel jsou přítomni i vzdělanci, kteří by rádi viděli zavedení češtiny vedle němčiny jako výukového jazyka a chystají požadavek na vznik katedry českého jazyka a literatury na Univerzitě Karlově.

Stavové samozřejmě zahrnují panovníka ve Vídni a nyní i v Praze stížnostmi a žádostmi. Ale novopečený český král se také může radovat z příjezdu W. A. Mozarta, který na jeho počest připravil operu La clemenza di Tito.

Sarkofág Leopolda II., císaře Svaté říše římské, Kapucínský klášter ve Vídni. FOTO: Jebulon / Creative Commons / CC0 1.0
Sarkofág Leopolda II., císaře Svaté říše římské, Kapucínský klášter ve Vídni. FOTO: Jebulon / Creative Commons / CC0 1.0

Záhadné úmrtí

Jako kdyby ale na monarchii padl znovu temný stín smůly. Protože představení opery pojednává o vzpouře proti antickému tyranovi, hra císařský pár pobouří, takže oba premiéru urychleně opouštějí. Císařovna si neodpustí označit dílo za provokaci.

V Praze v té době vypuká epidemie cholery a Leopold se pravděpodobně nakazí. Ještě po odjezdu v říjnu 1791 navštěvuje rakouskou vojenskou pevnost Josefov.

Následuje návštěva Olomouce a Brna, ale po několika dnech je císař přepaden bolestmi žaludku a střevními obtížemi. Lékaři mu předepisují dietu, ale potíže úplně nevymizí. Po několika měsících se situace opakuje a za několik dní je císař po smrti.

Protože tak náhle umírá a u lidu je značně oblíben, šeptá se o spiknutí. Vladaře měla zabít někdejší mstivá milenka z Florencie nebo agenti Francie. Skutečnou příčinu kromě prodělávaných zažívacích potíží ale neznáme.

Lékaři označují za příčinu smrti gangrénu z nějakého úrazu. O nějaké nehodě a zranění ale nemáme zprávy. Podle historiků se jednalo nejspíše o choleru, provázenou zápalem plic a zánětem pobřišnice.

