Domů     Další mýtus padl! Jak ve skutečnosti probíhala slavná bitva u Thermopyl?
Další mýtus padl! Jak ve skutečnosti probíhala slavná bitva u Thermopyl?
28.1.2021

Jen málo z pověstí o neohrožených Sparťanech v soutěsce Thermopyly se zakládá na pravdě, tedy kromě faktu, že čelili ohromné přesile. Co se na tomto místě však odehrálo ve skutečnosti? Kdo projevil největší odvahu? Na koho legendy zapomněly?

Na jaře roku 480 př. n. l. zahájil perský král Xerxes I. jednu z nejrozsáhlejších vojenských operací starověku.

Jejím cílem bylo potrestat Athéňany a Sparťany za jejich vzdor vůči moci Perské říše, jako bylo například pobití perských vyslanců či bitva u Marathonu v roce 490 př. n. l. U Hellespontu vykonal Xerxes I. přehlídku spojenou s počítáním oddílů.

Herodotos se zmiňuje, že celá perská armáda včetně posádek lodí, vozatajů a jízdy čítala 5283 200 mužů, z čehož bylo 2 641 610 vojáků. Tento počet je zcela jistě přehnaný, takže ke slovu přicházejí domněnky a odhady. Ty se pohybují zpravidla mezi 100 000 až 200 000 vojáky perského velkokrále.

Perská armáda měla obrovskou přesilu.
Perská armáda měla obrovskou přesilu.

Jak bránit řecké vnitrozemí?

Thermopyly představovaly tradiční místo, využívané k blokování armád, které se pokoušely o invazi do řeckého vnitrozemí. Přes okolní horské masivy sice vedly úzké pastevecké stezky, ale ty se nehodily pro přechod velkých skupin a jejich zásobování.

Na jediné použitelné cestě, která se vinula okolo pobřeží, proto existovala stará zeď, postavená kmenem Fóků, aby omezovala průchod soutěskou. Právě tu se spojenecké řecké vojsko rozhodlo opravit a obsadit.

Hrdí potomci boha Herakla

Jen těžko si lze představit vhodnější místo k obraně. Thermopylský průsmyk byl tak úzký, že na obou koncích, jimž se říkalo Východní a Západní brána, byla cesta široká jen na průjezd jednoho vozu.

Samo místo navíc působilo podmanivě – název Thermopyly je odvozený z pojmenování horkých pramenů, z nichž stále stoupá pára, a doslova znamená „Horké brány“.

Snad bylo vybráno i proto, že je úzce spojeno s životem a smrtí legendárního Herakla, za jehož přímé potomky se spartští králové považovali.

Thermopyly získaly svůj název od horkých pramenů.
Thermopyly získaly svůj název od horkých pramenů.

Sparťané na to nebyli sami

K průsmyku dorazilo 300 spartských válečníků v čele s legendárním králem Leonidem.

S nimi přišlo 900 heilótů („svobodnější“ druh otroků), kteří byli jako Leonidova osobní garda ihned po ruce, zatímco svolávání spartské armády z vesnic okolo města vždy zabralo celé týdny. Sparťané tedy na obranu soutěsky nebyli sami, jak se dodnes traduje. V průsmyku už navíc čekalo dalších 6000 bojovníků z ostatních řeckých států.

Kdo chtěl bojovat?

Leonidas se utábořil i se svými třemi sty těžkooděnci a pomocným oddílem heilótů na návrší v nejužším bodě soutěsky s názvem Kolónos. Vojáci začali s přípravami, především se zužováním asi 100 metrů širokého průchodu.

Jenže Peršané se objevili dříve, než se podařilo opevnění dostatečně vylepšit. Řecké velení proto zvažovalo ústup. Nebyli to však Sparťané, kdo chtěl do boje – obranu hlasitě prosazovali právě Fókové, stavitelé staré thermopylské zdi. Spartští muži se nakonec přidali.

Spartští bojovníci se přidali k Fókům.
Spartští bojovníci se přidali k Fókům.

Řecká města se vzdávají

Xerxova armáda přitáhla k Thermopylskému průsmyku bez boje. Jedno řecké město po druhém otevíralo brány, vzdávalo velkokráli hold a hostilo jeho dvořany.

Xerxes nejdříve tři dny vyčkával v blízké Trachíně, zatímco jeho mágové zaháněli zaklínadly bouři, která se strhla. Doufali, že se Řekové znesváří a rozprchnou. Když se tak nestalo, dal Xerxes čtvrtý den vybranému oddílu íránských Médů rozkaz k pochodu.

Přesila nebyla nic platná

Po příchodu na místo střetnutí Médům pochopitelně neuniklo, že průsmyk představuje vynikající obranný val, přesto se pokusili o útok. Čekala je hradba bronzových štítů, přileb a kopí.

Jakkoli ohromnou početní převahu měli, v úzkém průsmyku jim nebyla nic platná. Perské síly byly pouze lehce oděné, s krátkými kopími a proutěnými štíty, uvyklé na rychlé manévrování. Tady se musely přetlačovat s urputnou, těžce obrněnou formací zvanou falanga.

V úzkém průsmyku byla přesila k ničemu.
V úzkém průsmyku byla přesila k ničemu.

Vražedná hradba kopí

Falanga je sevřená obdélníková formace pěchoty, obvykle hoplítů, kopiníků nebo halapartníků, která po značnou část starověku a středověku dominovala evropským bojištím.

V čelním střetnutí byla tato formace nepřekonatelná, šest metrů dlouhá kopí prakticky znemožňovala nepříteli dostat se hoplítům na tělo.

Na začátku bitvy se k sobě celá falanga v několika řadách vždy pevně semkla tak, aby se jednotliví členové útvaru navzájem kryli štíty.

Řecká falanga vládla bez podstatnějších změn bojištím starověku až do chvíle, kdy ji vytlačila modernější a k manévrování lépe uzpůsobená římská legie.

Krvavá perská lázeň

V otevřeném poli mohla být falanga zranitelná obchvaty jízdy nebo lehkou pěchotou s vrhacími oštěpy. V čelním kontaktu ovšem zůstávala pro perské síly neproniknutelná.

Všechny jejich pokusy končily krvavou lázní, zatímco řecké síly po každém útoku rotovaly a nápor nepřítele vykrývaly rovným dílem.

Leonidas odrazil nejen nápor médské pěchoty, ale druhý den bitvy pozdě odpoledne i útok perských Nesmrtelných, elitní jednotky achaimenovských králů.

Sparťani odolávali všem perským útokům.
Sparťani odolávali všem perským útokům.

Neporazitelná jednotka?

Nesmrtelní byli elitní skvěle vycvičenou jednotkou a jádrem vojska perských králů z dynastie Achaimenovců od 6. do 4. století př. n. l.

Jednotku tvořilo 10 000 urozených bojovníků, kteří byli v případě ztrát ihned doplňováni o nováčky, takže jejich počet zůstával stejný. Mezi Nesmrtelné mohly vstoupit pouze bojovníci médského nebo perského původu.

Xerxes nařizuje ústup

Při útoku Nesmrtelných se poprvé a nejspíš i naposledy v řeckých dějinách uplatnila taktika fingovaného ústupu: po rychlém výpadu Leonidovo vojsko ustoupilo, a když se Nesmrtelní při pronásledování rozptýlili, Sparťané se rychle semkli v nepropustnou falangu.

Její útok byl tak drtivý, že Xerxes nařídil ústup, aby nepřišel o své nejlepší muže. I třetího dne skončila bitva vítězstvím Řeků.

Přes falangu nebylo možné se dostat.
Přes falangu nebylo možné se dostat.