Foto: Viz popisky. Titulní foto: neznámý autor / Creative Commons / volné dílo
Související články
Historie
Vytvořil kronikář Václav Hájek z Libočan spisek plný výmyslů?
Může se přeskočit vzteky. Oheň, který tancoval po malostranských střechách, sežehl na troud i jeho čerstvě vytištěné dílo. Pracoval na něm přitom tak dlouho. Kronika česká si bohužel najde svoje čtenáře až za další dva roky. Vrcholem kariéry Václava Hájka z Libočan (†1553) se v roce 1527 stává funkce děkana na Karlštejně a o šest později správcovství […]
Historie
Na dvoře českých králů nechyběla zábava. Smysl pro humor měl Václav II. i Jiří z Poděbrad
Historie není suchopárná. K životnímu stylu českých králů patří i rozptýlení. Nejenom důležitými politickými rozhodnutími živ je státník.   Velký smysl pro humor má i Přemyslovec Václav II. (1271‒1305). Jasně to dokazuje, když vydává žertovné privilegium písaři královské kuchyně Janu Vestfálskému. Uděluje mu: „Notářství o miskách a škopcích dřevěných spojené s desátkem z vyjedených mís a […]
Historie
Knoflík: Ozdoba i úkryt pro kontraband
Našim dávným předkům slouží dlouho hlavně jako ozdoba. Jednu dobu jsou knoflíky tak v módě, že jejich užívání musí zkrotit zákon. Během staletí se zalíbí pašerákům, politikům, sběratelům i budoucím nevěstám. A víte, kde byste měli hledat „hlavní město knoflíků“? Zapnout do dírky nebo provléct poutkem a je hotovo, o nic jiného přece nejde. Knoflíky […]
Historie
Theagenes získal rekord v počtu vítězství mezi starořeckými atlety
Klučinovi jménem Theagenes z Thasu, ostrova v Egejském moři, se líbí socha stojící na agoře v jeho rodišti. „Chci ji mít doma,“ rozhodne se a odnese si ji. Okamžitě ale vypukne pátrání, kam artefakt zmizel. Záhy se zjistí, že ho má Theagenes. Městská rada diskutuje, co s mladičkým zlodějem udělat. Většina radních by ho poslala na […]
reklama
věda a technika
Černý kašel: Probuzený zabiják!
Kašel může být suchý, vlhký, dráždivý, akutní či chronický, to všechno se dá ve většině případů zvládnout. Dokud tedy nepřidáme přívlastek černý, protože pak už jde do tuhého… Začne to jako běžné nachlazení, k horečce či zimnici se však brzy přidají prudké záchvaty kašle. Opakují se znovu a znovu a hned tak se jich nezbavíte. […]
Nevyzpytatelný hluk: Trhá ušní bubínky, poškozuje orgány a umí i zabít!
Láva prýští do neuvěřitelné výšky, rozzuřená sopka vychrlí do ovzduší tuny prachu a na několik let ochladí planetu. Její dunění slyší desítky tisíc lidí a pro třicet z nich jde o poslední zvuky jejich životů. Řev je totiž daleko za únosnou mezí. Snad v každé učebnici přírodopisu stojí, že člověk vnímá zvuk v intervalu od 16 do 20 000 […]
Kyselina chlorovodíková: Potřebná i nebezpečná
Mnozí z nás zřejmě vůbec nepřemýšlejí o tom, jak prudce jedovatá látka vzniká uprostřed jejich útrob, v žaludku. Žlázy, které se nacházejí v jeho stěně, denně vyprodukují 1,5 – 2 litry žaludeční šťávy, jež ve velkém množství obsahuje skutečně prudce jedovatou kyselinu chlorovodíkovou a rovněž i látky, které dokážou strávit bílkoviny a tuky. Silná žíravina […]
Jak nejlépe zabezpečit dům? Bezpečnostní fólie, kování, zámky i kliky!
Věděli jste, že k 80 % vloupání dojde přes okna nebo balkonové dveře? Patří totiž k nejslabším článkům zabezpečení domu či bytu. Okno bez bezpečnostních prvků otevře zloděj během 10 sekund, a to tak neslyšně, že vás neprobudí, ani když spíte ve vedlejší místnosti. Jak zlodějům znesnadnit práci a cítit se doma opravdu v bezpečí? Okna patří k nejzranitelnějším […]
záhady a tajemství
Kdo rozluští tajemné znaky z Kréty?
Král Mínós uznale pokyvuje hlavou. Stavitel Daidalos mu právě předložil návrh labyrintu, ve kterém se ztratí každý smrtelník. Ten se má časem stát domovem Mínótaura, bestie s býčí hlavou a lidským tělem…   Ostatně, jde o králova levobočka – královna Pásifaé se coby pomstu bohů za to, že jej král neobětoval, poblázní do posvátného bílého […]
Záhadná Sfinga: Opravdu ji vytvořili lidé?
Je přes dvacet metrů vysoká, ale výška není to hlavní, co na ní lidi dodnes fascinuje. Mnohem více je přitahuje záhadný vzhled Sfingy a její původ, opředený tajemstvím. Možná je však zcela jiný, než jak ho líčí většina teorií a lidé se na vzniku egyptské ikony podepsali jen nepatrně! I když jsou pyramidy v Gíze […]
Nehoda, nebo sebevražda? Jak zemřel Miroslav Tyrš?
Polední slunce nemilostivě pálí. Rolník pohledem přejede zčásti zorané pole a vydá se osvěžit k řece. Ötztalská Acha je tu pořádně divoká. Ve středu proudu, zaklíněné o kameny, omílá voda znetvořené lidské tělo bez nohy.   Národní obrozenec, historik umění, univerzitní pedagog, jeden ze zakladatelů Sokola, člen poroty pro výběr sochařské výzdoby Národního divadla… Ten […]
Sardinské nuragy: K čemu asi jsou?
Od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existuje na Sardinii takzvaná Nuragská kultura. Jméno dostane po nurazích, kamenných věžích ve tvaru komolého kužele. Zarážející je hlavně jejich počet. Na Sardinii jich je přes 6500! Kromě nuragů za sebou civilizace zanechá i náboženské komplexy s posvátnými nádržemi k uctívání kultu vody, sochy, ale […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
epochalnisvet.cz
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.