Smrtící kleště se uzavírají

Bitvu tak nakonec rozhodla zrada jistého Efialta z Málidy, který Peršanům prozradil existenci tajné stezky přes pohoří Kallidromos nad Thermopylami. Po ní přešli Nesmrtelní v čele se svým velitelem Hydarnem.

Zahnali na útěk oddíl Fóků, určený k její obraně, a mířili k opačnému konci průsmyku. Smrtící kleště se měly brzy uzavřít. Řekové věděli, že je čeká smrt.

Kdo zemře v soutěsce?

Brzy se ocitnou v sevření mezi hlavní perskou silou a těmi, kteří je obešli přes hory a vpadli jim do zad. V bezvýchodné situaci zachránil Leonidas větší část řecké armády tím, že ji odeslal pryč.

Sám učinil slib, že Thermopyly neopustí a bude krýt ústup vojáků. Slib i se svými muži dodržel. Sparťané ovšem v hrdinském boji nezůstali sami – připojilo se k nim i 700 Thespijců a 400 Thébanů.

Peršani soutěsku obešli a sparťani se dostali do problémů.
Peršani soutěsku obešli a sparťani se dostali do problémů.

Poslední marný odpor

V konečném boji proti perským uchvatitelům ukázali Sparťané a ostatní řečtí bojovníci největší možnou sílu, dovedenou až k zuřivosti. Většina obránců už v tu chvíli měla zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem.

Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud je ještě měli. Nakonec jen holýma rukama a zuby.

O kom se mluví v písních

V soutěsce padli všichni Leonidovi bojovníci i on sám. Prodali své životy za cenu zhruba 20 000 Peršanů, včetně dvou Xerxových bratrů.

Zatímco ovšem pro Spartu znamenala ztráta 300 válečníků úbytek 4 % její vojenské síly, Thespijci přišli o celou generaci mladých mužů.

Hrdinná porážka se stala předmětem velkolepých vyprávění – jenže spartští pěvci nějak opomínali zmiňovat své bratry z jiných řeckých měst.

Všichni včetně Leonida v soutěsce zemřeli.
Všichni včetně Leonida v soutěsce zemřeli.

Zapomenutí hrdinovéVzpomínkám na bitvu zasvětili Sparťané řadu veřejných oslav a přicházeli s nimi vždy, když někdo pochyboval o jejich obětavosti a statečnosti.

Postupem času se na jiné řecké obránce téměř zapomnělo a spartská verze události přešla i do psané historie, jak ji podal Herodotos o dvě generace později.

Mýtus o buldočí zarputilosti hrál Spartě do karet, protože řada protivníků se raději sklonila před jejich výhrůžkami, než by se stavěli na odpor.

Nejkrásnější ženy a neporazitelní bojovníci

Pověst neporazitelných vojáků měla jistý základ: Sparťané vyhrávali války díky dobré morálce, organizaci a dostatku času na trénink – pracovali za ně totiž výhradně otroci.

Mohli tak cvičit manévrování v jinak neohrabané falanze a po 150 let neprohráli jedinou velkou bitvu. Nebyli však žádnými nadlidskými válečníky:

Za nejlepší individuální bojovníky považovali Řekové muže z Argosu, zatímco Sparta prý oplývala výjimečně krásnými ženami.

Ve Spartě žili výjimečně krásné ženy.
Ve Spartě žili výjimečně krásné ženy.

Mýtus přežil dodnes

Sparťané se nikdy nechlubili řadou menších potyček, v nichž drtivě prohráli, ani okamžiky, kdy se jednoduše vzdali – jako během invaze na ostrově Sfakteria v roce 425 př. n. l., kde 400 jejich mužů tváří v tvář porážce raději složilo zbraně.

Spartští pěvci ovšem odvedli skvělou práci a mýtus o neporazitelnosti přežil dodnes.

Nejcennější porážka

Bitva u Thermopyl sice skončila porážkou vojsk vedených Leonidem, ale ve svém důsledku představovala obrovskou vzpruhu pro morálku Řeků a dopomohla k jejich konečnému vítězství nad Peršany v námořní bitvě u Salamíny (480 př.

n. l.) a o rok později v bitvě u Platají (479 př. n. l). Zdržení perského vojska během bitvy u Thermopyl navíc poskytlo čas na evakuaci obyvatel Athén.

Foto: Shutterstock.com, Wikimedia Commons
reklama
Související články
Historie
Napoleona I. Bonaparta se bál i papež
První konzul Francie Napoleon Bonaparte se bojí o svůj život. 18. května 1804 proto přiměje senát, aby ho jmenoval císařem. Dědičným následnictvím trůnu chce zmařit pokusy případných atentátníků. Pozice Napoleon Bonaparte (1769–1821) tehdy není nijak silná, a to ani ve vlastní rodině. Matka Letizia (1750–1836) se na syna naštve. Vadí jí, že z rodiny vylučuje své […]
Historie
Rudolf Habsburský donutil Přemysla Otakara II., aby se vzdal Chebska
Sňatkem s mnohem starší Markétou spadlo v roce 1252 budoucího českému králi Přemyslu Otakarovi II. do klína babenberské dědictví – Rakousy. Po smrti svého otce Václava I. (1205–1253) se ale králi Přemysl Otakar II. (kolem r. 1233–1278) kvůli rakouským zemím utká s uherským králem Bélou IV. (1206–1270). Drancování území zastaví až papež Inocenc IV. (asi 1195–1254) a […]
Historie
Rakousko postavil na nohy z bankrotu Vídeňský kongres
Za Marie Terezie prý habsburská říše zažila obrovskou inflaci. Došlo dokonce ke státnímu bankrotu. Papírové bankovky se u nás poprvé objevují v roce 1762 za vlády rakouské panovnice Marie Terezie. Ta provádí reformu celého peněžního systému, jejíž součástí se stává také vydání tzv. bankocetlí. Rakouská panovnice Marie Terezie (1717–1780) zavádí takzvané bankocetle. Nové papírové bankovky vydává […]
Historie
Co jsme zdědili po neandertálcích?
Neandertálci jsou jedinou rasou podobnou lidem, která se na Zemi vyvinula. Nějakou dobu s námi sdíleli životní prostor a potom vyhynuli. I když oni sami zmizeli, neztratili se z povrchu Země úplně. Zanechali po sobě totiž otisk přímo v našem těle. Neandertálská DNA je součástí dědičné informace, kterou si neseme ve svých buňkách. Dnes už […]
reklama
zajímavosti
Souboj sladkých gigantů o zdravější životní styl: Místo alkoholu pijte čokoládu!
Alkohol je metla lidstva,“ soudí nejspíš obchodník John Cadbury a usilovně přemýšlí, jak zabránit chudým Angličanům, aby ho nekonzumovali v tak hojné míře jako dosud. A už to má! „Čokoláda také chutná skvěle!“  Ve 2. polovině 19. století se vzácný sladký nápoj postupně mění v levnou potravinu a z luxusních salonů míří do pouličních stánků. O […]
Rekordní Čingischán nezrezne: Možná je to socha i vašeho předka!
Nejvyšší jezdecká skulptura světa. Pocta prvnímu Velkému chánovi Mongolů a jednomu z nejslavnějších vojevůdců historie. 40 metrů vysoká socha Čingischána na koni z nerezové oceli vás však dokáže překvapit několika bizarnostmi…   Turisté vyjedou výtahem umístěným v zadních nohou gigantického koně. „Mamí! My jsme v zadku!“ vykřikne nadšeně 6letý hoch. Několik lidí se znechuceně ohlédne, […]
Nebe jako druhý domov! Nejdelší let světa trvá úctyhodné dva měsíce!
Cestující prochází lasvegaským letištěm, jen pohledy některých skončí na stroji zavěšenému u stropu haly. Kdyby jen věděli, že mají před očima stroj, který absolvoval rekord, jež už více než 60 let odolává všem pokusům! Rok 1958 je pro rekordy zaslíbený. V létě přistává dvojice pilotů, která ve vzduchu vydrží 50 dní. Jenže Robert Timm (1926-1976) […]
Granátové jablko: Symbol plodnosti i ukazatel počtu dětí
„Jezte granátová jablka a dopřávejte si lázeň, vrátí se vám mládí,“ tvrdí dávné egyptské přísloví. Kromě toho, že v sobě tyto plody mají cenné látky, jsou také velmi chutné. Navíc se kolem nich v průběhu historie vytvořilo neobyčejné množství legend a prý si je v rajské zahradě dopřáli i Eva s Adamem. Granátové jablko, jedno […]
reklama
věda a technika
Slunce přes celou oblohu i pravda o mimozemšťanech
Co se stane za 3,5 až 10 miliard let? Vědci už o tom mají poměrně jasnou představu…   Za 3,5 miliardy let. Teplota na Zemi rapidně stoupla. Vypařené oceány halí planetu do všudypřítomných mračen. Začíná to tu vypadat více jako na Venuši, než na staré dobré modré planetě. Vnější vrstvy Slunce se zatím pomalu rozpínají. […]
Tip na zimní dovolenou: Kdy pojedeme do vesmírného hotelu?
Chystáte se na zimní dovolenou a chtěli byste opravdovou exotiku? Pokud ještě pár let počkáte a budete zatím šetřit, můžete vyrazit i do vesmíru. Už brzy by oběžná dráha měla být plná hotelů! Na konferenci Americké astronautické společnosti vystoupí v roce 1967 výkonný ředitel známé sítě hotelů William Barron Hilton (1927-2019): „Pevně věřím, že budeme […]
Alzheimer trápí 7 milionů Evropanů. Jste v ohrožení?
Choroba, kterou poprvé popsal Alois Alzheimer v roce 1906, byla dříve považována za vzácnou, dnes jde o nejčastější příčinu demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Takže zpozorněte, pokud si nemůžete vzpomenout, jak se sází růže či peče váš oblíbený koláč, případně když jste našli ovladač od televize v troubě nebo mobil v lednici. […]
Kdy ztratí Saturn své prstence?
Mezi ostatními planetami ho hned poznáme – jeho odlišnost je nepřehlédnutelná! Nebo si snad dovedete představit Saturn bez jeho závoje prstenců? Myšlenka je mnohem reálnější, než by se mohlo zdát! „Saturn je nejspíš trojplaneta,“ domnívá se v roce 1610 Galileo Galilei (1564-1642). Jeho dalekohled umožňuje pouze 32násobné zvětšení, a když s ním tedy objeví zvláštní objekty napravo […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Konec žhavého románku
nasehvezdy.cz
Konec žhavého románku
V oblíbeném seriálu ZOO hraje nejenom zpěvák Tomáš Klus (37), ale nově i jeho dcera Josefína (10). Ta má doma přezdívku „Keliška“ podle postavy drbny z filmů Slunce, seno… a to zcela po právu. Klus
Nelítostná smrt Gianniho Versace: Proč musel zemřít slavný návrhář?
epochalnisvet.cz
Nelítostná smrt Gianniho Versace: Proč musel zemřít slavný návrhář?
Jindy posílá pro noviny a kávu asistenta, tentokrát má chuť na ranní procházku, a tak na sebe rychle hodí oblečení a vyrazí. Krátce před devátou se vrací, od domovních dveří ho dělí jen pár schodů, kd
Osvěžující zeleninový salát
tisicereceptu.cz
Osvěžující zeleninový salát
Lehký zeleninový salát vám jistě přijde vhod, navíc jej vykouzlíte pouze během necelé půlhodinky. Ingredience 1 květák 2 rajčata 1 červená cibule salátová okurka malé mozarellky 150 ml bílé
Frederique Constant & seconde/seconde/ demonstrují, jak skloubit humor s precizní ruční prací
iluxus.cz
Frederique Constant & seconde/seconde/ demonstrují, jak skloubit humor s precizní ruční prací
Frederique Constant se pyšní tím, že je pravou švýcarskou hodinářskou manufakturou, která si vyrábí vlastní strojky a hodinky sestavuje ručně. Přesto není tato skutečnost vždy výrazně zdůrazňována.
Nové „dělo“ pro Karolinu: Kvantový počítač konsorcia LUMI-Q
21stoleti.cz
Nové „dělo“ pro Karolinu: Kvantový počítač konsorcia LUMI-Q
Celoevropský společný podnik EuroHPC (EuroHPC JU) vyhlásil výběrové řízení na dodavatele nového kvantového počítače konsorcia LUMI-Q, který bude umístěn v České republice a propojen se superpočítačem
Bratislava: Město, kde se tradice a současnost potkávají na každém kroku
epochanacestach.cz
Bratislava: Město, kde se tradice a současnost potkávají na každém kroku
Od českých hranic je to jen co by kamenem dohodil a ostatně většina lidí na obou stranách hraniční čáry tu hranici nikdy tak úplně nepřijala za svou. Bratislava k nám prostě nikdy nepřestala patřit stejně jako my k ní. Návštěvníci, kteří do Bratislavy zavítají poprvé, možná budou trochu bezradní. Jak se v té široké nabídce památek, atrakcí a
Záhada „mořského národa“: Prošli Frygové i přes Slovensko?
enigmaplus.cz
Záhada „mořského národa“: Prošli Frygové i přes Slovensko?
Starověkou Frygii najdeme na historických mapách na území Malé Asie. V současnosti jde o území Turecké republiky. Původní domovinou Frygů však byla Evropa, zejména oblasti jižního Balkánu, odkud se př
Minulost ukrytá ve zřícenině
skutecnepribehy.cz
Minulost ukrytá ve zřícenině
Během zahraniční dovolené se mi stala neuvěřitelná věc. V chátrajícím kostele jsem nahlédla do minulosti! Když jsem se před deseti lety rozvedla, začala jsem se hodně věnovat turistice. Nevadilo mi podnikat výlety sama, ale nejraději a nejčastěji jsem jezdila s kamarádkou Magdou, která byla rovněž rozvedená. Před časem jsme se vydaly do rumunského vnitrozemí. V den, kdy se mi
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Zelenina za syrova? Tyhle druhy rozhodně ne!
panidomu.cz
Zelenina za syrova? Tyhle druhy rozhodně ne!
V módě jsou zeleninové saláty a rozmixované nápoje smoothies. Mají prospívat zdraví, to ale platí jen v případě, že nesáhnete vedle. Mýtus je představa, že se můžeme s chutí a bez kuchyňské úpravy pustit do všeho, co na zeleninovém záhonu vyroste. U některých druhů totiž za syrova hrozí zažívací potíže, někdy i mírná otrava, u
Příčinou neplodnosti může být i netradiční tvar dělohy  Komplikuje početí i těhotenství
21stoleti.cz
Příčinou neplodnosti může být i netradiční tvar dělohy Komplikuje početí i těhotenství
Netradiční tvar dělohy může být příčinou neplodnosti, samovolných potratů nebo komplikovaného početí. Lékaři upozorňují, že na tento důvod neplodnosti se často nemyslí a vyšetření, která umí vady dělo
Fungoval Houdiniho posmrtný experiment?
enigmaplus.cz
Fungoval Houdiniho posmrtný experiment?
Policejní želízka, svěrací kazajka nebo trezor? Maďarsko-americký kouzelník a kaskadér Harry Houdini (vl. jm. Ehrich Weiss, 1874–1926) se dokáže dostat z jakéhokoliv zajetí! Před nenasytnými spáry smr